site header ksafim

univ logo

אספקה, הפעלה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לסגל המנהלי/ אקדמי של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 44/2022

תאריך פרסום המכרז: 08.09.2022

מועד אחרון להגשה: 08.11.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

:הודעות

הודעה מס' 1 מתאריך 02.10.2022: 

המועד להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום ג', 08.11.2022 עד השעה 12:00

 

 

 

הצבה ותפעול מכונות אוטומטיות למכירת שתייה ומזון באוניברסיטת חיפה ובקמפוס הנמל

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 36/2022

תאריך פרסום המכרז: 12.07.2022

מועד אחרון להגשה: 03.08.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת נספח ב'1 , טופס הצעת מחיר הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 13.07.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 25.07.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת נספח ב'1 , טופס הצעת מחיר מעודכן הקש כאן

 

שם הזוכה:

משקט בע"מ

אספקת כיבוד למשתתפי תכנית "אוניברסיטה בעם"מטעם דיקנט הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 35/2022

תאריך פרסום המכרז: 08.07.2022

מועד אחרון להגשה: 17.08.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 08.08.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 09.08.2022  הקש כאן

הודעות:

הודעה מס' 2 מתאריך 11.08.2022:

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה נדחה ליום ד', 17.08.2022 עד השעה 12 

הודעה מס' 1 מתאריך 10.07.2022:

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה במכרז זה נדחה ליום ב', 25.07.2022 עד השעה 12 

 

רכישת מכונות צילום/הדפסה דיגיטאליות שחור לבן לבית הדפוס של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 15/2022

תאריך פרסום המכרז: 27.06.2022

מועד אחרון להגשה: 02.08.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 24.07.2022 הקש כאן 

לצפייה בנספח ב'1, טופס הצעת המחיר המעודכן הקש כאן

 

שם הזוכה:

זירוקס ישראל בע"מ

השכרת רכבים על בסיס יומי

סוג מכרז:מסגרת פומבי

מספר מכרז: 30/2022

תאריך פרסום המכרז: 27.06.2022

מועד אחרון להגשה: 08.08.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 24.07.2022 הקש כאן 

הודעה מס' 1 מתאריך 04/08/2022:

ביום א', 07.08.2022, צום ט' באב, מתקני האוניברסיטה יהיו סגורים.

נשוב לפעילות ביום ב', 08.08.2022.

 

המכרז הסתיים

מתן שירותי היסעים לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 32/2022

תאריך פרסום המכרז: 17.06.2022

מועד אחרון להגשה: 17.07.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת נספח ב'1, טופס הצעת המחיר הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 28.06.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 07.07.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת נספחים מתוקנים ב'2 - תצהיר אודות ניסיון המציע וב'4 - אישור רו"ח בדבר מחזור כספי הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 3 מתאריך 10.07.2022 הקש כאן

 

שמות הזוכים:

טיולי מירא בע"מ

שחר צח שירותי הסעות בע"מ

אספקת שירותי אינטרנט אלחוטי עבור דירות הסטודנטים במעונות אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 18/2022

תאריך פרסום המכרז: 10.06.2022

מועד אחרון להגשה: 05.09.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת פרוטוקול סיור מציעים מתאריך 20.06.2022 הקש כאן 

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 12.07.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 11.08.2022 הקש כאן

 

הודעות

הודעה מס' 1 מתאריך 23.06.2022:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום ד', 29.06.2022 עד השעה 17:00 

הודעה מס' 2 מתאריך 04.07.2022:

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה

הודעה על מועד עדכני תפורסם בהקדם

הודעה מס' 3 מתאריך 19.07.2022:

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה.

המועד  החדש האחרון להגשת ההצעות הינו ביום א', 14.08.2022 עד השעה 12:00

 הודעה מס' 4 מתאריך 10.08.2022:

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה.

המועד  החדש האחרון להגשת ההצעות הינו ביום ב', 05.09.2022 עד השעה 12:00

 

 

אספקת שירותי פרסום לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי דו-שלבי עם הליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 03/2022

תאריך פרסום המכרז: 03.06.2022

מועד אחרון להגשה: 10.07.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 04.07.2022 הקש כאן

 לצפייה והורדת נספח ב'1, טופס מתוקן של הצעת המחיר הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 06.07.2022 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 3 מתאריך 07.07.2022 הקש כאן

הקמת והטמעת מערכת CRM מבוססת Salesforce בבית הספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 20/2022

תאריך פרסום המכרז: 27.05.2022

מועד אחרון להגשה: יעודכן בהקדם 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

הודעות:

הודעה מס' 1 מתאריך 26.06.2022:

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה.

הודעה על מועד עדכני תפורסם בהקדם.

 

 

 

 

 

הקמת טריבונות ובמות לטקסים באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 16/2022

תאריך פרסום המכרז: 25.03.2022

מועד אחרון להגשה: 28.04.2022 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה בסיכום מפגש היכרות וסיור מציעים  הקש כאן

 

שם הזוכה:

זברה תפאורות 2008 בע"מ

 

 

גינון וחצרנות בקמפוס אוניברסיטת חיפה ובמעונות שקמה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 01/2022

תאריך פרסום המכרז: 11.03.2022

מועד אחרון להגשה: 12.05.2022 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים מתאריך 23.03.2022 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 07.04.2022 הקש כאן

 

שם הזוכה:

מקלדה נזיה קבלן גינון, ניקיון ובניין

 

 

 

שכירת שטחי חניה בקמפוס העיר ע"ש לורי לוקיי בחיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 09/2022

תאריך פרסום המכרז: 04.03.2022

מועד אחרון להגשה: 23.03.2022 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 15.03.2022 הקש כאן

 

המכרז נסגר

 

 

 

 

השכרת נכס בגודל 101 מ"ר בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 25/2022

תאריך פרסום המכרז: 04.03.2022

מועד אחרון להגשה: 10.04.2022 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 15.03.2022 הקש כאן

המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה ליום א', 10.04.2022 בשעה 12:00 

 

המכרז נסגר 

השכרת נכס בגודל 36 מ"ר בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 24/2022

תאריך פרסום המכרז: 04.03.2022

מועד אחרון להגשה: 21.03.2022 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 15.03.2022 הקש כאן 

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך  20.03.2022 הקש כאן

 

המכרז נסגר

 

 

  

 

 

 

 

אספקת רישיונות SUSE FOR SAP

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 08/2022

תאריך פרסום המכרז: 25.02.2022

מועד אחרון להגשה: 03.04.2022 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 09.03.2022 הקש כאן 

הודעה מס' 1 מתאריך: 17/03/2022:

מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 03.04.2022. 

 

שם הזוכה:

בינת תקשורת מחשבים בע"מ

 

 

 

שירותי נסיעות מיוחדות במוניות עבור אוניברסיטת חיפה

 

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 48/2021

תאריך פרסום המכרז: 30.12.2021

מועד אחרון להגשה: 01/03/2022

לצפייה בנוסח המודעה המתוקנת הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 27/01/2022 הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 20/02/2022 הקש כאן

לאור פניות המציעים החליטה האוניברסיטה על שינוי מנגנון המכרז, ועל כן תפרסם האוניברסיטה בהקדם מסמכי מכרז מתוקנים, והמועד האחרון להגשת הצעות יידחה בהתאם.

להלן מסמכי המכרז המתוקנים לצפייה הקש כאן 

לצפייה והורדה של נספח ב'1 טופס הצעת המחיר הקש כאן

 

שמות הזוכים:

מוניות נוה בע"מ

מוניות מרכז חורב בע"מ

 

מתן שירותי יחסי ציבור, ייעוץ אסטרטגי-תקשורתי וניהול משברים ומאבקים תקשורתיים

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 12/2021

תאריך פרסום המכרז: 24.12.2021

מועד אחרון להגשה: 25.01.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 13.01.2022 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 17.01.2022 הקש כאן

לצפייה במסמך הבהרה מס' 3 מתאריך 24.01.2022 הקש כאן

 

שם הזוכה:

פאר לוין יועצי תקשורת ואסטרטגיה בע"מ

בימוי והפקת ארועי המושב ה-50 של חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם הליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 56/2021

תאריך פרסום המכרז: 07.12.2021

מועד אחרון להגשה: 10.01.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת נספח ב'4 - טופס הצעת המחיר הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש וסיור מציעים הקש כאן

לצפייה במפת אוניברסיטה עם מיקומים הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1: הקש כאן לצפייה בתמונות מאירועים קודמים הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2: הקש כאן 

 

שם הזוכה:

קבוצת סי.פי.אר         

 

מתן שירותי קידום אתרים אורגני (SEO) לאתרי האינטרנט של אוניברסיטת חיפה ויחידותיה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 49/2021

תאריך פרסום המכרז: 22.10.2021

מועד אחרון להגשה: 11.11.2021 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 01.11.2021 הקש כאן 

 

המכרז נסגר 

 

 

 

 

 

 

ביטוח כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או בבעלות עובדיה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 33/2021

תאריך פרסום המכרז: 15.10.2021

מועד אחרון להגשה: 07.11.2021 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז:  הקש כאן 

לצפייה והורדת נספח ב'1 - טופס הצעת המחיר הקש כאן 

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 28/10/2021 הקש כאן

 

שם הזוכה:

מגדל חברה לביטוח בע"מ

אספקת סולר תחבורה להסקה ולתחזוקה שוטפת של מכלי הסולר באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 26/2021

תאריך פרסום המכרז: 10.09.2021

מועד אחרון להגשה: 31.10.2021 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 21.10.2021 הקש כאן

לצפייה בסיכום סיור מציעים שהתקיים בתאריך 30.09.2021 הקש כאן

הודעה מתאריך 13/09/2021:

משרדינו יהיו סגורים כדלקמן:

לרגל יום הכיפורים מיום רביעי, 15.09.2021 ועד יום חמישי 16.09.2021 (כולל) 

לרגל חוהמ"ס, מיום שני, 20.09.2021 ועד יום שלישי,  28.09.2021 (כולל).

נשוב לעבודה ביום רביעי, 29.09.2021.

הודעה מתאריך 05.09.2021:

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חופשת החג ראש השנה, החל מיום ב', 06.09.2021 עד יום ה', 09.09.2021 כולל. נשוב לעבודה ביום א', 12.09.2021. 

כמו כן לרגל חופשת חג סוכות משרדינו יהיו סגורים מיום ב', 20.09.2021 עד יום ג', 28.09.2021, נשוב לעבודה ביום ד', 29.09.2021.

שם הזוכה:

פז חברת נפט בע"מ

אספקת דלקים עבור רכבי אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 06/2021

תאריך פרסום המכרז: 30.07.2021

מועד אחרון להגשה: 14.10.2021 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה והורדה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 04.10.2021 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 14.09.2021 הקש כאן

לצפייה בנספח 1 - טופס הצעת המחיר המעודכן הקש כאן

לצפייה בנספח 2 - טופס ההצעה, מסמך ב' המתוקן  הקש כאן 

לצפייה בנספח 3 - נוהל הגרלה של האוניברסיטה הקש כאן 

הודעה מס' 3 מתאריך 13/09/2021:

משרדינו יהיו סגורים כדלקמן:

לרגל יום הכיפורים מיום רביעי, 15.09.2021 ועד יום חמישי 16.09.2021 (כולל) 

לרגל חוהמ"ס, מיום שני, 20.09.2021 ועד יום שלישי,  28.09.2021 (כולל).

נשוב לעבודה ביום רביעי, 29.09.2021.

הודעה מס' 2 מתאריך 05.09.2021:

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חופשת החג ראש השנה, החל מיום ב', 06.09.2021 עד יום ה', 09.09.2021 כולל. נשוב לעבודה ביום א', 12.09.2021. 

כמו כן לרגל חופשת חג סוכות משרדינו יהיו סגורים מיום ב', 20.09.2021 עד יום ג', 28.09.2021, נשוב לעבודה ביום ד', 29.09.2021.

הודעה מס' 1 מתאריך 25.08.2021

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חופשת הקיץ החל מיום א', 29.08.2021 עד יום ד', 01.09.2021 כולל. נשוב לעבודה ביום ה', 02.09.2021.

 

שמות הזוכים:

טן חברה לדלק בע"מ

סונול ישראל בע"מ

אספקת פריטי ריהוט עבור בניין רבין באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 24/2021

תאריך פרסום המכרז: 30.07.2021

מועד אחרון להגשה: 26.08.2021 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה והורדה הקש כאן

לצפייה במסמך הבהרות מס' 1 מתאריך 09.08.2021 הקש כאן

 

שם הזוכה:

גלובל פתרונות פנים בע"מ

 

מתן שירותי קידום אתרים אורגני (SEO) לאתרי האינטרנט של אוניברסיטת חיפה ויחידותיה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 23/2021

תאריך פרסום המכרז: 16.07.2021

מועד אחרון להגשה: 05.09.2021 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן 

מסמכי מכרז מעודכנים לתאריך 16.08.2021 : להורדה וצפייה במסמכי המכרז המעודכנים לאחר מענה לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 16.08.2021 הקש כאן

 הודעות:

לידיעת המציעים במכרז זה: ביום א', 18.07.2021, מתקני האוניברסיטה יהיו סגורים בשל צום ט' באב, נשוב לעבודה ביום ב', 19.07.2021

עדכון בנושא הארכת מועד הגשת ההצעות מתאריך 04.08.2021:

מועד אחרון להגשת ההצעות המעודכן נקבע ליום א', 05.09.2021 עד השעה 12:00

הודעה מתאריך 25.08.2021:

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חופשת הקיץ החל מיום א', 29.08.2021 עד יום ד', 01.09.2021 כולל. נשוב לעבודה ביום ה', 02.09.2021.

 

המכרז נסגר

 

 

 

 

 

אספקת שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי ומתן אחריות ושירות תחזוקה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 09/2021

תאריך פרסום המכרז: 09.07.2021

מועד אחרון להגשה13.09.2021 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן לצפייה והורדה של מסמכי המכרז המעודכנים הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 23.08.2021 הקש כאן

לצפייה בנספח 1 - טופס הצעת המחיר המעודכן הקש כאן

 הודעות:

הודעה מתאריך 05.09.2021:

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חופשת החג ראש השנה, החל מיום ב', 06.09.2021 עד יום ה', 09.09.2021 כולל. נשוב לעבודה ביום א', 12.09.2021.

הודעה מתאריך 02.09.2021:

 1. לתשומת לב המציעים, כי קובץ מסמכי המכרז המעודכנים שפורסם באתר המכרזים לא כלל את טופס הצעת המחיר המעודכן, יש להתעלם מטופס זה ולמלא את הצעת המחיר על גבי קובץ האקסל המפורסם באתר.
 2. כמו כן, ברצוננו להסב את תשומת לב המציעים כי קובץ מסמכי המכרז המעודכנים שפורסם באתר המכרזים כולל נוסח מתוקן של נספח ב'7 (אישור רו"ח  על היעדר היתכנות להערת עסק חי).נוסח זה מחליף את הטופס שצורף למסמכי המכרז המקוריים ואותו יש לצרף להצעה.
 3. למען הסר ספק, את ההצעה יש להגיש על גבי מסמכי המכרז המעודכנים ולא על גבי חוברת המכרז המקורית.

 

הודעה מתאריך 25.08.2021:

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חופשת הקיץ החל מיום א', 29.08.2021 עד יום ד', 01.09.2021 כולל. נשוב לעבודה ביום ה', 02.09.2021.

עדכון בנושא הארכת מועד הגשת ההצעות מתאריך 09.08.2021:

מועד אחרון להגשת ההצעות המעודכן נקבע ליום ב', 13.09.2021 עד השעה 12:00

לידיעת המציעים במכרז זה: ביום א', 18.07.2021, מתקני האוניברסיטה יהיו סגורים בשל צום ט' באב, נשוב לעבודה ביום ב', 19.07.2021

 

שם הזוכה:

ש.שלמה רכב בע"מ

 

אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי האוניברסיטה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 22/2021

תאריך פרסום המכרז: 21.05.2021

מועד אחרון להגשה: 27.06.2021 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות:

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 13/06/2021 הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 15/06/2021 הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 3 מתאריך 20/06/2021 הקש כאן

 

שם הזוכה:

שופרסל בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ייצור, אספקה והתקנת ריהוט משרדי בבניין הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם הליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 13/2021

תאריך פרסום המכרז: 19.02.2021

מועד אחרון להגשה:04.04.2021  שעה: 12:00

לצפייה במודעות לעיתונות הקש כאן

לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במפרט הטכני הקש כאן

לצפייה בתיקונים למפרט הטכני: 708A01-06-R , 708A02-06-RA, 708A02-06-RB, 708A02-06-RC, 782-1-100R-07-R20a

הודעה מס' 1: רישום למפגש מציעים

מפגש היכרות  – חובה. למתמודדים המעוניינים להשתתף במכרז, ייערך מפגש היכרות והסברה. המפגש ייערך ביום ד' 24.02.2021, בשעה 10:30. לנוכח המצב, המפגש יתקיים באמצעות זום. על המתמודדים לשלוח עד ליום ב' 22.02.2021 לכתובת המייל של גב' חדוה גוזלן: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. את הפרטים הבאים: 1. שם  המציע. 2. מספר זיהוי המציע (תאגיד/ע.מ) 3. שם הנציג מטעם המציע המשתתף במפגש. 4. כתובת דוא"ל של הנציג 5. מספר הטלפון הנייד של הנציג 6. מספר הטלפון של המציע. הקישור למפגש הזום יישלח לכתובת המייל של הנציגים ביום ג', 23.02.2021.

 1. הנציגים יידרשו לאשר את השתתפותם במפגש שיתקיים בקישור שלהלן:                                                                 

  https://zoom.us/j/92687921421?pwd=Vk5BUnlUR2NrTUlkYWpXbjkwbXRmQT09

 2. Meeting ID: 926 8792 1421

  Passcode: X1i50j

 3. השתתפות במפגש הינה בגדר חובה ותהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. בכל מקרה של תקלה ו/או קושי בהתחברות למפגש כאמור יש לפנות לגב' חדוה גוזלן בטל' מס' 04-8249063.

הודעה מס' 2: סיכום מפגש היכרות וסיור מציעים מיום 28.02.2021 לצפייה הקש כאן

הודעה מס' 3: תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מיום 15.03.2021 לצפייה הקש כאן

הודעה מס' 4:  ברצוננו לעדכנכם כי משרדי אוניברסיטת חיפה יהיו סגורים בימים הבאים:

23.3.2021 – יום הבחירות

25.3.2021 – 3.4.2021 – חופשת פסח

שימו לב: אין שינוי במועד שנקבע להגשת ההצעה למכרז – יום א' 4.4.2021 עד השעה 12:00.

 

שם הזוכה:

ז.כ. איילון פרוייקטים בעץ בע"מ 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז מסגרת לאספקת מחשבים נייחים לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 08/2021

תאריך פרסום המכרז: 29.01.2021

מועד אחרון להגשה: 12.04.2021 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מיום 11.03.2021 הקש כאן

לצפייה בנוסח אישור עריכת ביטוחים מעודכן הקש כאן

הודעה מס' 1:  ברצוננו לעדכנכם כי משרדי אוניברסיטת חיפה יהיו סגורים בימים הבאים:

23.3.2021 – יום הבחירות

25.3.2021 – 3.4.2021 – חופשת פסח

שימו לב: אין שינוי במועד שנקבע להגשת ההצעה למכרז – יום ג' 6.4.2021 עד השעה 12:00.

 

הודעה מס' 2: 

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום שני, 12.04.2021 עד השעה 12:00

 שמות הזוכים:

 וואן שילוב מערכות בע"מ, הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, נס-מטח בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

ביצוע עבודות אינסטלציה וצנרת ומערכות כיבוי אש

סוג מכרז: פומבי מסגרת עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 18/2020

תאריך פרסום המכרז: 18.12.2020

מועד אחרון להגשה:24.01.2021  שעה: 12:00

מודעה לעיתונות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

סיכום מפגש מציעים מיום 24.12.2020: לצפייה הק כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מיום 13.01.2021 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מיום 11.01.2021 הקש כאן

הודעה מס' 1: רישום למפגש מציעים

 1. מפגש היכרות למציעים – חובה. למתמודדים המעוניינים להשתתף במכרז, ייערך מפגש היכרות והסברה. המפגש ייערך ביום ה' 24.12.2020, בשעה 11:00. לנוכח המצב, המפגש יתקיים באמצעות זום. על המתמודדים לשלוח עד ליום ג' 22.12.2020 לכתובת המייל של גב' חדוה גוזלן: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. את הפרטים הבאים: 1. שם החברה אותה הם מייצגים. 2. שם הנציג המשתתף במפגש 3. כתובת המייל של הנציג. 4. מספר הטלפון הנייד של הנציג 5. מספר הטלפון של החברה. הקישור למפגש הזום יישלח לכתובת המייל של הנציגים ב- 23.12.2020.
 2. הנציגים יידרשו לאשר את השתתפותם במפגש שיתקיים בקישור שלהלן:                                                                                                                                                                                             https://zoom.us/j/95163996100?pwd=NHd0QVV3N1prdXYyOUZIUkZ4bm9rQT09.
 3. השתתפות במפגש הינה בגדר חובה ותהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. בכל מקרה של תקלה ו/או קושי בהתחברות למפגש כאמור יש לפנות לגב' חדוה גוזלן בטל' מס' 04-8249063.

 

שמות הזוכים:

טינקח הנדסה בע"מ

מ.ב עבודות אינסטלציה ומערכות כיבוי אש בע"מ

נמארנה מאג'ד בע"מ

ע.גילהר – הנדסה, ניהול וביצוע פרויקטים בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז לאספקה, התקנה, הטמעה ומתן אחריות ושירות למערכות חומת אש ארגונית לשם אבטחת הפעילות התקינה של מערך השרתים ושירותי המחשוב באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 39/2020

תאריך פרסום המכרז: 20.11.2020

מועד אחרון להגשה: 17.12.2020 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפיי הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן לצפייה בנוסח מסמכי המכרז המעודכנים ליום 09.12.2020 הקש כאן

הודעות:

הודעה מס' 1 מתאריך 02.12.2020:: מועד תוקף ערבות ההצעה נקבע לתאריך 17.07.2021 לצפייה בנוסח הערבות הקש כאן

הודעה מס' 2 מתאריך 09.12.2020: לצפיי במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן 

 

שם הזוכה:

בינת תקשורת מחשבים בע"מ

 

 

אספקה, התקנה, הטמעה ומתן אחריות ושירות למערכת אוטומציה לתהליכים ארגוניים – RPA (Robotic process automation) באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 22/2020

תאריך פרסום המכרז: 04.09.2020

מועד אחרון להגשה: 26.11.2020 שעה 12:00  

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמכי המכרז המעודכנים הקש כאן

הבהרות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום 11.11.2020 הקש כאן

:הודעות

הודעה מס' 1  מתאריך  22.10.2020

מועד הגשת ההצעות במכרז זה יידחה . מועד הגשת ההצעות נקבע ליום 26.11.2020

 

:שם הזוכה

דב הלפרין יועצים בע"מ

 

 

 

 

 

 

הספקת, הצבת ותחזוקת ציוד לאיסוף פסולת בשטח אוניברסיטת חיפה ופינוי הפסולת שנאספה בו

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 02/2020

תאריך פרסום המכרז: 10.07.2020

מועד אחרון להגשה: 13.08.2020 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

לצפייה בסיכום סיור מיום 20.07.2020 הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מיום 10.08.2020 הקש כאן

 

שם הזוכה:

י.ר.א.ב שירותי נוי (1985) בע"מ 

 

אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 10/2020

תאריך פרסום המכרז: 03.07.2020

מועד אחרון להגשה: 27.07.2020 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מיום 16.07.2020 הקש כאן

הודעה מס' 1 מיום 21.07.2020 על דחיית מועד הגשת הצעות: הרינו להודיעכם כי, מועד הגשת ההצעות במכרז נדחה ליום שני, 27.07.2020 עד השעה 12:00

 

 שם הזוכה:

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצבה,תפעול ותחזוקה של מכונות ומייבשי כביסה במעונות האוניברסיטה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 07/2020

תאריך פרסום המכרז: 26.06.2020

מועד אחרון להגשה: 18.08.2020 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

לצפייה בסיכום סיור מציעים מיום 21.07.2020 הקש כאן

:הודעות

לצפייה בהודעה מס' 1 מיום 16.07.2020 הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מיום 29.07.2020 הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מיום 29.07.2020 הקש כאן

 

:שם הזוכה

 שרותי כביסקל בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות כקופת ברירת מחדל

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 01/2020

תאריך פרסום המכרז: 15.05.2020

מועד אחרון להגשה: 30.06.2020 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 הודעות:

 מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מיום 18.06.2020 לצפייה הקש כאן

       

 שם הזוכה:

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז לאספקה, התקנה, הטמעה ומתן אחריות ושירות למערכות חומת אש ארגונית לשם אבטחת הפעילות התקינה של מערך השרתים ושירותי המחשוב באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 08/2020

תאריך פרסום המכרז: 06.03.2020

מועד אחרון להגשה: 18.06.2020 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן לצפייה בהודעה לדחיית מועד הגשה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 הודעות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מיום 19.05.2020 הקש כאן

לצפייה בעדכון לנוסח ערבות הצעה הקש כאן

 

הודעה מס' 2 מיום 19.05.2020 באשר לדחיית מועדים במכרז

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום ה', 18.06.2020 עד השעה 12:00

 תוקף ערבות הצעה נקבע לתאריך 18.01.2021 (מסמך ג')

 

סטאטוס המכרז

בוטל

 

 

 

ייצור, אספקת והתקנת שילוט ראשי באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 05/2020

תאריך פרסום המכרז: 31.01.2020

מועד אחרון להגשה: 01.03.2020 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במפרט הטכני לחצו כאן

 1. תוכנית הצבה והתקנה
 2. מפרט שילוט מעונות

לצפייה בסיכום סיור מציעים שהתקיים ביום 09.02.2020 הקש כאן            

הודעות:

סיור הכרות והסברה למציעים יתקיים  ביום א', 09.02.2020 בשעה 12:00 בחדר הישיבות (חדר 166) בבניין הספריה. חוברות המכרז יחולקו בתום הסיור.

לצפייה במסמך הבהרות מס' 1 מיום 24.02.2020 הקש כאן

 

שם הזוכה:

אותות הסדנא בע"מ

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הובלה ואספקת נייר לצילום והדפסה במדפסות לייזר

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 31/2019

תאריך פרסום המכרז: 6.12.19

מועד אחרון להגשה: 28.01.2020 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 הודעות:

הודעה מס' 1 : מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ג', 28.01.2020 עד השעה 12:00.

הודעה מס' 2: מסמך הבהרות מס' 1 מיום 20.01.2020  נספח 2- אישור עריכת ביטוחים

הודעה מס' 3: מסמך הבהרות מס' 2 מיום 22.01.2020 נספח 2-אישור עריכת ביטוחים מעודכן

 

 שם הזוכה:

שחר מוצרי נייר בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות מיזוג אוויר ומערכות בקרה עבור אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי מסגרת עם בחינה דו-שלבית 

מספר מכרז: 15/2019

תאריך פרסום המכרז: 22.11.19

מועד אחרון להגשה: 22.12.19 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות:

לצפייה בסיכום סיור מיום 28.11.2019 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מיום 11.12.19 הקש כאן

לצפייה בנספח 1 למסמך הבהרות מס' 1 - נוסח ערבות לקיום ההצעה וחתימת ההסכם הקש כאן

לצפייה בנספח 2 למסמך הבהרות מס' 1 - נוסח מעודכן של סעיף 8 להסכם ונספח 4 הקש כאן

 

שמות הזוכים במכרז:

אלקטרה בע"מ

משב הנדסת קירור ומיזוג אוויר (1965) בע"מ

ר.מ. פריג'יקור בע"מ

ש.ח.ל אנרגיה וצנרת בע"מ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות חשמל וגילוי אש ותשתיות למערכות מתח נמוך מאוד

סוג מכרז: פומבי מסגרת עם בחינה דו-שלבית 

מספר מכרז: 30/2019

תאריך פרסום המכרז: 22.11.19

מועד אחרון להגשה: 19.12.19 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות:

לצפייה בסיכום סיור מיום 2.12.19 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מיום 11.12.19 הקש כאן

לצפייה בנספח 1 למסמך הבהרות מס' 1 - נוסח ערבות לקיום ההצעה וחתימת ההסכם הקש כאן 

לצפייה בנספח 2 למסמך הבהרות מס' 1 - סעיף 8 להסכם ונספח 4 להסכם הקש כאן

 

שמות הזוכים במכרז:

 אור הצפון הנדסת חשמל בע"מ

אלעד ברק שרותי חשמל ותקשורת בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

אספקת שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 21/2019

תאריך פרסום המכרז: 5.7.19

מועד אחרון להגשה: 13.8.19 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 שפורסם ביום 31.7.19 הקש כאן

הודעות:

הודעה מס' 1 מיום 29.10.19 :

הרינו להודיעכם, כי בהתאם לסעיף 9(ב) למסמכי המכרז תוקף מועד ההצעות יוארך ב-90 יום נוספים, עקב התמשכות הליך בדיקת ההצעות.

 

שמות הזוכים במכרז:

אופיר טורס בע"מ, איסתא ישראל בע"מ, אמסלם טורס בע"מ, ב.ד. גרייבר שירותי תיירות בע"מ, דיזינהאוז בי.טי.סי בע"מ, חברת אופקים נסיעות ותיירות (1979) בע"מ, לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות (1979) בע"מ, מונה טורס בע"מ ותלמה נסיעות ותיירות בע"מ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכשרה, ריהוט, ציוד, הפעלה וניהול של קפיטריה בבניין חינוך והפעלה של עמדת קפה ומאפה בבניין למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 17/2019

תאריך פרסום המכרז: 3.5.19

מועד אחרון להגשה: 28.5.19 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות:

סיור מציעים נקבע ליום ד', 15.5.19 בשעה 10:00

לצפייה בפרוטוקול סיור מיום 15.5.19 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 שפורסם ביום 22.5.19 הקש כאן

 

שם הזוכה:

קפה לוי'ס בע"מ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

הקמת טריבונות ובמות לטקסים באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם הליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 10/2019

תאריך פרסום המכרז: 5.4.19

מועד אחרון להגשה: 12.5.19 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז:  לצפייה הקש כאן

סיור מציעים: לצפייה בסיכום סיור מיום 14.4.19 הקש כאן

 

שם הזוכה:
גדר וגן חיפה (1983) בע"מ

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביצוע עבודות בנין ושיפוץ מבנים

סוג מכרז: פומבי מסגרת עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 4/2019

תאריך פרסום המכרז: 29.3.19

מועד אחרון להגשה:  22.5.19  שעה: 12:00

מודעה לעיתונות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

סיכום סיור: לצפייה בסיכום סיור מיום 2.4.19 הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה בהודעה מס' 1 בנושא דחיית מועד הגשת שאלות הבהרה והגשת ההצעות הקש כאן

לצפייה בהודעה מס' 2 בנושא דחיית מועד הגשת ההצעות הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מיום 15.5.19 הקש כאן

 

שם הזוכים:

1.חברת מיכאל תותרי בע"מ

2. עבוי רחיב

3.ג'וני סאקרן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי S4HANA, במכלול ה-SAP באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית והליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 40/2018

תאריך פרסום המכרז: 2.11.18

תאריך פרסום עדכון למכרז: 28.11.2018

מועד אחרון להגשה: 24.2.19 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן לצפייה בנוסח מודעה מעודכנת הקש כאן לצפייה בנוסח מודעה מעודכנת מיום 21.12.18 הקש כאן

מסמכי המכרז:

לצפייה בנוסח נקי של מסמכי המכרז לאחר הליך הבהרות מס' 5 הקש כאן

לצפייה בנוסח מסמכי המכרז עם מעקב אחר השינויים לאחר הליך הבהרות מס' 5 הקש כאן

להורדה ומילוי של הנספח 1 הנספח הטכני הקש כאן

הודעות והבהרות:

הודעה מס' 1 - כנס מציעים/ספקים יתקיים ביום ה', 20.12.2018, בשעה 09:00 באודיטוריום 146 בניין הספרייה. חלה חובת נוכחות בכנס.

ניתן לאסוף את חוברות המכרז העדכניות (חובה) החל מיום ג', 4.12.2018, בחדר 202 בבניין ראשי באוניברסיטה

הודעה מס' 2 - הכנס שהיה אמור להתקיים ביום ה', 20.12.18 נדחה. מועד חדש יפורסם בהקדם.

הודעה מס' 3 - כנס מציעים/ספקים יתקיים ביום א', 30.12.2018 בשעה 09:00 באודיטוריום 146 בניין הספרייה. חלה חובת נוכחות בכנס.

הודעה מס' 4 - מועד ההגשה של ההצעות  (7.2.19) נדחה. טרם פורסם מועד חדש להגשת ההצעות למכרז. 

הודעה מס' 5 - מועד הגשת ההצעות נקבע ליום א', 24.2.19 עד השעה 12:00.

מועד תוקף ערבות ההצעה הינו 7.8.2019

ניתן לאסוף את חוברות המכרז העדכניות (חובה) החל מיום ג', 5.2.19 בחדר 202 בבניין ראשי באוניברסיטה

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 3 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 4 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 5 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 6 הקש כאן

לצפייה במסמך הבהרה מס' 7 הקש כאן לצפייה בנספחים 2 ו-3 למסמך ב' הקש כאן

לצפייה בסיכום כנס מציעים  הקש כאן

לצפייה במצגת כנס מציעים הקש כאן

 

שם הזוכה:

אדוונטק טכנולוגיות-תוכנה ויישום בע"מ

מתן שירותי אבטחה, שמירה וסדרנות לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 2/2019

תאריך פרסום המכרז: 25.1.19

מועד אחרון להגשה: 19.3.19 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות:

לצפייה בסיכום סיור שנערך ביום 3.2.19 הקש כאן

הודעה מס' 1 - מועד הגשת ההצעות נקבע ליום א', 10.3.19 עד השעה 12:00.

הודעה מס' 2 - נכון לתאריך 4.3.19, מסמך תשובות לשאלות הבהרה טרם פורסם.במסמך תשובות לשאלות ההבהרה יפורסם המועד החדש להגשת ההצעות למכרז.

הודעה מס' 3 - נבקש להבהיר כי בטופס הצעת המחיר, נספח 6 (קובץ אקסל נעול), נמצאה טעות סופר בכותרת הראשית של הטופס,

נרשם בטעות מכרז פומבי מס' 06/2018 במקום מכרז פומבי מס' 2/2019 - נבהיר כי אין שינוי בנספח וניתן להגישו על הטופס הדיגיטאלי כפי שהוא.

הבהרות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן 

לצפייה בנספח 7 למסמך ב', נספח עלות השכר המינימאלית של עובדי המציע 

לצפייה בנספח 6 למבמך ב', טופס הצעת המחיר (קובץ אקסל נעול)

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן 

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 3 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 4 הקש כאן

 

שם הזוכה:

אס.איי.אייצ' ישראל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ

 

אספקת פריטי ריהוט למבנה הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 56/2018

תאריך פרסום המכרז: 28.12.18

מועד אחרון להגשה27.1.19 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז:  לצפייה  הקש כאן

הבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

 

שם הזוכה:

חברת O.D אופיס דיזיין בע"מ 

 

 

שירותי הפקת ימים פתוחים לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 52/2018

תאריך פרסום המכרז: 16.11.18

מועד אחרון להגשה: 11.12.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן   לצפייה בקובץ הצעת מחיר מעודכן הקש כאן נוספה - שורה 20 (מדבקות רשת)

פרוטוקול סיור ספקים ימים פתוחים 251118


תשובות לשאלות הבהרה: לצפייה הקש כאן

   

שם הזוכה:                

יוסי ג'מאל בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירותLenovo - ו, Dell, HP אספקת שרתים מתוצרת

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 50/2018

תאריך פרסום המכרז: 2.11.18

מועד אחרון להגשה: 10.12.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כא

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

תשובות לשאלות הבהרה

הודעות והבהרות: 

  שמות הזוכים:                       

תים נטקום בע"מ, מטריקס אי. טי אינגרציה ותשתיות בע"מ,מדיאטק בע"מ,בינת תקשורת מחשבים בע"מ. - Dell

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ - Lenovo

Hp- תים נטקום בע"מ, מטריקס אי. טי אינגרציה ותשתיות בע"מ, דורקום מחשבים בע"מ.

 

 

 

אספקת שירותי ייעוץ ביטוחי לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם משא ומתן

מספר מכרז: 24/2018

תאריך פרסום המכרז: 17.8.18

מועד אחרון להגשה: 11.10.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז:  מסמכי מכרז לצורך הגשה

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

   

שם הזוכה:

מארש ישראל יועצים בע"מ                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה CISCO אספקת מוצרים מתוצרת

סוג מכרז: פומבי (מסגרת)

מספר מכרז: 27/2018

תאריך פרסום המכרז: 3.8.18

מועד אחרון להגשה: 21.10.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: הודעה מס' 1  מיום 13.9.18: מועד הגשת ההצעות יידחה ומועד הגשה מעודכן יפורסם באתר בהמשך 

 לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

 מועד הגשת ההצעות החדש נקבע ליום א', 21.10.2018 עד השעה 12:00

 

שמות הזוכים:

בזק בינלאומי בע"מ

בינת תקשורת מחשבים בע"מ

 

 

 

אספקת שירותי פרסום לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו שלבית והליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 37/2018

תאריך פרסום המכרז: 29.6.18

מועד אחרון להגשה: 19.8.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן לצפייה בנספח 7 למסמך ב', טופס ההצעה הכספית הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

                           לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 19.8.18 עד השעה 12:00

מועד נוסף לשאלות הבהרה נקבע ליום א', 29.7.18 עד השעה 16:00

 

שם הזוכה :

שמעוני פינקלשטיין FCB ישראל בע"מ

 

 

 

 

 

ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה APPLE אספקת מוצרי

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 18/2018

תאריך פרסום המכרז: 22.6.18

מועד אחרון להגשה: 24.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

 

 

שם הזוכים:

מיקרוג'וק מחשבים בע"מ

WeDiggIT LTD

דאבל טים מחשבים בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכשרה, הפעלה וניהול של קפיטריה בבניין המדרגה באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 21/2018

תאריך פרסום המכרז: 8.6.18

מועד אחרון להגשה: 5.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: סיור מציעים נוסף נקבע ליום א', 24.6.18 בשעה 15:00.

לצפייה בסיכום סיור מיום 13.6.18 הקש כאן

לצפייה בסיכום סיור מיום 24.6.18 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1  הקש כאן

 

שם הזוכה:

פלפלת קניונים בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות , (All In One) , A.I.O אספקת מחשבים נייחים

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 15/2018

תאריך פרסום המכרז: 1.6.18

מועד אחרון להגשה: 19.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: המועד להגשת ההצעות נדחה ליום ה', 12.7.18 עד השעה 12:00, לצפייה בהודעה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה במסמך הבהרה מס' 2 הקש כאן

לצפייה במסמך הבהרות מס' 3 הקש כאן

לצפייה בתיקון למסמך הבהרות מס' 3 הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ה', 19.7.18 עד השעה 12:00

 

שם הזוכה:

דורקום מחשבים בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

הכשרה, הפעלה וניהול של בית קפה בשדרת החנויות ובית קפה בספריה באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 9/2018

תאריך פרסום המכרז: 25.5.18

מועד אחרון להגשה: 24.6.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: סיור מציעים נוסף נקבע ליום ה', 7.6.18 בשעה 15:00.

עדכון לסיכום סיור מס' 1 מיום 31.5.18 לצפייה הקש כאן

סיכום סיור מס' 2 מיום 7.6.18 לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

 

 

שם הזוכה:

ג'ו קפה גורמה בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

אספקת חומרי ניקוי ופריטי ציוד קלים לצרכי ניקיון עבור אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 23/2018

תאריך פרסום המכרז: 18.5.18

מועד אחרון להגשה: 10.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן לצפייה בנספח 1, למסמך ב', מחירון הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן לצפייה בבמחירון הקש כאן

 

שם הזוכה:

סנו פרופשיונל בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירותToshiba - ו, Dell, Lenovo, HP אספקת מחשבים ניידים מתוצרת

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 7/2018

תאריך פרסום המכרז: 11.5.18

מועד אחרון להגשה: 19.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: מועד הגשת ההצעות למכרז נדחה ליום ב', 2.7.18 עד השעה 12:00, לצפייה בהודעה הקש כאן

                          מועד הגשת ההצעות למכרז נדחה ליום ג', 17.7.18 עד השעה 12:00 לצפייה בהודעה הקש כאן

                          מועד הגשת ההצעות למכרז נדחה ליום ה', 19.7.18 עד השעה 12:00 לצפייה בהודעה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן

לצפייה בתיקון מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן 

 

 שם הזוכים:

 לאספקת מחשבים ניידים מתוצרת Dell:

מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, תים נטקום בע"מ, מדיאטק בע"מ ויעל פתרונות משולבים בע"מ

 לאספקת מחשבים ניידים מתוצרת Lenovo:

מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, תים נטקום בע"מ, נס-מט"ח בע"מ, וואן שילוב מערכות בע"מ והראל טכנולוגיות מידע בע"מ

 לאספקת מחשבים ניידים מתוצרת Toshiba:

א. נין-נון ושות' בע"מ ונס-מט"ח בע"מ

לאספקת מחשבים מתוצרת HP:

 מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, תים נטקום בע"מ, א. נין-נון ושות' בע"מ, וואן שילוב מערכות בע"מ ודורקום מחשבים בע"מ

אספקה, הפעלה ותחזוקה של מכונות צילום ומדפסות לשירות הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 13/2018

תאריך פרסום המכרז: 11.5.18

מועד אחרון להגשה: 24.6.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה בנוסח מודעות מס' 2 הקש כאן

 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ד', 13.6.18 עד השעה 12:00, לצפייה בהודעה הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 17.6.18 עד השעה 12:00, לצפייה הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 24.6.18 עד השעה 12:00, לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה  לצפייה הקש כאן

 

:שם הזוכה

חברת קופיטק מיכון משרדי בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

למועמדים ללימודים באוניברסיטת חיפה, לשימוש במכרשירים חכמים ובעמדות קצהHTMLשירותי פיתוח של יישומי הרשמה, מבוססי

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 1/2018

תאריך פרסום המכרז: 16.3.18

מועד אחרון להגשה4.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן  לצפייה בנספח 1-מפרט טכני לצפייה בנספח 6-הנחיות לפיתוח מאובטח

 

הודעות והבהרות: מועד ההגשה של שאלות הבהרה נדחה ליום ה', 7.6.18 עד השעה 17:00. כמו כן, נדחה מועד ההגשת ההצעות ליום ד', 20.6.18 בשעה 12:00

לצפייה בהודעה הקש כאן

מועד ההגשה של שאלות הבהרה נדחה ליום ה', 14.6.18 עד השעה 17:00. כמו כן, נדחה מועד ההגשת ההצעות ליום ד', 4.7.18 עד השעה 12:00

 לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

 

סטטוס:

נסגר

 

 

 

 

רכישת מכונת צילום/הדפסה דיגיטאלית בצבע לבית הדפוס של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 5/2018

תאריך פרסום המכרז: 16.3.18

מועד אחרון להגשה: 1.5.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפיה במסמך הבהרות הקש כאן

 

שם הזוכה: 

חברת זרוקס ישראל בע"מ

 

 

 

 

 

 

מכרז להכשרה, הפעלה וניהול של סוכנות נסיעות ושירותי תיירות בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 464/17

תאריך פרסום המכרז: 22.12.17

מועד אחרון להגשה: 18.1.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: 

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

סיור מציעים ייערך ביום ה', 28.12.17 בשעה 11:00             

לצפייה בסיכום סיור מיום 28.12.17 הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 

שם הזוכה: 

איסתא ישראל בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

מתן שירותי השגחה בבחינות של תלמידי אוניברסיטת חיפה המתקיימות במכללת בני ברק האקדמית (מבח"ר)

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 495/17

תאריך פרסום המכרז: 27.10.17

מועד חדש להגשה: 28.11.17 שעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 19.11.17 שעה 12:00

נוסח המודעה המעודכנת: לצפייה הקש כאן

נוסח המודעה: לצפייה בנוסח המודעות הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מספר 1 הקש כאן

במסמכי המכרז נפלה טעות במספר הטלפון של מר שוקי רפפורט, אליו יש להגיע כדי לקחת את חוברת המכרז,

המספר הנכון הוא: 04-8249113

שם הזוכה:

חברת ל.מ. עולם של כח אדם בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבודות אלומיניום וזכוכית בפרויקט הקמת בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 461/17

תאריך פרסום המכרז: 7.7.17

מועד אחרון להגשה: 7.8.17 שעה 12:00

מודעה לעיתונות: לצפייה במודעה הקש כאן 

לצפייה במודעה לדחיית מועד הגשה וקיום סיור נוסף הקש כאן

מסמכי המכרז:  לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

:סיור מציעים

לצפייה בסיכום הסיורים שהתקיימו ביום-11.7.17 וביום 18.7.17

נספחים לסיכום סיור: דו"ח תרמי למבנה  תכנית קונסטרוקציית פלדה לגג הפאטיו

:הודעות והבהרות

* מועד הגשה למכרז נדחה מיום 30.7.17 ליום שני, 7.8.17

* סיור נוסף למציעים יתקיים ביום שלישי, 18.7.17 בשעה 10:30

 

שם הזוכה:

א.ת 1992 בניה ותעשיות אלומיניום בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

ניקיון גוש בניינים מספר 4 באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 448/17

תאריך פרסום המכרז: 30.6.17

מועד אחרון להגשה: 25.7.17 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה במודעות לעיתונות הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

סיור קבלנים: לצפייה בסיכום סיור קבלנים מיום 9.7.17 הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מספר 1 הקש כאן

 

:שם הזוכה

ברק גדעון ניהול ואחזקה בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 470/17

תאריך פרסום המכרז: 23.6.17

מועד אחרון להגשה: 23.7.17 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה במודעות לעיתונות הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך הבהרות מספר 1 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן

 

שם הזוכה:

ע.ר צים שיווק ישיר בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבודות הרחבת בניין הפקולטה למדעי החברה ע"ש פול והרטה עמיר באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 451/17

תאריך פרסום המכרז: 16.6.17

מועד אחרון להגשה: 6.8.17 שעה  12:00

לצפייה במודעות לעיתונות הקש כאן

מסמכי המכרז:

לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה בנספח מפרט טכני מיוחד הקש כאן

לצפייה בנספח בקרת איכות הקש כאן

 סיור קבלנים: לצפייה בסיכום סיור קבלנים מיום 22.6.17 הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן נספח: לצפייה בטבלת ציודשל מערכות מיזוג אוויר מס' 2365-3 מהדורה 4

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן נספחים: 2365-3 פריטים כדוגמת הקיים   708A17-446

קטלוג 2017 עברית EVO קטלוג מודולו 2017 למצפור B מדרגות גג למצפור תמונה 2 B מדרגות גג 

מדרגות לוליאניות פנימיות למצפור A מדרגות פטיו גג לגג מעליות C מגג

לצפייה במסמך הבהרות מס' 3 הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה מיום 20.7.17 ליום 27.7.17 

מועד הגשת ההצעות נדחה מיום 27.7.17 ליום 6.8.17

 

:שם הזוכה 

י. לרר (הנדסה) בע"מ 

 

 

 

שירותי יחסי ציבור וייעוץ אסטרטגי תקשורתי לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 462/16

תאריך פרסום המכרז: 19.5.17

מועד אחרון להגשה: 6.7.17 שעה 12:00

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

נוסח המודעה: לצפייה במודעה לעיתונות הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מספר 1, הקש כאן

 

שם הזוכה:

"בן חורין אלכסנדרוביץ' אסטרטגיה ותקשורת בע"מ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתן שירותי היסעים לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 460/16

תאריך פרסום המכרז: 17.3.17

מועד אחרון להגשה: 4.5.17 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה במודעה לעיתונות הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מספר 1 הקש כאן

 

זוכים:

המסיע נאסימי בע"מ

טיולי מירא בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכשרה, הפעלה וניהול של שלושה מתקני מזון נפרדים באתר ההסעדה בבניין הראשי באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 455/17

תאריך פרסום המכרז: 10.3.17

מועד אחרון להגשה: 27.4.17 שעה 12:00

לצפייה במודעה לעיתונות הקש כאן

לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

 

הודעות והבהרות:

לצפייה בסיכום סיור נוסף מיום 25.4.2017 הקש כאן

לצפייה בסיכום סיור מיום 19.3.17 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מספר 1 הקש כאן

לצפייה בעדכון לסיכום סיור מיום 19.3.17 הקש כאן

זוכים:

ב"מתקן הביתי" - אפי - טעמים ביתיים

ב"מתקן האסיאתי" - פלפלת קניונים בע"מ

ב"מתקן האחר" - פביאנו פוד בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או בבעלות עובדיה/גמלאיה או בני משפחתם

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 414/16

תאריך פרסום המכרז: 9.9.16

מועד אחרון להגשה: 25.10.16 שעה 12:00

מועד אחרון להגשה נדחה ל-31.10.16 עד השעה 12:00

לצפייה במודעה הקש כאן

לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

 הודעות והבהרות:

לצפייה במסמך שינויים מספר 1 הקש כאן

 

שם הזוכה / סטטוס:

נסגר

 

 

 

 

 

 

 

עבודות הקמת בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם הליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 392/16

תאריך פרסום המכרז: 9.9.16

מועד אחרון להגשה: 10.11.16 שעה 12:00

 לצפייה במודעה הקש כאן

מסמכי המכרז:לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך א'1-מפרט טכני מיוחד הקש כאן לצפייה בנספח ב'-הוראות מוקדמות הקש כאן לצפייה בנספח ג'-רשימת תוכניות למכרז

לצפייה בנספח ד'-כתב כמויות הקש כאן לצפייה בנספח ה'-רשימת מתכננים ויועצים הקש כאן לצפייה בנספח ו'-לוח תשלומים הקש כאן

לצפייה בנספח ז'-בנייה ירוקה הקש כאן לצפייה בנספח ח'-בקרת איכות בביצוע ע"י הקבלן, במהלך ההקמה הקש כאן

לצפייה בנספח ח'1-תקופת הבדק הקש כאן לצפייה בנספח ח'2-תיאור אמצעים לבטיחות אש הקש כאן לצפייה בנספח ח'3-הנחיות אקוסטיקה הקש כאן

לצפייה בנספח ט'-הסכם משולש הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה בסיכום סיור מיום 20.9.16 הקש כאן

לצפייה בנספח מעודכן להנחיות בנייה ירוקה לקבלן הקש כאן

לצפייה במסמך הבהרות מספר 1 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום 31.10.16 הקש כאן

לצפייה בהבהרה נוספת מיום 2.11.16 הקש כאן

לצפייה בהבהרה נוספת מיום 7.11.16 הקש כאן

 

שם הזוכה:

רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ

 

 

 

 

 

מתן שירותי נסיעות מיוחדות במוניות לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 407/16

תאריך פרסום המכרז: 26.8.16

מועד אחרון להגשה: 25.9.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה נוסף הקש כאן 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 

שם הזוכים:

מוניות נוה בע"מ

מוניות מרכז חורב בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

אספקת שירותי אינטרנט במעונות הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 413/16

תאריך פרסום המכרז: 12.8.16

מועד אחרון להגשה: 18.9.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה במענה לשאלת הבהרה נוספת

לצפייה בדף סיכום סיור מציעים הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 

שם הזוכה:

חברת הוט טלקום שותפות מוגבלת

 

 

 

 

 

 

 

 

הכשרה, ניהול והפעלה של מינימרקט במתחם מעונות הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 409/16

תאריך פרסום המכרז: 22.7.16

מועד אחרון להגשה: 16.8.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות:

 

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן, לצפייה בתרשים המינימרקט הקש כאן

מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה ליום א',  21.8.2016  שעה 12:00

שם הזוכה:

מר דורון לוי

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז להכשרה, ניהול והפעלה של חנות למתן שירותי צילום והדפסה, בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 405/16

תאריך פרסום המכרז: 8.7.16

מועד אחרון להגשה: 27.7.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1, הקש כאן

                           לצפייה בקובץ "אוטוקד" הקש כאן 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן , לצפייה בתרשים החנות הקש כאן

 

שם הזוכה:

קופימדיה מרכזי צילום 2010 בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

מכרז לאספקת סולר הסקה ותחבורה לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 393/16

תאריך פרסום המכרז: 17.6.16

מועד אחרון להגשה: 17.7.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה בדף סיכום סיור מציעים הקש כאן

לצפייה במסמך תשבות לשאלות הבהרה מספר 1 (כולל נוסח ערבות הצעה ואישור עריכת ביטוח) הקש כאן 

לצפייה בבדיקת מיכלים הקש כאן

לצפייה בדו"ח בדיקות אטימות מיכלים הקש כאן

לצפייה בדו"ח בדיקת צנרת דלק הקש כאן 

מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה ליום ה', 25.8.2016

 מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה ליום א', 31.7.2016.

מועד תוקף ערבות הגשה נדחה ליום ד', 23.11.2016

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

שם הזוכה:

פז חברת נפט בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

אספקת שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 398/16

תאריך פרסום המכרז: 11.3.16

מועד אחרון להגשה: 7.4.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה הקש כאן לצפייה בהבהרה מספר 2 הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

שם הזוכים / סטטוס 

מועד החלטה: 17.4.16

שמות הזוכים:

מונה טורס בע"מ

אמסלם תיירות ונופש בע"מ

 

 

 

 

 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות חשמל וגילוי אש ותשתיות למערכות מתח נמוך מאוד

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 380/15

תאריך פרסום המכרז: 27.11.15

מועד אחרון להגשה: 14.12.15 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן 

הודעות והבהרות

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ד', 16.12.2015 שעה 12:00

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפיה בסיכום הסיור שנערך ב-3.12.15 הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן 

שם הזוכה / סטטוס

מועד החלטה: 23.12.15

שמות הזוכים: 

אלעד ברק בע"מ

פיוז קבלני חשמל, תקשורת ואחזקה

אור הצפון ח.ח'טיב בע"מ

 

 

 

 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות בנין ושיפוץ מבנים

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 381/15

תאריך פרסום המכרז: 27.11.15

מועד אחרון להגשה: 03.01.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 3.1.2016 בשעה 12:00

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 20.12.2015 שעה 12:00

לצפיה בסיכום הסיור שנערך ב-3.12.15 הקש כאן 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס

מועד החלטה: 24.1.16 

שמות הזוכים:

פסמרג צפון בע"מ

עבוי רחיב קבלן מתכת ובניין

גיא יוסי ושות' בע"מ

 

 

 

בימוי והפקת ארועי המושב המ"ד של חבר הנאמנים של האוניברסיטה 6.6.16 עד 9.6.16

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 368/15

תאריך פרסום המכרז: 20.11.15

מועד אחרון להגשה: 31.12.15 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות

לצפיה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה, המועד החדש יפורסם בהקדם

לצפיה בסיכום סיור שנערך ב-24.11.15 הקש כאן 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס

תאריך החלטה: 3.2.16

חברת פירמידה - יצירות בע״מ

 

 

אספקת חשמל לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 264/14

תאריך פרסום המכרז: 08.08.2014

מועד אחרון להגשה: 09.11.14 בשעה: 12:00

נוסח המודעה:  לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

בעקבות דחיית מועד ההגשה לתאריך 9.11.2014, נדחה המועד להגשת ערבות הצעה לתאריך 9.2.2015

לצפיה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

בעקבות דחיית מועד ההגשה ל- 2.11.2014,המועד האחרון להגשת ערבות ההצעה שונה לתאריך: 2.2.2015

לצפיה בהודעה על הארכת מועד הגשה ומועד ערבות להגשת ההצעה הקש כאן

 לצפיה בהודעה על הארכת מועד הגשת ההצעות למכרז וכן על תוקף הערבות להגשת מכרז הקש כאן

16:00

מסמכי המכרז :  לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

נסגר

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה