site header

univ logo


קידן תכנון הנדסי של מבני בטון דרוך הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ

 עיקרי חוו"ד לבחירת הספק: שמירה על הקונספט הקונסטרוקציוני כמי שתיכנן את הבניין המקורי,  נגישות המשרד לתוכניות ולמידע הקונסטרוקטיבי יקטינו את הסיכון לכשלים ויביאו לחסכון בעלויות ולקיצור לו"ז משמעותי שנדרש על ידי התורם

שם הספק: קידן תכנון הנדסי של מבני בטון דרוך הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ

תאריך הפרסום: 24.1.16

סכום/מטבע: 300,182 ש"ח 

סוג הספק יחיד/חוץ: יחיד

אספקת מוצרי מכולת (ארוחות לילה) לחניכי "חבצלות" של משרד הביטחון

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מינימרקט "דורון לוי" כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: אספקת מוצרי מכולת (ארוחות לילה) לחניכי "חבצלות" של משרד הביטחון

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.16 עד 31.7.2020

היקף כספי משוער: 287,500 ש"ח לכלל התקופה

תאריך פרסום: 21.12.16

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  3.1.2017 בכתובת דוא"ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

עיקרי חוות הדעת להתקשרות: מינימרקט "דורון לוי", נמצא במעונות הסטודנטים והוא היחידי בקמפוס

שאפשר לרכוש ממנו מוצרי מכולת לארוחות לילה, בשעות הערב המאוחרות.

סריקת מחברות בחינה, בדיקתן ע"ג מסך ע"י המרצים ופרסום הבחינות באתר האוניברסיטה לצפייה ע"י הסטודנטים

 עיקרי חוו"ד לבחירת הספק: החברה הינה היחידה בשוק כיום שמספקת את השירות במלואו

שם הספק: תומקס פתרונות סריקה בע"מ

תאריך הפרסום: 3.8.16 

סכום/מטבע: כ-930,000 ש"ח (לשלוש שנים)

סוג הספק יחיד/חוץ: יחיד

השכרת שטח למתן שירותי דואר ישראל לרבות שירותי חברת הבת "בנק הדואר", לסטודנטים, לסגל האקדמי והמנהלי

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם גב' אלין אלימלך כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: השכרת שטח למתן שירותי דואר ישראל לרבות שירותי חברת הבת "בנק הדואר", לסטודנטים, לסגל האקדמי והמנהלי

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.1.17 עד 31.12.2021

היקף כספי משוער: 28,080 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 21.12.16

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  3.1.2017 בכתובת דוא"ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


עיקרי חוות הדעת להתקשרות: רשות הדואר היא הגוף היחידי המוסמך לבחור את סוכני הדואר, ולגב' אלין אלימלך הסכם התקשרות בין חברת דואר ישראל.


הצטרפות למנוי רשימת תפוצה