site header ksafim

Univ Logo Small

אספקה, התקנה, הטמעה וניהול של מערכת MDR לאבטחת תחנות הקצה ושרתים באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 08/2024

תאריך פרסום המכרז: 09.02.2024

מועד אחרון להגשה: יום ג', 16.04.2024 בשעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעות המעודכנות: הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדה של מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 04.04.2024 הקש כאן

לצפייה והורדה של תצהיר מעודכן לצורך הוכחת תנאי סף נספח ב'3 הקש כאן

 

הודעה מס' 3 מתאריך 25.03.2024:

המועד להגשת ההצעות נדחה. המועד החדש נקבע ליום ג', 16/4/2024 עד השעה 12:00 

 הודעה מס' 2 מתאריך 13.03.2024:

המועד להגשת ההצעות נדחה. המועד החדש נקבע ליום ה', 4/4/2024 עד השעה 12:00 

הודעה מס' 1 מתאריך 28.02.2024:

המועד להגשת שאלות הבהרה נדחה. המועד החדש נקבע ליום ב', 4/3/2024 בשעה 12:00 לכל המאוחר.

 

 

 

 

 

למתן שירותי שמירה ואבטחה באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 05/2024

תאריך פרסום מכרז: 26.03.2024

מועד אחרון להגשה: יום ה', 23.05.2024 בשעה 12:00

 נוסח מודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי מכרז הקש כאן

לצפייה והורדה של נספח ב'1 טופס הצעת המחיר הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש/סיור מציעים מס' 3 מתאריך 15.04.2024 הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש/סיור מציעים מס' 2 מתאריך 10.04.2024 הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש/סיור מציעים מס' 1 מתאריך 09.04.2024 הקש כאן

לצפייה והורדה של מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 12.05.2024 הקש כאן

לצפייה והורדה של מסמך הבהרה יזומה מס' 2 מתאריך 22.05.2024 הקש כאן

הודעה בנושא קיום מפגש מציעים נוסף מתאריך 11.04.2024:

לבקשת מציעים, סיור שלישי ואחרון, זהה לשני הסיורים הקודמים, יתקיים ביום ב' 15/4/2024 בשעה 10:00. מקום המפגש בבניין ראשי, קומה 2 בחדר מס' 222.

השתתפות באחד מן הסיורים תספק לצורך עמידה בתנאי הסף. כמו כן מובהר כי לא יתקיימו סיורים נוספים ולא תהיה דחייה במועד הגשת שאלות הבהרה למכרז

הודעה בנושא קיום מפגש מציעים נוסף מתאריך 09.04.2024:

לבקשת מציעים, סיור נוסף, זהה, יתקיים מחר יום ד' 10/4/2024 בשעה 11:00. מקום המפגש בבניין ראשי, קומה 2 בחדר מס' 222.

השתתפות באחד מן הסיורים תספק לצורך עמידה בתנאי הסף. 

הודעה בנושא שינוי מיקום מפגש מציעים מתאריך 09/04/2024:

מקום המפגש הועבר לחדר אוכל סגל באתר ההסעדה 

הודעה מתאריך 27.03.2024:
מסמכי המכרז שפורסמו אתמול שגויים. נא להתעלם .

מכרז להפעלת בית קפה/מסעדה בהגשה עצמית בבניין רבין באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 03/2024

תאריך פרסום מכרז: 10.04.2024

מועד אחרון להגשה: יום ד', 22.05.2024 בשעה 12:00

 נוסח מודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי מכרז הקש כאן

 לצפייה בפרוטוקול מפגש/סיור מציעים מתאריך 18.04.2024 הקש כאן

 לצפייה והורדה של מסמך תשובות לשאלות הבברה מס' 1 מתאריך 08.05.2024 הקש כאן

 לצפייה והורדה של תשריט מעודכן הקש כאן

 

 

אספקת רישיונות ADOBE לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 04/2024

תאריך פרסום המכרז: 12.01.2024

מועד אחרון להגשה: 07.03.2024 שעה 12:00 

לצפייה בנוסח המודעות הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 03.03.2024 הקש כאן

 

הודעות:

הודעה מס' 1 מתאריך 29.01.2024: 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה. ניתן לשלוח עד לא יאוחר מתאריך 04/02/2024 בשעה 12:00.

 

הודעה מס' 2 מתאריך 07.02.2024: 

מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה, המועד החדש נקבע ליום ה', 07.03.2024 עד לא יאוחר מהשעה 12:00.

 

שם הזוכה:

הלין יוסי גרהרד "אקדמק"

 

 

  

 

 

ביצוע עבודות לבניית שער הכניסה לאוניברסיטת חיפה ע"ש משפחת זאבי

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 37/2023

תאריך פרסום: 10.11.2023

מועד אחרון להגשה: 28.12.2023 שעה: 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדה של מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדה של נספח ב'1, כתב כמויות/הצעת המחיר הקש כאן

לצפייה בתכניות אדריכלות, פיתוח וקונסטרוקציה הקש כאן: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aSSDmUr27UX3lXPKFDgGSM9CgpF-rExv

לצפייה והורדה של סיכום סיור מציעים מתאריך 23.11.2023 הקש כאן

 סטאטוס המכרז: נסגר

מתן שירותי השגחה בבחינות של תלמידי אוניברסיטת חיפה המתקיימות במכללת בני ברק האקדמית(מבח"ר)

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 66/2023

תאריך פרסום: 22.12.2023

מועד אחרון להגשת ההצעות: 23.01.2024 בשעה: 12:00

 לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדה של מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 15.01.2024 הקש כאן

 הודעה מס' 1 מתאריך 11.01.2024:

מועד הגשת ההצעות במכרז זה נדחה ליום ג', 23.01.2024 בשעה 12:00

 

שם הזוכה: 

גולד-וורק מיון והשמה בע"מ

 

 

מתן שירותי תקשורת סלולרית ואספקת מכשירים סלולריים לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 12/2023

תאריך פרסום המכרז: 07.11.2023

מועד אחרון להגשה: 17.12.2023 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעות המעודכנות : הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז: הקש כאן  

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 29.11.2023 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 07.12.2023 הקש כאן

לצפייה והורדת טופס הצעת מחיר בחתך חודשי, נספח ג'2 - מעודכן הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך סיכום סיור מציעים שהערכו בתאריכים 3-4.12.2023 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 3 מתאריך 11.12.2023 הקש כאן

 

שם הזוכה:

הוט מובייל בע"מ

 

 

אספקת שירותי פרסום ושיווק לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי דו שלבי

מספר מכרז: 62/2023

תאריך פרסום המכרז: 01.11.2023

מועד אחרון להגשה30.11.2023 בשעה: 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

 לצפייה והורדת טופס הצעת המחיר המעודכן נספח ב'1 הקש כאן

נא תשומת ליבכם כי טופס הצעת המחיר המעודכן מחליף את טופס הצעת המחיר הקודם ובא במקומו. יש להקפיד על הגשת ההצעה על גבי טופס הצעת המחיר המעודכן בלבד

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 21.11.2023 הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 29.11.2023 הקש כאן

 

שם הזוכה:

איי.פי.ג'י. - ראובני-פרידן בע"מ

מתן שירותי קידום אתרים אורגני (SEO) לאתרי האינטרנט של אוניברסיטת חיפה ויחידותיה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 55/2023

תאריך פרסום המכרז: 10.11.2023

מועד אחרון להגשה: 21.12.2023 שעה 12:00 

לצפייה בנוסח המודעות הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 13.12.2023 הקש כאן

 

שם הזוכה:

אבירי המלך בע"מ

  

 

 

אספקה, הובלה והתקנה של ציוד מתוצרת ARUBA/HPE ומתן אחריות

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 44/2023

תאריך פרסום המכרז: 18.08.2023

מועד אחרון להגשה: 30.11.2023 בשעה 12:00

נוסח מעודכן של המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז מעודכנים: הקש כאן

הבהרה מס' 4 מתאריך 15.11.2023:

בנספח ב'4 (תצהיר אודות ניסיון המציע) שפורסם, חלה טעות בתקופות הניסיון המוגדרות.  

ראו נספח ב'4 מתוקן. אנא הקפידו כי בעת הגשת ההצעה יצורף הנספח העדכני כשהוא מלא וחתום.

לצפייה בנספח ב'4, תצהיר אודות ניסיון המציע הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 3 מתאריך 12.11.2023 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 26.10.2023 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 13.09.2023 הקש כאן

הודעה מס' 1 מתאריך 10.10.2023:

לאור המצב, מועד ההגשה במכרז נדחה עד להודעה חדשה.

 

שמות הזוכים:

דורקום מחשבים בע"מ ומטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ

אספקה, הובלה והתקנה של ציוד מתוצרת Cisco ומתן אחריות

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 45/2023

תאריך פרסום המכרז: 18.08.2023

מועד אחרון להגשה: 19.11.2023 בשעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 13.09.2023 הקש כאן

:הודעות

הודעה מס' 3 מתאריך 22.10.2023:

מועד הגשת ההצעות נקבע ליום א', 19.11.2023 עד השעה 12:00

הודעה מס' 2 מתאריך 10.10.2023:

לאור המצב, מועד ההגשה במכרז נדחה עד להודעה חדשה.

 

הודעה מס' 1 מתאריך 08.10.2023:

מועד ההגשה במכרז שבנדון נדחה ליום ה', 19.10.2023.

 

שמות הזוכים:

בינת תקשורת מחשבים בע"מ וטלדור תקשורת ואבטחת מידע בע"מ

 

מתן שירותי ניקיון בגוש בניינים רבין, בית הסטודנט ובנק הגנים באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 20/2023

תאריך פרסום: 16.06.2023

מועד אחרון להגשה: 23.07.2023 שעה: 12:00

 נוסח מודעה לצפייה הקש באן

לצפייה והורדה של מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים מתאריך 25.06.2023 הקש כאן

לצפייה והורדה של תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 17.07.2023 הקש כאן

לצפייה והורדה של נספח ב'1 - טופס הצעת מחיר מעודכן הקש כאן 

לצפייה והורדה של נספח ב'5 - נספח פירוט רכיבי השכר אותם נדרש המציע לשלם לעובדיו ועלות השכר המינימאלית של עובדי המציע - מעודכן - הקש כאן

 

שם הזוכה:

מוריה שירותי ניקיון אחזקה ושמירה בע"מ

 

לאספקת מחשבים ניידים מתוצרת HP, Dell, Lenovo, Asus ו- Dynabook לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 05/2023

תאריך פרסום: 16.06.2023

מועד אחרון להגשת הצעות: 16.07.2023 עד השעה: 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדה של מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 05.07.2023 הקש כאן

 

הודעה מס' 1 מתאריך 12.07.2023:

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום א' 23.07.2023 עד השעה 12:00

 

שמות הזוכים:

יעל פתרונות משולבים בע"מ, ביטק אלקטרוניקה בע"מ, נס-מטח בע"מ, מפעיל בע"מ, חיון טכנולוגיות בע"מ, הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, אמ.די.אס. אלירן מחשבים בע"מ, וואן שילוב מערכות בע"מ, זיפקום תקשורת בע"מ, מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ, א.נין-נון ושות' בע"מ, דורקום מחשבים בע"מ, תים נטקום בע"מ

מתן שירותי סריקת סרטי מיקרופילם, המרה לקבצי PDF ומיפתוח הקבצים

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 24/2023

תאריך פרסום: 02.06.2023

מועד אחרון להגשה: 22.06.2023 שעה: 12:00

לצפייה בנוסח המודעה: הקש כאן

 לצפייה והורדה של מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 11.06.2023 הקש כאן

 

המכרז נסגר

 

 

אספקת חומרי ניקוי ופריטי ציוד קלים לצורכי ניקיון עבור אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 07/2023

תאריך פרסום: 05.05.2023

מועד אחרון להגשה: 04.06.2023 שעה: 12:00

נוסח מודעה לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדה של מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 21.05.2023 הקש כאן

לצפייה והורדה של המחירון המעודכן נספח ב'1 הקש כאן

 

שם הזוכה:

סנו פרופשיונל בע"מ

 

אספקת מוצרי APPLE ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: מסגרת

מספר מכרז: 06/2023

תאריך פרסום: 12.05.2023

מועד אחרון להגשת הצעות: 11.06.2023 עד השעה: 12:00

לצפייה והורדה של נוסח המודעה הקש כאן

לצפיה והורדה של מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדה של מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 06.06.2023 הקש כאן

 

 

שמות הזוכים:

מיקרוג'וק מחשבים בע"מ, מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיו בע"מ, WEDIGGIT LTD, וואן שילוב מערכות בע"מ, דאבל טים מחשבים בע"מ, א.נין-נון ושות' בע"מ

הכשרה, הפעלה וניהול של מתקן מזון חלבי או בשרי בבניין חינוך

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 08/2023

תאריך פרסום המכרז: 17.03.2023

מועד אחרון להגשה: 30.05.2023 שעה: 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה הורדה של מסמכי המכרז: הקש כאן

לצפייה והורדה של צילומי מיקום המתקן: הקש כאן

לצפיה הורדה של מפת הגעה לבניין חינוך הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים מתאריך 30.04.2023 הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים מתאריך 17.05.2023 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות שאלות הבהרה מס' 1 מתאריך: 28.05.2023 הקש כאן 

הודעה מס' 1 מתאריך 27.03.2023:

עקב העיצומים סיור המציעים שהיה אמור להתקיים מחר במתקן מזון בבניין חינוך באוניברסיטה יידחה למועד אחר

הודעה על מועד חלופי תישלח בהקדם

:הודעה מס' 2 מתאריך 29.03.2023

המועד של סיור המציעים נדחה ליום א', 23.04.2023 בשעה 11:30. מקום המפגש בחדר דיונים מס' 272, קומה 2, בבניין חינוך

המועד להגשת הבהרות בכתב נדחה ליום ה', 04.05.2023 עד השעה 12:00 

המועד להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום ג', 30.05.2023 עד השעה 12:00

הודעה מס' 3 מתאריך 30.03.2023:

מועד סיור המעודכן יתקיים ביום א', 30.04.2023 בשעה 11:30. מקום המפגש בחדר דיונים מס' 272, קומה 2, בבניין חינוך

שאר מועדי המכרז נותרו ללא שינוי

:הודעה מס' 4 מתאריך 09.05.2023 

לאור הבקשות שקיבלנו, יתקיים סיור מציעים נוסף במתקן מזון בבניין חינוך באוניברסיטה, ביום ד', 17.05.2023 בשעה: 11:00. המפגש יתקיים בחדר מס' 289, קומה 2, בבניין חינוך.

* בהתאם לסעיף 4.3 למסמכי המכרז האוניברסיטה שומרת על זכותה לקבוע מועד סיור נוסף, על פי הצורך. יובהר כי במקרה זה, השתתפות באחד מן הסיורים תספק לצורך עמידה בתנאי הסף.

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרות נדחה ליום ג', 23.05.2023 עד השעה 12:00

 מועד אחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום ד', 07.06.2023 עד השעה 12:00

הודעה מס' 5 מתאריך 14.05.2023:

ברצוננו לעדכן כי מס' החדר בו יתקיים המפגש השתנה לחדר מס' 272, קומה 2, בניין חינוך.  הסיור יתקיים ביום רביעי, 17.05.2023 ויתחיל בשעה 11:00 עד השעה 12:00 

 

שם הזוכה:

פלפלת קניונים בע"מ

 

 

 

לאספקה, הפעלה ותחזוקה של מכונות צילום ומדפסות לשירות הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 23/2023

תאריך פרסום המכרז: 20.04.2023

מועד אחרון להגשה: 16.05.2023 שעה: 12:00

לצפייה בנוסח המודעות הקש כאן

לצפייה הורדה של מסמכי המכרז: הקש כאן

לצפייה והורדה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 03.05.2023 הקש כאן

לצפייה והורדה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 18.05.2023 הקש כאן

 

הודעה מס' 1 מתאריך 03.05.2023:

המועד להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום ג', 23.05.2023 עד השעה 12:00

:הודעה מס' 2 מתאריך 07.05.2023

אני מבקשים להסב את תשומת ליבכם כי נפלה טעות בסעיף 11 בקובץ התשובות לשאלות ההבהרה

מס' 1 - נוסח המענה הנכון הינו:

"סעיף ב'10 למפרט השירותים יימחק" (ולא סעיף ב'11 כפי שנכתב)

 

שם הזוכה:

קופימדיה מרכז צילום 2010 בע"מ

ומתן אחריות X86 אספקת שרתי

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 03/2023

תאריך פרסום המכרז: 06.01.2023

מועד אחרון להגשה: 28.02.2023 שעה 12:00

נוסח מעודכן של המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז המעודכנים: הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 05.02.2023 : הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 16.02.2023: הקש כאן

הודעה מס' 1 מתאריך 23.01.2023:

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה.

המועד החדש להגשת ההצעות הינו ביום ה', 16.02.2023 עד השעה 12:00

הודעה מס' 2 מתאריך 05.02.2023

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה

המועד החדש להגשת ההצעות הינו ביום ג', 28.02.2023 עד השעה 12:00

מועד נוסף להגשת שאלות הבהרה הינו ביום ה', 16.02.2023 בשעה 12:00

תנאי סף 4.5 במסמכי המכרז בוטל

 

שמות הזוכים:

תים נטקום בע"מ, בינת תקשורת ומחשבים בע"מ, בזק בינלאומי בע"מ, וואן שילוב מערכות בע"מ, מטריקס איי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, הראל טכנולוגויות מידע בע"מ, טלדור תקשורת בע"מ, דורוקום מחשבים בע"מ

 

אספקת שירותי ייעוץ בתחום המחשוב באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 02/2023

תאריך פרסום המכרז: 06.01.2023

מועד אחרון להגשה: 09.02.2023 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 31.01.2023 הקש כאן

 

שמות הזוכים:

מלם מערכות בע"מ לסלי השירותים 1-3 ו- 5

אס.קיו.לינק בע"מ לסל שירותים מס' 4

קיו.וי שירותים וייעוץ בע"מ לסל שירותים מס' 6

נס א.ט. בע"מ לסל שירותים מס' 7

הקמת תשתית עננית מבוססת SAP Business Technology Platform מעל גבי תשתית ה-SAP S/4HANA הארגונית כולל מתן אחריות ושירות

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 01/2023

תאריך פרסום המכרז: 06.01.2023

מועד אחרון להגשה: 02.03.2023 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 09.02.2023 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 20.02.2023 הקש כאן

:הודעה

:להלן קישור מעודכן למפגש מציעים בזום

https://us02web.zoom.us/j/4641748722

 

  

מצורפת המצגת שהוצגה במפגש המציעים הקש כאן

רק החברות שהשתתפו במפגש המציעים רשאיות להגיש שאלות הבהרה נוספות הנוגעות למפרט הטכני בלבד וזאת עד ליום ב', 20/2/2023 בשעה 14:00. את השאלות יש לשלוח ל-This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ובהתאם לפורמט המתואר בסעיף 6.3 לכתב ההוראות למכרז.

 

שם הזוכה:

קיו.וי שירותים ויעוץ בע"מ

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה