site header ksafim

univ logo

ביצוע עבודות לבניית שער הכניסה לאוניברסיטת חיפה ע"ש משפחת זאבי

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 37/2023

תאריך פרסום: 10.11.2023

מועד אחרון להגשה: 28.12.2023 שעה: 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדה של מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדה של נספח ב'1, כתב כמויות/הצעת המחיר הקש כאן

לצפייה בתכניות אדריכלות, פיתוח וקונסטרוקציה הקש כאן: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aSSDmUr27UX3lXPKFDgGSM9CgpF-rExv

לצפייה והורדה של סיכום סיור מציעים מתאריך 23.11.2023 הקש כאן

 

מתן שירותי תקשורת סלולרית ואספקת מכשירים סלולריים לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 12/2023

תאריך פרסום המכרז: 07.11.2023

מועד אחרון להגשה: 17.12.2023 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעות המעודכנות : הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז: הקש כאן  

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 29.11.2023 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 07.12.2023 הקש כאן

לצפייה והורדת טופס הצעת מחיר בחתך חודשי, נספח ג'2 - מעודכן הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך סיכום סיור מציעים שהערכו בתאריכים 3-4.12.2023 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 3 מתאריך 11.12.2023 הקש כאן

 

אספקת שירותי פרסום ושיווק לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי דו שלבי

מספר מכרז: 62/2023

תאריך פרסום המכרז: 01.11.2023

מועד אחרון להגשה30.11.2023 בשעה: 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

 לצפייה והורדת טופס הצעת המחיר המעודכן נספח ב'1 הקש כאן

נא תשומת ליבכם כי טופס הצעת המחיר המעודכן מחליף את טופס הצעת המחיר הקודם ובא במקומו. יש להקפיד על הגשת ההצעה על גבי טופס הצעת המחיר המעודכן בלבד

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 21.11.2023 הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 29.11.2023 הקש כאן

אספקה, הובלה והתקנה של ציוד מתוצרת ARUBA/HPE ומתן אחריות

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 44/2023

תאריך פרסום המכרז: 18.08.2023

מועד אחרון להגשה: 30.11.2023 בשעה 12:00

נוסח מעודכן של המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז מעודכנים: הקש כאן

הבהרה מס' 4 מתאריך 15.11.2023:

בנספח ב'4 (תצהיר אודות ניסיון המציע) שפורסם, חלה טעות בתקופות הניסיון המוגדרות.  

ראו נספח ב'4 מתוקן. אנא הקפידו כי בעת הגשת ההצעה יצורף הנספח העדכני כשהוא מלא וחתום.

לצפייה בנספח ב'4, תצהיר אודות ניסיון המציע הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 3 מתאריך 12.11.2023 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 26.10.2023 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 13.09.2023 הקש כאן

הודעה מס' 1 מתאריך 10.10.2023:

לאור המצב, מועד ההגשה במכרז נדחה עד להודעה חדשה.

 

אספקה, הובלה והתקנה של ציוד מתוצרת Cisco ומתן אחריות

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 45/2023

תאריך פרסום המכרז: 18.08.2023

מועד אחרון להגשה: 19.11.2023 בשעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 13.09.2023 הקש כאן

:הודעות

הודעה מס' 3 מתאריך 22.10.2023:

מועד הגשת ההצעות נקבע ליום א', 19.11.2023 עד השעה 12:00

הודעה מס' 2 מתאריך 10.10.2023:

לאור המצב, מועד ההגשה במכרז נדחה עד להודעה חדשה.

 

הודעה מס' 1 מתאריך 08.10.2023:

מועד ההגשה במכרז שבנדון נדחה ליום ה', 19.10.2023.

 

מתן שירותי ניקיון בגוש בניינים רבין, בית הסטודנט ובנק הגנים באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 20/2023

תאריך פרסום: 16.06.2023

מועד אחרון להגשה: 23.07.2023 שעה: 12:00

 נוסח מודעה לצפייה הקש באן

לצפייה והורדה של מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים מתאריך 25.06.2023 הקש כאן

לצפייה והורדה של תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 17.07.2023 הקש כאן

לצפייה והורדה של נספח ב'1 - טופס הצעת מחיר מעודכן הקש כאן 

לצפייה והורדה של נספח ב'5 - נספח פירוט רכיבי השכר אותם נדרש המציע לשלם לעובדיו ועלות השכר המינימאלית של עובדי המציע - מעודכן - הקש כאן

 

שם הזוכה:

מוריה שירותי ניקיון אחזקה ושמירה בע"מ

 

לאספקת מחשבים ניידים מתוצרת HP, Dell, Lenovo, Asus ו- Dynabook לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 05/2023

תאריך פרסום: 16.06.2023

מועד אחרון להגשת הצעות: 16.07.2023 עד השעה: 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדה של מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 05.07.2023 הקש כאן

 

הודעה מס' 1 מתאריך 12.07.2023:

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום א' 23.07.2023 עד השעה 12:00

 

שמות הזוכים:

יעל פתרונות משולבים בע"מ, ביטק אלקטרוניקה בע"מ, נס-מטח בע"מ, מפעיל בע"מ, חיון טכנולוגיות בע"מ, הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, אמ.די.אס. אלירן מחשבים בע"מ, וואן שילוב מערכות בע"מ, זיפקום תקשורת בע"מ, מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ, א.נין-נון ושות' בע"מ, דורקום מחשבים בע"מ, תים נטקום בע"מ

מתן שירותי סריקת סרטי מיקרופילם, המרה לקבצי PDF ומיפתוח הקבצים

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 24/2023

תאריך פרסום: 02.06.2023

מועד אחרון להגשה: 22.06.2023 שעה: 12:00

לצפייה בנוסח המודעה: הקש כאן

 לצפייה והורדה של מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 11.06.2023 הקש כאן

 

המכרז נסגר

 

 

אספקת חומרי ניקוי ופריטי ציוד קלים לצורכי ניקיון עבור אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 07/2023

תאריך פרסום: 05.05.2023

מועד אחרון להגשה: 04.06.2023 שעה: 12:00

נוסח מודעה לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדה של מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 21.05.2023 הקש כאן

לצפייה והורדה של המחירון המעודכן נספח ב'1 הקש כאן

 

שם הזוכה:

סנו פרופשיונל בע"מ

 

אספקת מוצרי APPLE ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: מסגרת

מספר מכרז: 06/2023

תאריך פרסום: 12.05.2023

מועד אחרון להגשת הצעות: 11.06.2023 עד השעה: 12:00

לצפייה והורדה של נוסח המודעה הקש כאן

לצפיה והורדה של מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדה של מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 06.06.2023 הקש כאן

 

 

שמות הזוכים:

מיקרוג'וק מחשבים בע"מ, מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיו בע"מ, WEDIGGIT LTD, וואן שילוב מערכות בע"מ, דאבל טים מחשבים בע"מ, א.נין-נון ושות' בע"מ

הכשרה, הפעלה וניהול של מתקן מזון חלבי או בשרי בבניין חינוך

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 08/2023

תאריך פרסום המכרז: 17.03.2023

מועד אחרון להגשה: 30.05.2023 שעה: 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה הורדה של מסמכי המכרז: הקש כאן

לצפייה והורדה של צילומי מיקום המתקן: הקש כאן

לצפיה הורדה של מפת הגעה לבניין חינוך הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים מתאריך 30.04.2023 הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים מתאריך 17.05.2023 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות שאלות הבהרה מס' 1 מתאריך: 28.05.2023 הקש כאן 

הודעה מס' 1 מתאריך 27.03.2023:

עקב העיצומים סיור המציעים שהיה אמור להתקיים מחר במתקן מזון בבניין חינוך באוניברסיטה יידחה למועד אחר

הודעה על מועד חלופי תישלח בהקדם

:הודעה מס' 2 מתאריך 29.03.2023

המועד של סיור המציעים נדחה ליום א', 23.04.2023 בשעה 11:30. מקום המפגש בחדר דיונים מס' 272, קומה 2, בבניין חינוך

המועד להגשת הבהרות בכתב נדחה ליום ה', 04.05.2023 עד השעה 12:00 

המועד להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום ג', 30.05.2023 עד השעה 12:00

הודעה מס' 3 מתאריך 30.03.2023:

מועד סיור המעודכן יתקיים ביום א', 30.04.2023 בשעה 11:30. מקום המפגש בחדר דיונים מס' 272, קומה 2, בבניין חינוך

שאר מועדי המכרז נותרו ללא שינוי

:הודעה מס' 4 מתאריך 09.05.2023 

לאור הבקשות שקיבלנו, יתקיים סיור מציעים נוסף במתקן מזון בבניין חינוך באוניברסיטה, ביום ד', 17.05.2023 בשעה: 11:00. המפגש יתקיים בחדר מס' 289, קומה 2, בבניין חינוך.

* בהתאם לסעיף 4.3 למסמכי המכרז האוניברסיטה שומרת על זכותה לקבוע מועד סיור נוסף, על פי הצורך. יובהר כי במקרה זה, השתתפות באחד מן הסיורים תספק לצורך עמידה בתנאי הסף.

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרות נדחה ליום ג', 23.05.2023 עד השעה 12:00

 מועד אחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום ד', 07.06.2023 עד השעה 12:00

הודעה מס' 5 מתאריך 14.05.2023:

ברצוננו לעדכן כי מס' החדר בו יתקיים המפגש השתנה לחדר מס' 272, קומה 2, בניין חינוך.  הסיור יתקיים ביום רביעי, 17.05.2023 ויתחיל בשעה 11:00 עד השעה 12:00 

 

שם הזוכה:

פלפלת קניונים בע"מ

 

 

 

לאספקה, הפעלה ותחזוקה של מכונות צילום ומדפסות לשירות הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 23/2023

תאריך פרסום המכרז: 20.04.2023

מועד אחרון להגשה: 16.05.2023 שעה: 12:00

לצפייה בנוסח המודעות הקש כאן

לצפייה הורדה של מסמכי המכרז: הקש כאן

לצפייה והורדה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 03.05.2023 הקש כאן

לצפייה והורדה מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 18.05.2023 הקש כאן

 

הודעה מס' 1 מתאריך 03.05.2023:

המועד להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום ג', 23.05.2023 עד השעה 12:00

:הודעה מס' 2 מתאריך 07.05.2023

אני מבקשים להסב את תשומת ליבכם כי נפלה טעות בסעיף 11 בקובץ התשובות לשאלות ההבהרה

מס' 1 - נוסח המענה הנכון הינו:

"סעיף ב'10 למפרט השירותים יימחק" (ולא סעיף ב'11 כפי שנכתב)

 

שם הזוכה:

קופימדיה מרכז צילום 2010 בע"מ

ומתן אחריות X86 אספקת שרתי

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 03/2023

תאריך פרסום המכרז: 06.01.2023

מועד אחרון להגשה: 28.02.2023 שעה 12:00

נוסח מעודכן של המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז המעודכנים: הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 05.02.2023 : הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 16.02.2023: הקש כאן

הודעה מס' 1 מתאריך 23.01.2023:

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה.

המועד החדש להגשת ההצעות הינו ביום ה', 16.02.2023 עד השעה 12:00

הודעה מס' 2 מתאריך 05.02.2023

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה

המועד החדש להגשת ההצעות הינו ביום ג', 28.02.2023 עד השעה 12:00

מועד נוסף להגשת שאלות הבהרה הינו ביום ה', 16.02.2023 בשעה 12:00

תנאי סף 4.5 במסמכי המכרז בוטל

 

שמות הזוכים:

תים נטקום בע"מ, בינת תקשורת ומחשבים בע"מ, בזק בינלאומי בע"מ, וואן שילוב מערכות בע"מ, מטריקס איי טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, הראל טכנולוגויות מידע בע"מ, טלדור תקשורת בע"מ, דורוקום מחשבים בע"מ

 

אספקת שירותי ייעוץ בתחום המחשוב באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 02/2023

תאריך פרסום המכרז: 06.01.2023

מועד אחרון להגשה: 09.02.2023 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 31.01.2023 הקש כאן

 

שמות הזוכים:

מלם מערכות בע"מ לסלי השירותים 1-3 ו- 5

אס.קיו.לינק בע"מ לסל שירותים מס' 4

קיו.וי שירותים וייעוץ בע"מ לסל שירותים מס' 6

נס א.ט. בע"מ לסל שירותים מס' 7

הקמת תשתית עננית מבוססת SAP Business Technology Platform מעל גבי תשתית ה-SAP S/4HANA הארגונית כולל מתן אחריות ושירות

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 01/2023

תאריך פרסום המכרז: 06.01.2023

מועד אחרון להגשה: 02.03.2023 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 09.02.2023 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 20.02.2023 הקש כאן

:הודעה

:להלן קישור מעודכן למפגש מציעים בזום

https://us02web.zoom.us/j/4641748722

 

  

מצורפת המצגת שהוצגה במפגש המציעים הקש כאן

רק החברות שהשתתפו במפגש המציעים רשאיות להגיש שאלות הבהרה נוספות הנוגעות למפרט הטכני בלבד וזאת עד ליום ב', 20/2/2023 בשעה 14:00. את השאלות יש לשלוח ל-This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ובהתאם לפורמט המתואר בסעיף 6.3 לכתב ההוראות למכרז.

 

שם הזוכה:

קיו.וי שירותים ויעוץ בע"מ

 

 

הקמת והטמעת מערכת CRM מבוססת Salesforce בבית הספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 50/2022

תאריך פרסום המכרז: 25.11.2022

מועד אחרון להגשה: יום ה', 26.01.2023 בשעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 15.01.2023 הקש כאן

הודעות:

הודעה מס' 1 מתאריך 20.12.2022:

אנו מפרסמים תאריך נוסף להגשת שאלות הבהרה במכרז 50/2022.

אנא הקפידו כי בידכם נוסח מכרז 50/2022 כפי שמפורסם באתר המכרזים של אוניברסיטת חיפה

https://tender.haifa.ac.il/images/mismahim_crm_11_2022.pdf

(שימו לב שלא להתבלבל עם נוסח המכרז עם כותרת דומה שפורסם לפני מספר חודשים ובוטל).

נבקש כי גם מציעים שכבר הגישו שאלות הבהרה במועד המקורי יבדקו שנית את פנייתם ויגישו את הבקשות שנית.

את שאלות ההבהרה יש  לשלוח This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">ל-This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

התאריך העדכני להגשת שאלות הבהרה למכרז 50/2022 הינו 3/1/2023 בשעה 12:00.

תאריך האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ל-26/1/2023 בשעה 12:00.

 

שם הזוכה:

טקיוניטי בע"מ

 

 

אספקת טונרים, ראשי דיו והדפסה לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 48/2022

תאריך פרסום המכרז: 18.11.2022

מועד אחרון להגשה: 26.12.2022 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת טופס הצעת המחיר נספח ב'1 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 01.12.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 06.12.2022 הקש כאן

 

שמות הזוכים:

מדיה מחשבים בע"מ וגליקום שיווק בע"מ

 

מתן שירותי ביקורת של דו"חות כספיים ושירותי חשבונאות ומיסוי נלווים לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 38/2022

תאריך פרסום המכרז: 07.11.2022

מועד אחרון להגשה: 15.12.2022 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 27.11.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת נוסח מעודכן של סעיף 9 למסמך א' הקש כאן

לצפייה והורדת נוסח מעודכן נספח ב'3 הקש כאן

לצפייה והורדת נוסח מעודכן נספח ב'1 הקש כאן

 

 

:שם הזוכה

KPMG סומך חייקין

 

 

 

אספקת מערכות אחסון (מערכות דיסקים מרכזיות) ומתן אחריות

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 42/2022

תאריך פרסום המכרז: 04.11.2022

מועד אחרון להגשה: 01.12.2022 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 22.11.2022 הקש כאן  לצפייה והורדת נספח ג'2, כתב התחייבות לשמירה על סודיות הקש כאן

שמות הזוכים:

אבנט תקשורת בע"מ, אלגרונט בע"מ, א.מ.ת מיחשוב בע"מ, אשנב מערכות מידע ומחשוב בע"מ, הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, מטריקס אינטגרציה ותשתיות בע"מ, תים נטקום בע"מ

אספקת שירותי פרסום ליחידותיה של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית 

מספר מכרז: 02/2022

תאריך פרסום המכרז: 29.09.2022

מועד אחרון להגשה: 15.11.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 27.10.2022 הקש כאן 

 

שם הזוכה:

אושן מדיה-שותפות מוגבלת

 

הכשרה, הפעלה וניהול של מתקן מזון בשרי באתר ההסעדה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 31/2022

תאריך פרסום המכרז: 25.11.2022

מועד מעודכן אחרון להגשה: 14.02.2023 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה המעודכנת הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז המעודכנים הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים מתאריך 6.12.2022 הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים מתאריך 17.01.2023 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 06.02.2023 הקש כאן

 

הודעה מס' 1 מתאריך 02.01.2023: 

להלן עיקרי השינויים שבוצעו במסמכי המכרז:

  1. ביטול תנאי הסף בסעיף 5.2 בנושא "רשת" עם 4 סניפים. במקום זאת נדרש שבמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע מפעיל לפחות מתקן מזון אחד בשרי מהסוג המוצע (סע' 5.2).
  2. שינוי אופן ביצוע הבחינה האיכותית (סע' 11.2 ונספח א'1).
  3. עדכון ההערת שוליים המתייחסת לתנאי הסף בדבר העדר הערת עסק חי (סע' 5.4).
  4. דחיית המועד האחרון להגשת הצעות. קביעת מועד נוסף לסיור מציעים ולהליך הבהרות.

המכרז נסגר

אספקה, הפעלה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות לסגל המנהלי/ אקדמי של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 44/2022

תאריך פרסום המכרז: 08.09.2022

מועד אחרון להגשה: 07.12.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך  30.10.2022  הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 09.11.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 3 מתאריך 22.11.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 4 מתאריך 28.11.2022 הקש כאן

 

הודעות:

 

הודעה מס' 3 מתאריך 10.11.2022: 

המועד להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום ד', 07.12.2022 עד השעה 12:00

הודעה מס' 2 מתאריך 02.11.2022: 

המועד להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום ד', 16.11.2022 עד השעה 12:00

הודעה מס' 1 מתאריך 02.10.2022: 

המועד להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום ג', 08.11.2022 עד השעה 12:00

 

שם הזוכה:

סיגמנט שרות ומכירה למיכון בע"מ

 

הצבה ותפעול מכונות אוטומטיות למכירת שתייה ומזון באוניברסיטת חיפה ובקמפוס הנמל

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 36/2022

תאריך פרסום המכרז: 12.07.2022

מועד אחרון להגשה: 03.08.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת נספח ב'1 , טופס הצעת מחיר הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 13.07.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 25.07.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת נספח ב'1 , טופס הצעת מחיר מעודכן הקש כאן

 

שם הזוכה:

משקט בע"מ

רכישת מכונות צילום/הדפסה דיגיטאליות שחור לבן לבית הדפוס של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 15/2022

תאריך פרסום המכרז: 27.06.2022

מועד אחרון להגשה: 02.08.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 24.07.2022 הקש כאן 

לצפייה בנספח ב'1, טופס הצעת המחיר המעודכן הקש כאן

 

שם הזוכה:

זירוקס ישראל בע"מ

השכרת רכבים על בסיס יומי

סוג מכרז:מסגרת פומבי

מספר מכרז: 30/2022

תאריך פרסום המכרז: 27.06.2022

מועד אחרון להגשה: 08.08.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 24.07.2022 הקש כאן 

הודעה מס' 1 מתאריך 04/08/2022:

ביום א', 07.08.2022, צום ט' באב, מתקני האוניברסיטה יהיו סגורים.

נשוב לפעילות ביום ב', 08.08.2022.

 

המכרז הסתיים

מתן שירותי היסעים לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 32/2022

תאריך פרסום המכרז: 17.06.2022

מועד אחרון להגשה: 17.07.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת נספח ב'1, טופס הצעת המחיר הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 28.06.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 07.07.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת נספחים מתוקנים ב'2 - תצהיר אודות ניסיון המציע וב'4 - אישור רו"ח בדבר מחזור כספי הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 3 מתאריך 10.07.2022 הקש כאן

 

שמות הזוכים:

טיולי מירא בע"מ

שחר צח שירותי הסעות בע"מ

אספקת שירותי אינטרנט אלחוטי עבור דירות הסטודנטים במעונות אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 18/2022

תאריך פרסום המכרז: 10.06.2022

מועד אחרון להגשה: 05.09.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת פרוטוקול סיור מציעים מתאריך 20.06.2022 הקש כאן 

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 12.07.2022 הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 11.08.2022 הקש כאן

 

הודעות

הודעה מס' 1 מתאריך 23.06.2022:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום ד', 29.06.2022 עד השעה 17:00 

הודעה מס' 2 מתאריך 04.07.2022:

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה

הודעה על מועד עדכני תפורסם בהקדם

הודעה מס' 3 מתאריך 19.07.2022:

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה.

המועד  החדש האחרון להגשת ההצעות הינו ביום א', 14.08.2022 עד השעה 12:00

 הודעה מס' 4 מתאריך 10.08.2022:

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה.

המועד  החדש האחרון להגשת ההצעות הינו ביום ב', 05.09.2022 עד השעה 12:00

שם הזוכה:

הוט טלקום שותפות  מוגבלת

 

 

הקמת והטמעת מערכת CRM מבוססת Salesforce בבית הספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 20/2022

תאריך פרסום המכרז: 27.05.2022

מועד אחרון להגשה: המכרז בוטל. יפורסם מכרז חדש בהקדם

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

הודעות:

הודעה מס' 2 מתאריך 31.10.2022:

המכרז בוטל. מכרז חדש בנושא יפורסם בהקדם.

הודעה מס' 1 מתאריך 26.06.2022:

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה.

הודעה על מועד עדכני תפורסם בהקדם.

 

 

 

 

 

שכירת שטחי חניה בקמפוס העיר ע"ש לורי לוקיי בחיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 09/2022

תאריך פרסום המכרז: 04.03.2022

מועד אחרון להגשה: 23.03.2022 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 15.03.2022 הקש כאן

 

המכרז נסגר

 

 

 

 

השכרת נכס בגודל 101 מ"ר בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 25/2022

תאריך פרסום המכרז: 04.03.2022

מועד אחרון להגשה: 10.04.2022 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 15.03.2022 הקש כאן

המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה ליום א', 10.04.2022 בשעה 12:00 

 

המכרז נסגר 

השכרת נכס בגודל 36 מ"ר בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 24/2022

תאריך פרסום המכרז: 04.03.2022

מועד אחרון להגשה: 21.03.2022 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 15.03.2022 הקש כאן 

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך  20.03.2022 הקש כאן

 

המכרז נסגר

 

 

  

 

 

 

 

אספקת רישיונות SUSE FOR SAP

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 08/2022

תאריך פרסום המכרז: 25.02.2022

מועד אחרון להגשה: 03.04.2022 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה והורדת מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 09.03.2022 הקש כאן 

הודעה מס' 1 מתאריך: 17/03/2022:

מועד הגשת ההצעות נדחה לתאריך 03.04.2022. 

 

שם הזוכה:

בינת תקשורת מחשבים בע"מ

 

 

 

שירותי נסיעות מיוחדות במוניות עבור אוניברסיטת חיפה

 

סוג מכרז: פומבי 

מספר מכרז: 48/2021

תאריך פרסום המכרז: 30.12.2021

מועד אחרון להגשה: 01/03/2022

לצפייה בנוסח המודעה המתוקנת הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 27/01/2022 הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 20/02/2022 הקש כאן

לאור פניות המציעים החליטה האוניברסיטה על שינוי מנגנון המכרז, ועל כן תפרסם האוניברסיטה בהקדם מסמכי מכרז מתוקנים, והמועד האחרון להגשת הצעות יידחה בהתאם.

להלן מסמכי המכרז המתוקנים לצפייה הקש כאן 

לצפייה והורדה של נספח ב'1 טופס הצעת המחיר הקש כאן

 

שמות הזוכים:

מוניות נוה בע"מ

מוניות מרכז חורב בע"מ

 

מתן שירותי יחסי ציבור, ייעוץ אסטרטגי-תקשורתי וניהול משברים ומאבקים תקשורתיים

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 12/2021

תאריך פרסום המכרז: 24.12.2021

מועד אחרון להגשה: 25.01.2022 שעה 12:00

לצפייה בנוסח המודעה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 13.01.2022 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 מתאריך 17.01.2022 הקש כאן

לצפייה במסמך הבהרה מס' 3 מתאריך 24.01.2022 הקש כאן

 

שם הזוכה:

פאר לוין יועצי תקשורת ואסטרטגיה בע"מ

מתן שירותי קידום אתרים אורגני (SEO) לאתרי האינטרנט של אוניברסיטת חיפה ויחידותיה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 49/2021

תאריך פרסום המכרז: 22.10.2021

מועד אחרון להגשה: 11.11.2021 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 01.11.2021 הקש כאן 

 

המכרז נסגר 

 

 

 

 

 

 

ביטוח כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או בבעלות עובדיה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 33/2021

תאריך פרסום המכרז: 15.10.2021

מועד אחרון להגשה: 07.11.2021 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

לצפייה והורדת מסמכי המכרז:  הקש כאן 

לצפייה והורדת נספח ב'1 - טופס הצעת המחיר הקש כאן 

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 28/10/2021 הקש כאן

 

שם הזוכה:

מגדל חברה לביטוח בע"מ

מכרז לאספקה, התקנה, הטמעה ומתן אחריות ושירות למערכות חומת אש ארגונית לשם אבטחת הפעילות התקינה של מערך השרתים ושירותי המחשוב באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 39/2020

תאריך פרסום המכרז: 20.11.2020

מועד אחרון להגשה: 17.12.2020 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפיי הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן לצפייה בנוסח מסמכי המכרז המעודכנים ליום 09.12.2020 הקש כאן

הודעות:

הודעה מס' 1 מתאריך 02.12.2020:: מועד תוקף ערבות ההצעה נקבע לתאריך 17.07.2021 לצפייה בנוסח הערבות הקש כאן

הודעה מס' 2 מתאריך 09.12.2020: לצפיי במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן 

 

שם הזוכה:

בינת תקשורת מחשבים בע"מ

 

 

אספקה, התקנה, הטמעה ומתן אחריות ושירות למערכת אוטומציה לתהליכים ארגוניים – RPA (Robotic process automation) באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 22/2020

תאריך פרסום המכרז: 04.09.2020

מועד אחרון להגשה: 26.11.2020 שעה 12:00  

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמכי המכרז המעודכנים הקש כאן

הבהרות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום 11.11.2020 הקש כאן

:הודעות

הודעה מס' 1  מתאריך  22.10.2020

מועד הגשת ההצעות במכרז זה יידחה . מועד הגשת ההצעות נקבע ליום 26.11.2020

 

:שם הזוכה

דב הלפרין יועצים בע"מ

 

 

 

 

 

 

מכרז לאספקה, התקנה, הטמעה ומתן אחריות ושירות למערכות חומת אש ארגונית לשם אבטחת הפעילות התקינה של מערך השרתים ושירותי המחשוב באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 08/2020

תאריך פרסום המכרז: 06.03.2020

מועד אחרון להגשה: 18.06.2020 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן לצפייה בהודעה לדחיית מועד הגשה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 הודעות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מיום 19.05.2020 הקש כאן

לצפייה בעדכון לנוסח ערבות הצעה הקש כאן

 

הודעה מס' 2 מיום 19.05.2020 באשר לדחיית מועדים במכרז

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום ה', 18.06.2020 עד השעה 12:00

 תוקף ערבות הצעה נקבע לתאריך 18.01.2021 (מסמך ג')

 

סטאטוס המכרז

בוטל

 

 

 

ניקיון גוש בניינים מספר 4 באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 448/17

תאריך פרסום המכרז: 30.6.17

מועד אחרון להגשה: 25.7.17 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה במודעות לעיתונות הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

סיור קבלנים: לצפייה בסיכום סיור קבלנים מיום 9.7.17 הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מספר 1 הקש כאן

 

:שם הזוכה

ברק גדעון ניהול ואחזקה בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה