site header ksafim

univ logo

ומתן אחריות X86 אספקת שרתי

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 03/2023

תאריך פרסום המכרז: 06.01.2023

מועד אחרון להגשה: 16.02.2023 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

הודעה מס' 1 מתאריך 23.01.2023:

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה.

המועד החדש להגשת ההצעות הינו ביום ה', 16.02.2023 עד השעה 12:00

הקמת והטמעת מערכת CRM מבוססת Salesforce בבית הספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 50/2022

תאריך פרסום המכרז: 25.11.2022

מועד אחרון להגשה: יום ה', 26.01.2023 בשעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 15.01.2023 הקש כאן

הודעות:

הודעה מס' 1 מתאריך 20.12.2022:

אנו מפרסמים תאריך נוסף להגשת שאלות הבהרה במכרז 50/2022.

אנא הקפידו כי בידכם נוסח מכרז 50/2022 כפי שמפורסם באתר המכרזים של אוניברסיטת חיפה

https://tender.haifa.ac.il/images/mismahim_crm_11_2022.pdf

(שימו לב שלא להתבלבל עם נוסח המכרז עם כותרת דומה שפורסם לפני מספר חודשים ובוטל).

נבקש כי גם מציעים שכבר הגישו שאלות הבהרה במועד המקורי יבדקו שנית את פנייתם ויגישו את הבקשות שנית.

את שאלות ההבהרה יש  לשלוח This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">ל-This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

התאריך העדכני להגשת שאלות הבהרה למכרז 50/2022 הינו 3/1/2023 בשעה 12:00.

תאריך האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ל-26/1/2023 בשעה 12:00.

 

 

אספקת טונרים, ראשי דיו והדפסה לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 48/2022

תאריך פרסום המכרז: 18.11.2022

מועד אחרון להגשה: 26.12.2022 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת טופס הצעת המחיר נספח ב'1 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 01.12.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 06.12.2022 הקש כאן

 

מתן שירותי ביקורת של דו"חות כספיים ושירותי חשבונאות ומיסוי נלווים לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 38/2022

תאריך פרסום המכרז: 07.11.2022

מועד אחרון להגשה: 15.12.2022 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 27.11.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת נוסח מעודכן של סעיף 9 למסמך א' הקש כאן

לצפייה והורדת נוסח מעודכן נספח ב'3 הקש כאן

לצפייה והורדת נוסח מעודכן נספח ב'1 הקש כאן

 

 

 

אספקת מערכות אחסון (מערכות דיסקים מרכזיות) ומתן אחריות

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 42/2022

תאריך פרסום המכרז: 04.11.2022

מועד אחרון להגשה: 01.12.2022 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 22.11.2022 הקש כאן  לצפייה והורדת נספח ג'2, כתב התחייבות לשמירה על סודיות הקש כאן

שמות הזוכים:

אבנט תקשורת בע"מ, אלגרונט בע"מ, א.מ.ת מיחשוב בע"מ, אשנב מערכות מידע ומחשוב בע"מ, הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, מטריקס אינטגרציה ותשתיות בע"מ, תים נטקום בע"מ

אספקת שירותי פרסום ליחידותיה של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית 

מספר מכרז: 02/2022

תאריך פרסום המכרז: 29.09.2022

מועד אחרון להגשה: 15.11.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 27.10.2022 הקש כאן 

 

שם הזוכה:

וויב אול דיגיטל בע"מ

 

הכשרה, הפעלה וניהול של מתקן מזון בשרי באתר ההסעדה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 31/2022

תאריך פרסום המכרז: 25.11.2022

מועד מעודכן אחרון להגשה: 14.02.2023 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה המעודכנת הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז המעודכנים הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים מתאריך 6.12.2022 הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים מתאריך 17.01.2023 הקש כאן

הודעה מס' 1 מתאריך 02.01.2023: 

להלן עיקרי השינויים שבוצעו במסמכי המכרז:

  1. ביטול תנאי הסף בסעיף 5.2 בנושא "רשת" עם 4 סניפים. במקום זאת נדרש שבמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע מפעיל לפחות מתקן מזון אחד בשרי מהסוג המוצע (סע' 5.2).
  2. שינוי אופן ביצוע הבחינה האיכותית (סע' 11.2 ונספח א'1).
  3. עדכון ההערת שוליים המתייחסת לתנאי הסף בדבר העדר הערת עסק חי (סע' 5.4).
  4. דחיית המועד האחרון להגשת הצעות. קביעת מועד נוסף לסיור מציעים ולהליך הבהרות.

אספקה, הפעלה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לסגל המנהלי/ אקדמי של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 44/2022

תאריך פרסום המכרז: 08.09.2022

מועד אחרון להגשה: 07.12.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך  30.10.2022  הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 09.11.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 3 מתאריך 22.11.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 4 מתאריך 28.11.2022 הקש כאן

 

הודעות:

 

הודעה מס' 3 מתאריך 10.11.2022: 

המועד להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום ד', 07.12.2022 עד השעה 12:00

הודעה מס' 2 מתאריך 02.11.2022: 

המועד להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום ד', 16.11.2022 עד השעה 12:00

הודעה מס' 1 מתאריך 02.10.2022: 

המועד להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום ג', 08.11.2022 עד השעה 12:00

 

שם הזוכה:

סיגמנט שרות ומכירה למיכון בע"מ

 

הצבה ותפעול מכונות אוטומטיות למכירת שתייה ומזון באוניברסיטת חיפה ובקמפוס הנמל

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 36/2022

תאריך פרסום המכרז: 12.07.2022

מועד אחרון להגשה: 03.08.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת נספח ב'1 , טופס הצעת מחיר הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 13.07.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 25.07.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת נספח ב'1 , טופס הצעת מחיר מעודכן הקש כאן

 

שם הזוכה:

משקט בע"מ

אספקת כיבוד למשתתפי תכנית "אוניברסיטה בעם"מטעם דיקנט הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 35/2022

תאריך פרסום המכרז: 08.07.2022

מועד אחרון להגשה: 17.08.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 08.08.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 09.08.2022  הקש כאן

הודעות:

הודעה מס' 2 מתאריך 11.08.2022:

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה נדחה ליום ד', 17.08.2022 עד השעה 12 

הודעה מס' 1 מתאריך 10.07.2022:

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה במכרז זה נדחה ליום ב', 25.07.2022 עד השעה 12 

 

סטאטוס מכרז:

המכרז בוטל

 

רכישת מכונות צילום/הדפסה דיגיטאליות שחור לבן לבית הדפוס של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 15/2022

תאריך פרסום המכרז: 27.06.2022

מועד אחרון להגשה: 02.08.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 24.07.2022 הקש כאן 

לצפייה בנספח ב'1, טופס הצעת המחיר המעודכן הקש כאן

 

שם הזוכה:

זירוקס ישראל בע"מ

השכרת רכבים על בסיס יומי

סוג מכרז:מסגרת פומבי

מספר מכרז: 30/2022

תאריך פרסום המכרז: 27.06.2022

מועד אחרון להגשה: 08.08.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 24.07.2022 הקש כאן 

הודעה מס' 1 מתאריך 04/08/2022:

ביום א', 07.08.2022, צום ט' באב, מתקני האוניברסיטה יהיו סגורים.

נשוב לפעילות ביום ב', 08.08.2022.

 

המכרז הסתיים

מתן שירותי היסעים לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 32/2022

תאריך פרסום המכרז: 17.06.2022

מועד אחרון להגשה: 17.07.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת נספח ב'1, טופס הצעת המחיר הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 28.06.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 07.07.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת נספחים מתוקנים ב'2 - תצהיר אודות ניסיון המציע וב'4 - אישור רו"ח בדבר מחזור כספי הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 3 מתאריך 10.07.2022 הקש כאן

 

שמות הזוכים:

טיולי מירא בע"מ

שחר צח שירותי הסעות בע"מ

אספקת שירותי אינטרנט אלחוטי עבור דירות הסטודנטים במעונות אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 18/2022

תאריך פרסום המכרז: 10.06.2022

מועד אחרון להגשה: 05.09.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת פרוטוקול סיור מציעים מתאריך 20.06.2022 הקש כאן 

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 12.07.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 11.08.2022 הקש כאן

 

הודעות

הודעה מס' 1 מתאריך 23.06.2022:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום ד', 29.06.2022 עד השעה 17:00 

הודעה מס' 2 מתאריך 04.07.2022:

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה

הודעה על מועד עדכני תפורסם בהקדם

הודעה מס' 3 מתאריך 19.07.2022:

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה.

המועד  החדש האחרון להגשת ההצעות הינו ביום א', 14.08.2022 עד השעה 12:00

 הודעה מס' 4 מתאריך 10.08.2022:

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה.

המועד  החדש האחרון להגשת ההצעות הינו ביום ב', 05.09.2022 עד השעה 12:00

שם הזוכה:

הוט טלקום שותפות  מוגבלת

 

 

אספקת שירותי פרסום לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי דו-שלבי עם הליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 03/2022

תאריך פרסום המכרז: 03.06.2022

מועד אחרון להגשה: 10.07.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 04.07.2022 הקש כאן

 לצפייה והורדת נספח ב'1, טופס מתוקן של הצעת המחיר הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 06.07.2022 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 3 מתאריך 07.07.2022 הקש כאן

 

סטאטוס המכרז:

המכרז בוטל

 

הקמת והטמעת מערכת CRM מבוססת Salesforce בבית הספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 20/2022

תאריך פרסום המכרז: 27.05.2022

מועד אחרון להגשה: המכרז בוטל. יפורסם מכרז חדש בהקדם

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

הודעות:

הודעה מס' 2 מתאריך 31.10.2022:

המכרז בוטל. מכרז חדש בנושא יפורסם בהקדם.

הודעה מס' 1 מתאריך 26.06.2022:

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה.

הודעה על מועד עדכני תפורסם בהקדם.

 

 

 

 

 

הקמת טריבונות ובמות לטקסים באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 16/2022

תאריך פרסום המכרז: 25.03.2022

מועד אחרון להגשה: 28.04.2022 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה בסיכום מפגש היכרות וסיור מציעים  הקש כאן

 

שם הזוכה:

זברה תפאורות 2008 בע"מ

 

 

גינון וחצרנות בקמפוס אוניברסיטת חיפה ובמעונות שקמה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 01/2022

תאריך פרסום המכרז: 11.03.2022

מועד אחרון להגשה: 12.05.2022 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים מתאריך 23.03.2022 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 07.04.2022 הקש כאן

 

שם הזוכה:

מקלדה נזיה קבלן גינון, ניקיון ובניין

 

 

 

שכירת שטחי חניה בקמפוס העיר ע"ש לורי לוקיי בחיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 09/2022

תאריך פרסום המכרז: 04.03.2022

מועד אחרון להגשה: 23.03.2022 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 15.03.2022 הקש כאן

 

המכרז נסגר

 

 

 

 

השכרת נכס בגודל 101 מ"ר בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 25/2022

תאריך פרסום המכרז: 04.03.2022

מועד אחרון להגשה: 10.04.2022 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 15.03.2022 הקש כאן

המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה ליום א', 10.04.2022 בשעה 12:00 

 

המכרז נסגר 

השכרת נכס בגודל 36 מ"ר בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 24/2022

תאריך פרסום המכרז: 04.03.2022

מועד אחרון להגשה: 21.03.2022 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 15.03.2022 הקש כאן 

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך  20.03.2022 הקש כאן

 

המכרז נסגר

 

 

  

 

 

 

 

אספקת רישיונות SUSE FOR SAP

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 08/2022

תאריך פרסום המכרז: 25.02.2022

מועד אחרון להגשה: 03.04.2022 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 09.03.2022 הקש כאן 

הודעה מס' 1 מתאריך: 17/03/2022:

מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 03.04.2022. 

 

שם הזוכה:

בינת תקשורת מחשבים בע"מ

 

 

 

שירותי נסיעות מיוחדות במוניות עבור אוניברסיטת חיפה

 

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 48/2021

תאריך פרסום המכרז: 30.12.2021

מועד אחרון להגשה: 01/03/2022

לצפייה בנוסח המודעה המתוקנת הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 27/01/2022 הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 20/02/2022 הקש כאן

לאור פניות המציעים החליטה האוניברסיטה על שינוי מנגנון המכרז, ועל כן תפרסם האוניברסיטה בהקדם מסמכי מכרז מתוקנים, והמועד האחרון להגשת הצעות יידחה בהתאם.

להלן מסמכי המכרז המתוקנים לצפייה הקש כאן 

לצפייה והורדה של נספח ב'1 טופס הצעת המחיר הקש כאן

 

שמות הזוכים:

מוניות נוה בע"מ

מוניות מרכז חורב בע"מ

 

מתן שירותי יחסי ציבור, ייעוץ אסטרטגי-תקשורתי וניהול משברים ומאבקים תקשורתיים

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 12/2021

תאריך פרסום המכרז: 24.12.2021

מועד אחרון להגשה: 25.01.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 13.01.2022 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 17.01.2022 הקש כאן

לצפייה במסמך הבהרה מס' 3 מתאריך 24.01.2022 הקש כאן

 

שם הזוכה:

פאר לוין יועצי תקשורת ואסטרטגיה בע"מ

בימוי והפקת ארועי המושב ה-50 של חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם הליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 56/2021

תאריך פרסום המכרז: 07.12.2021

מועד אחרון להגשה: 10.01.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת נספח ב'4 - טופס הצעת המחיר הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש וסיור מציעים הקש כאן

לצפייה במפת אוניברסיטה עם מיקומים הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1: הקש כאן לצפייה בתמונות מאירועים קודמים הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2: הקש כאן 

 

שם הזוכה:

קבוצת סי.פי.אר         

 

מתן שירותי קידום אתרים אורגני (SEO) לאתרי האינטרנט של אוניברסיטת חיפה ויחידותיה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 49/2021

תאריך פרסום המכרז: 22.10.2021

מועד אחרון להגשה: 11.11.2021 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 01.11.2021 הקש כאן 

 

המכרז נסגר 

 

 

 

 

 

 

ביטוח כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או בבעלות עובדיה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 33/2021

תאריך פרסום המכרז: 15.10.2021

מועד אחרון להגשה: 07.11.2021 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז:  הקש כאן 

לצפייה והורדת נספח ב'1 - טופס הצעת המחיר הקש כאן 

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 28/10/2021 הקש כאן

 

שם הזוכה:

מגדל חברה לביטוח בע"מ

מכרז לאספקה, התקנה, הטמעה ומתן אחריות ושירות למערכות חומת אש ארגונית לשם אבטחת הפעילות התקינה של מערך השרתים ושירותי המחשוב באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 39/2020

תאריך פרסום המכרז: 20.11.2020

מועד אחרון להגשה: 17.12.2020 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפיי הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן לצפייה בנוסח מסמכי המכרז המעודכנים ליום 09.12.2020 הקש כאן

הודעות:

הודעה מס' 1 מתאריך 02.12.2020:: מועד תוקף ערבות ההצעה נקבע לתאריך 17.07.2021 לצפייה בנוסח הערבות הקש כאן

הודעה מס' 2 מתאריך 09.12.2020: לצפיי במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן 

 

שם הזוכה:

בינת תקשורת מחשבים בע"מ

 

 

אספקה, התקנה, הטמעה ומתן אחריות ושירות למערכת אוטומציה לתהליכים ארגוניים – RPA (Robotic process automation) באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 22/2020

תאריך פרסום המכרז: 04.09.2020

מועד אחרון להגשה: 26.11.2020 שעה 12:00  

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמכי המכרז המעודכנים הקש כאן

הבהרות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום 11.11.2020 הקש כאן

:הודעות

הודעה מס' 1  מתאריך  22.10.2020

מועד הגשת ההצעות במכרז זה יידחה . מועד הגשת ההצעות נקבע ליום 26.11.2020

 

:שם הזוכה

דב הלפרין יועצים בע"מ

 

 

 

 

 

 

מכרז לאספקה, התקנה, הטמעה ומתן אחריות ושירות למערכות חומת אש ארגונית לשם אבטחת הפעילות התקינה של מערך השרתים ושירותי המחשוב באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 08/2020

תאריך פרסום המכרז: 06.03.2020

מועד אחרון להגשה: 18.06.2020 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן לצפייה בהודעה לדחיית מועד הגשה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 הודעות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מיום 19.05.2020 הקש כאן

לצפייה בעדכון לנוסח ערבות הצעה הקש כאן

 

הודעה מס' 2 מיום 19.05.2020 באשר לדחיית מועדים במכרז

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום ה', 18.06.2020 עד השעה 12:00

 תוקף ערבות הצעה נקבע לתאריך 18.01.2021 (מסמך ג')

 

סטאטוס המכרז

בוטל

 

 

 

ניקיון גוש בניינים מספר 4 באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 448/17

תאריך פרסום המכרז: 30.6.17

מועד אחרון להגשה: 25.7.17 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה במודעות לעיתונות הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

סיור קבלנים: לצפייה בסיכום סיור קבלנים מיום 9.7.17 הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מספר 1 הקש כאן

 

:שם הזוכה

ברק גדעון ניהול ואחזקה בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה