site header

univ logo

מתן שירותי היסעים לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 460/16

תאריך פרסום המכרז: 17.3.17

מועד אחרון להגשה: 4.5.17 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה במודעה לעיתונות הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מספר 1 הקש כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או בבעלות עובדיה/גמלאיה או בני משפחתם

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 414/16

תאריך פרסום המכרז: 9.9.16

מועד אחרון להגשה: 25.10.16 שעה 12:00

מועד אחרון להגשה נדחה ל-31.10.16 עד השעה 12:00

לצפייה במודעה הקש כאן

לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

 הודעות והבהרות:

לצפייה במסמך שינויים מספר 1 הקש כאן

 

שם הזוכה / סטטוס:

נסגר

 

 

 

 

 

 

 

עבודות הקמת בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם הליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 392/16

תאריך פרסום המכרז: 9.9.16

מועד אחרון להגשה: 10.11.16 שעה 12:00

 לצפייה במודעה הקש כאן

מסמכי המכרז:לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך א'1-מפרט טכני מיוחד הקש כאן לצפייה בנספח ב'-הוראות מוקדמות הקש כאן לצפייה בנספח ג'-רשימת תוכניות למכרז

לצפייה בנספח ד'-כתב כמויות הקש כאן לצפייה בנספח ה'-רשימת מתכננים ויועצים הקש כאן לצפייה בנספח ו'-לוח תשלומים הקש כאן

לצפייה בנספח ז'-בנייה ירוקה הקש כאן לצפייה בנספח ח'-בקרת איכות בביצוע ע"י הקבלן, במהלך ההקמה הקש כאן

לצפייה בנספח ח'1-תקופת הבדק הקש כאן לצפייה בנספח ח'2-תיאור אמצעים לבטיחות אש הקש כאן לצפייה בנספח ח'3-הנחיות אקוסטיקה הקש כאן

לצפייה בנספח ט'-הסכם משולש הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה בסיכום סיור מיום 20.9.16 הקש כאן

לצפייה בנספח מעודכן להנחיות בנייה ירוקה לקבלן הקש כאן

לצפייה במסמך הבהרות מספר 1 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום 31.10.16 הקש כאן

לצפייה בהבהרה נוספת מיום 2.11.16 הקש כאן

לצפייה בהבהרה נוספת מיום 7.11.16 הקש כאן

 

שם הזוכה:

רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ

 

 

 

 

 

מתן שירותי נסיעות מיוחדות במוניות לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 407/16

תאריך פרסום המכרז: 26.8.16

מועד אחרון להגשה: 25.9.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה נוסף הקש כאן 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 

שם הזוכים:

מוניות נוה בע"מ

מוניות מרכז חורב בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

אספקת שירותי אינטרנט במעונות הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 413/16

תאריך פרסום המכרז: 12.8.16

מועד אחרון להגשה: 18.9.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה במענה לשאלת הבהרה נוספת

לצפייה בדף סיכום סיור מציעים הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 

שם הזוכה:

חברת הוט טלקום שותפות מוגבלת

 

 

 

 

 

 

 

 

הכשרה, ניהול והפעלה של מינימרקט במתחם מעונות הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 409/16

תאריך פרסום המכרז: 22.7.16

מועד אחרון להגשה: 16.8.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות:

 

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן, לצפייה בתרשים המינימרקט הקש כאן

מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה ליום א',  21.8.2016  שעה 12:00

שם הזוכה:

מר דורון לוי

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז להכשרה, ניהול והפעלה של חנות למתן שירותי צילום והדפסה, בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 405/16

תאריך פרסום המכרז: 8.7.16

מועד אחרון להגשה: 27.7.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1, הקש כאן

                           לצפייה בקובץ "אוטוקד" הקש כאן 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן , לצפייה בתרשים החנות הקש כאן

 

שם הזוכה:

קופימדיה מרכזי צילום 2010 בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

מכרז לאספקת סולר הסקה ותחבורה לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 393/16

תאריך פרסום המכרז: 17.6.16

מועד אחרון להגשה: 17.7.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה בדף סיכום סיור מציעים הקש כאן

לצפייה במסמך תשבות לשאלות הבהרה מספר 1 (כולל נוסח ערבות הצעה ואישור עריכת ביטוח) הקש כאן 

לצפייה בבדיקת מיכלים הקש כאן

לצפייה בדו"ח בדיקות אטימות מיכלים הקש כאן

לצפייה בדו"ח בדיקת צנרת דלק הקש כאן 

מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה ליום ה', 25.8.2016

 מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה ליום א', 31.7.2016.

מועד תוקף ערבות הגשה נדחה ליום ד', 23.11.2016

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

שם הזוכה:

פז חברת נפט בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

אספקת שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 398/16

תאריך פרסום המכרז: 11.3.16

מועד אחרון להגשה: 7.4.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה הקש כאן לצפייה בהבהרה מספר 2 הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

שם הזוכים / סטטוס 

מועד החלטה: 17.4.16

שמות הזוכים:

מונה טורס בע"מ

אמסלם תיירות ונופש בע"מ

 

 

 

 

 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות חשמל וגילוי אש ותשתיות למערכות מתח נמוך מאוד

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 380/15

תאריך פרסום המכרז: 27.11.15

מועד אחרון להגשה: 14.12.15 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן 

הודעות והבהרות

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ד', 16.12.2015 שעה 12:00

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפיה בסיכום הסיור שנערך ב-3.12.15 הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן 

שם הזוכה / סטטוס

מועד החלטה: 23.12.15

שמות הזוכים: 

אלעד ברק בע"מ

פיוז קבלני חשמל, תקשורת ואחזקה

אור הצפון ח.ח'טיב בע"מ

 

 

 

 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות בנין ושיפוץ מבנים

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 381/15

תאריך פרסום המכרז: 27.11.15

מועד אחרון להגשה: 03.01.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 3.1.2016 בשעה 12:00

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 20.12.2015 שעה 12:00

לצפיה בסיכום הסיור שנערך ב-3.12.15 הקש כאן 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס

מועד החלטה: 24.1.16 

שמות הזוכים:

פסמרג צפון בע"מ

עבוי רחיב קבלן מתכת ובניין

גיא יוסי ושות' בע"מ

 

 

 

בימוי והפקת ארועי המושב המ"ד של חבר הנאמנים של האוניברסיטה 6.6.16 עד 9.6.16

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 368/15

תאריך פרסום המכרז: 20.11.15

מועד אחרון להגשה: 31.12.15 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות

לצפיה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה, המועד החדש יפורסם בהקדם

לצפיה בסיכום סיור שנערך ב-24.11.15 הקש כאן 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס

תאריך החלטה: 3.2.16

חברת פירמידה - יצירות בע״מ

 

 

אספקת חשמל לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 264/14

תאריך פרסום המכרז: 08.08.2014

מועד אחרון להגשה: 09.11.14 בשעה: 12:00

נוסח המודעה:  לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

בעקבות דחיית מועד ההגשה לתאריך 9.11.2014, נדחה המועד להגשת ערבות הצעה לתאריך 9.2.2015

לצפיה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

בעקבות דחיית מועד ההגשה ל- 2.11.2014,המועד האחרון להגשת ערבות ההצעה שונה לתאריך: 2.2.2015

לצפיה בהודעה על הארכת מועד הגשה ומועד ערבות להגשת ההצעה הקש כאן

 לצפיה בהודעה על הארכת מועד הגשת ההצעות למכרז וכן על תוקף הערבות להגשת מכרז הקש כאן

16:00

מסמכי המכרז :  לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

נסגר

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה