site header

univ logo

השתתפות במכרז

כל המעוניין להשתתף במכרז, מתבקש לקבל לידיו את מסמכי המכרז ולהגיש את ההצעה במקום, ובמועד  המצויינים במודעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

יש להקפיד על הגשה לכל המאוחר במועד שנקבע.

על המשתתף לעקוב אחר הודעות האוניברסיטה וכן הפרסומים והעדכונים באתר זה, כך שהצעתו תתבסס על המידע המעודכן ביותר.

אלא אם נמסרה הודעה אחרת, נוסח המכרז וההודעות המפורסמות באתר זה הנם הנוסח והפרסומים המחייבים  להשתתפות במכרז, ולא תתקבלנה כל טענות בעניין זה.

לאחר ישיבת ועדת המכרזים וקבלת החלטותיה, תשלחנה הודעות למשתתפים.


כללי ההצטרפות לרשימת הספקים

על רשימת הספקים וניהולן יחולו נהלי האוניברסיטה.

כל הרוצה להיכלל ברשימת המציעים לסוג מסוים של התקשרות, יגיש בקשה בכתב לאגף המשק והמבנים באוניברסיטה, בהתאם לטפסים הנדרשים ובצרוף כל הפרטים והמסמכים כמפורט להלן.

הבקשה תיבדק ובמידת הצורך יידרש המבקש להשלים פרטים ומסמכים. עם השלמת מסמכי הבקשה תובא הבקשה להחלטת ועדת המכרזים אשר רשאית לאשרה, לדחותה או להתנותה בתנאים והודעה על כך תימסר למבקש.

 להלן הפרטים והמסמכים הנדרשים:

1. אישור על היות הספק עוסק מורשה המחזיק באישור על ניהול ספרים כחוק.

2. קיום מערכת איכות תקפה (ספק ישראלי עפ"י דרישות 9000 - ISO).

3. ניסיון בתחום הרלוונטי.

4. המלצות במהלך השנתיים האחרונות.

5. הימצאות מעבדות שירות באזור עפ"י הצורך (בסיווג ציוד הדורש שירות ותמיכה).

6. בידי המבקש כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו - 1976.

7. רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של רישיונות הנדרשים על פי דין.

8. בעל רישיון לעסוק בתחומים מיוחדים כגון: כימיקלים, רעלים, תרופות, נשק וכיו'ב (בהתאם לסיווג המבוקש).

9. נכונות לתת אחריות ל- 36 חודשים לפחות באתר האוניברסיטה (בסיווג ציוד מחשבים)

10. אם קיים לעניין נושא התקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים התשי"ג - 1953 - עמידה בדרישות התקן.

11. ספק שהינו קבלן כח אדם (ניקיון ,שמירה וכיו"ב) יידרש להמציא תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו, בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות העובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך.

12. אספקת העבודה או השירותים; לעניין זה, "תצהיר בכתב" - כמשמעו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א -1971 .

לצפייה ברשימה הקש כאן

ספק יחיד/חוץ

 

סוג הספק
יחיד/חוץ

/סכום

מטבע

תאריך הפרסום

שם הספק

נושא

עיקרי חוו"ד לבחירת הספק

 יחיד

כ-450,000 ש"ח

(ל-3 שנים) 

25.10.15   E.Z WAY  קורסי הכנה ממוחשבים לבחינות מימ"ד עבור המכינה הקדם אקדמית החברה היחידה בצפון שמעבירה קורס ממוחשב להכנה לבחינות מימ"ד 
           

 

הודעה על אפשרות לפנות לוועדת המכרזים

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לוועדת המכרזים, ולהודיע לה כי קיים ספק אחר, או ספק ישראלי לפי העניין,  המסוגל לבצע את ההתקשרות.

את הפניות יש לשלוח לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , עד 10 ימי עבודה מיום פרסום המודעה באתר האינטרנט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרזים פעילים/מכרזים שפורסמו

סוג המכרז

נושא

מספר המכרז

תאריך פרסום המכרז

מועד אחרון להגשה

נוסח המודעה

הודעות והבהרות

מסמכי המכרז

שם הזוכה / סטטוס

פומבי

שירותי קייטרינג לאירועי מושב המ"ד של חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה 

360/15

9.10.15 

 5.11.15 בשעה 12:00

לצפייה הקש כאן   לצפייה הקש כאן  
------

---------------------------- 

--------

----------- 

 ---------

---------

--------------------

------------ --------------
פומבי

 

עבודות חפירה, דיפון, הסטת תשתיות, יסודות ופיתוח בפרויקט הקמת בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה 

336/15

28.8.15 

12.10.15 בשעה 12:00 

לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות  הבהרה הקש כאן

 

לצפייה הקש כאן

מועד החלטה: 21.10.15 

שם הזוכה: אחים בן רחמים (צפון) בע"מ

------

---------------------------- 

--------

 -----------

--------- 

---------

 -------------------

------------ --------------
פומבי

 

הכשרה, הפעלה וניהול של בית קפה, באתר ההסעדה, בבניין הראשי באוניברסיטת חיפה

344/15

 14.8.15

17.9.15 בשעה 12:00 

לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

 

לצפיה בסיכום סיור שנערך ב-24.8.15 הקש כאן 

לצפייה הקש כאן

 מועד החלטה: 15.10.15

שם הזוכה: מאפית דגן עודי בע"מ

------

---------------------------- 

--------

 -----------

--------- 

---------

--------------------

------------ --------------
פומבי

הצבה ותפעול מכונות אוטומטיות, למכירת שתייה ומזון באוניברסיטת חיפה ובקמפוס הנמל 

322/15

 26.6.15

30.7.15 בשעה 12:00 

לצפייה הקש כאן

לצפיה בהבהרה מס' 2 מיום 20.7.15 הקש כאן

בעקבות דחיית מועד הגשת ההצעות ליום ה', 30.7.2015, נדחה תוקף ערבות ההצעה לתאריך 1.12.2015

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ה' 23.7.15

לצפיה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה בסיכום סיור מיום 2.7.15 הקש כאן 

לצפייה הקש כאן

מועד החלטה: 16.8.15 

שם הזוכה: משקט בע"מ

-----

---------------------------- 

--------

------------ 

---------- 

--------- --------------------

------------

---------------
פומבי

אספקה, תפעול ומתן שירות למכונות צילום/הדפסה בצבע לבית הדפוס 

335/15

5.6.2015 

המכרז בוטל

29.7.15 בשעה 12:00 

לצפייה הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ד' 29.7.15

לצפיה בהבהרה מס' 2 מיום 8.7.15 הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ד', 15.7.15

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה הקש כאן המכרז בוטל 
------

---------------------------- 

--------

------------ 

---------- 

---------

---------------- 

------------ ---------------
פומבי מסגרת

הסכם מסגרת לביצוע עבודות אינסטלציה וצנרת ומערכות כיבוי אש 

287/14

 15.5.2015

30.6.15 בשעה 12:00 

לצפייה הקש כאן 

לצפייה במסמך הבהרות ושינויים מיום 28.6.15 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה בסיכום סיור מציעים הקש כאן

לצפייה הקש כאן  נסגר
פומבי

פתיחת סניף בנק בבנין הראשי באוניברסיטת חיפה 

337/15

8.5.2015 

2.06.15 בשעה 12:00 

 לצפייה הקש כאן

 

לצפייה הקש כאן נסגר 
פומבי

הכשרה, הפעלה וניהול רשת מזון מהיר (המבורגר) באתר ההסעדה 

301/14

23.1.2015 

24.02.15 בשעה: 12:00 

לצפיה במודעה מעודכנת הקש כאן

 לצפייה הקש כאן

לצפיה בסיכום סיור מיום 15.2.15 הקש כאן

לצפיה בהודעות ותשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

 לצפיה בסיכום סיור הקש כאן

לצפייה הקש כאן נסגר 
פומבי מסגרת

אספקת מחשבים נייחים ומחשבים ניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות 

310/14

23.1.2015 

 19.04.15 בשעה: 12:00

 לצפייה הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 19.4.15

לצפיה בעדכון למסמך ההבהרות מיום 30.3.15 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ד', 15.4.15

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ג', 31.3.15

מועד הגשת שאלות הבהרה נדחה ליום א', 15.2.15, עד השעה: 16:00

לצפייה הקש כאן

מועד החלטה: 7.6.15 

שמות הזוכים: 

זיפקום תקשורת בע"מ

תים נטקום בע"מ

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

פומבי

הובלה ואספקת נייר לצילום והדפסה במדפסות לייזר 

311/14

16.1.2015 

24.02.15 בשעה: 12:00 

לצפייה הקש כאן   לצפייה הקש כאן

מועד החלטה: 19.3.15

שם הזוכה:   קצב ציוד משרדי בע"מ

פומבי

שירותי קייטרינג לאירועי מושב המ"ג של חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה 

302/14

9.1.2015 

 05.02.15 בשעה 12:00

לצפייה הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול סיור היכרות מיום 25.1.15

סיור ספקים נוסף ייערך ביום א', 25.1.15 בשעה 11:00 לצפייה בפרטים הקש כאן 

לצפייה בפרוטוקול סיור היכרות מיום 18.1.15

לצפייה הקש כאן נסגר 
פומבי

שירותי פרסום באוניברסיטת חיפה

299/14

25.12.2014

01.02.15
בשעה
12:00

לצפייה הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה הקש כאן 

לצפייה הקש כאן

מועד החלטה: 23.3.15

שם הזוכה: אברהם פרסום בע"מ 

פומבי

הסכם מסגרת לביצוע עבודות מיזוג אוויר ומערכות בקרה 

262/14

12.12.2014 

29.1.14 בשעה : 12:00

לצפייה הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה בכתב הכמויות בפורמט אקסל הקש כאן

 לצפיה בסיכום סיור קבלנים הקש כאן

לצפייה הקש כאן

מועד החלטה: 4.3.12 

שמות הזוכים: קונסטנטין את אטש בע"מ

קו מהנדסים בע"מ

ש.ח.ל אנרגיה וצנרת בע"מ

פומבי

עבודות טיפול יערני בשטח אוניברסיטת חיפה 

291/14

24.10.2014 

20.11.14 בשעה:12:00 

לצפייה הקש כאן

לצפיה בתשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפיה בסיכום סיור קבלנים הקש כאן 

לצפייה הקש כאן

 מועד החלטה: 3.12.14

שם הזוכה: ש.ו.ת ורד בר כבישים ופיתוח בע"מ

פומבי

אספקת שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי ומתן אחריות ושירות תחזוקה

263/14

 8.8.2014

 

 

 

 

 

23.11.14בשעה:12:00

 

לצפייה הקש כאן

 

לצפיה בתשובות לשאלות ההבהרה הקש כאן

המועד האחרון להגשת ההצעות, נדחה.   המועד החדש יפורסם בהקדם 

לצפיה בהודעה שניה על דחית מועד הגשת ההצעות וכן מועד תוקף ערבות להגשת ההצעה הקש כאן

לצפיה בהודעה על דחית מועד הגשה ומיקום הגשת ההצעות הקש כאן

לתשומת לב המתעניינים: הוכנס תיקון בעמוד 14, בסעיף 6, למסמכי המכרז

לצפייה הקש כאן 

מועד החלטה: 26.11.14 

שם הזוכה:   ש. שלמה רכב בע"מ

פומבי

הסכם מסגרת לשירותי תכנות לפרוייקט יישום מודול GM ניהול מענקי מחקר SAP

286/14

 8.8.2014

 18.9.14בשעה:12:00

 לצפייה הקש כאן

לצפיה בתשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפיה בהודעה על דחית מועד הגשה ומיקום הגשת ההצעות הקש כאן

לתשומת לב המתעניינים: מועד תוקף ערבות להגשת ההצעה הינו 18.12.14

מועד להגשת שאלות הבהרה הינו 7.9.14 עד השעה 16:00

 לצפייה הקש כאן

נסגר 

פומבי 

אספקת חשמל לאוניברסיטת חיפה 

 264/14

 8.8.2014

 9.11.14בשעה:12:00

 לצפייה הקש כאן

בעקבות דחיית מועד ההגשה לתאריך 9.11.2014, נדחה המועד להגשת ערבות הצעה לתאריך 9.2.2015

לצפיה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

בעקבות דחיית מועד ההגשה ל- 2.11.2014,המועד האחרון להגשת ערבות ההצעה שונה לתאריך: 2.2.2015

לצפיה בהודעה על הארכת מועד הגשה ומועד ערבות להגשת ההצעה הקש כאן

 לצפיה בהודעה על הארכת מועד הגשת ההצעות למכרז וכן על תוקף הערבות להגשת מכרז הקש כאן

 לצפייה הקש כאן

 נסגר

פומבי

אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה 

265/14

 5.7.14

29.7.14 בשעה: 12:00 

לצפייה הקש כאן  לצפייה הקש כאן לצפיה הקש כאן

מועד החלטה: 6.8.14

שם הזוכה: אולטרא שי      (1800) בע"מ

פומבי

הכשרה, הפעלה וניהול של קיוסקים ועגלת קפה באוניברסיטת חיפה 

269/14

 20.6.14

13.7.14 בשעה: 12:00 

לצפייה הקש כאן   לצפייה הקש כאן

נסגר 

פומבי

ניקיון גוש 5 - מגדל אשכול ומשכן לאמנויות באוניברסיטת חיפה 

272/14

 6.6.14

10.7.14 בשעה: 12:00 

לצפייה הקש כאן

לצפייה בפרוטוקול סיור קבלנים הקש כאן 

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה בטבלת נתונים לסעיפים מותנים הקש כאן

לצפייה הקש כאן

 

 מועד החלטה: 30.7.14

שם הזוכה:  חברת גדעון ברק בע"מ

פומבי

תכנון, שיפוץ ריהוט, ציוד, הפעלה וניהול של הקפיטריה בבניין חינוך באוניברסיטת חיפה 

260/14

11.4.14

 14.5.14 בשעה: 12:00

לצפייה הקש כאן   לצפייה הקש כאן 

מועד החלטה: 11.6.14 

שם הזוכה:  קפה אודיטוריום

פומבי

ביצוע עבודות חיץ אש לדרך חירום מצפון לאוניברסיטת חיפה

תוכניות שטח,תוכנית קונסטרוקציה וגליונות פרטים המפורטים בעמודת מסמכי המכרז, מהווים חלק ממסמכי המכרז

266/14 4.4.14

 8.5.14 בשעה: 12:00

לצפייה הקש כאן

 לצפייה בסיכום סיור קבלנים הקש כאן

לצפייה במסמכי המכרז

תוכניות שטח

תוכנית מקטע 1

תוכנית מקטע 2

תוכנית מקטע 3

תוכנית מקטע 4

תוכנית מקטע 5

תוכנית מקטע 6

תוכנית קונסטרוקציה

גליונות פרטים

6687-sk

6687p1-kir-temeh

6687p2-kir-nikayon

6687p3-gesher-beton

6687p4-gesher-iri

6687p5-maake

6687p6-asfalt

 

מועד החלטה:21.5.14

שם הזוכה:     י. לרר (הנדסה) בע"מ

פומבי מוגבל בימוי והפקת ארועי המושב המ"ב של חבר הנאמנים של האוניברסיטה - 27.5.2014 עד ה- 29.5.2014 וכן יומיים מקדימים 222/13 15.11.13

10.12.13

בשעה: 12:00 

 לצפייה הקש כאן

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה בטבלה להגשת ההצעות הקש כאן 

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים הקש כאן

לצפייה הקש כאן

מועד החלטה: 25.12.13 

שם הזוכה: חברת במה כהלכה ישראוונט והפקות בע"מ

פומבי הכשרה, הפעלה וניהול של בית קפה באתר ההסעדה, בבניין ראשי, באוניברסיטת חיפה 196/13 25.10.13

28.11.13

בשעה: 12:00 

לצפייה הקש כאן  לצפייה הקש כאן לצפייה הקש כאן

 מועד החלטה: 26.1.14

שם הזוכה: חברת Neto Investment

פומבי ביטוח כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או בבעלות עובדיה, בני משפחתם או גמלאיה 239/13 11.10.13

17.11.13

בשעה:12:00

לצפייה הקש כאן   לצפייה הקש כאן נסגר 
פומבי פתיחת סניף בנק בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה 224/13 11.10.13

 10.11.13

בשעה:12:00

לצפייה הקש כאן   לצפייה הקש כאן  נסגר
פומבי אספקת טונרים, ראשי דיו והדפסה - מקוריים וממוחזרים 192/13 9.8.13

10.9.13

שעה: 12:00 

לצפייה הקש כאן

עדכון מ-3.9.13

לצפייה הקש כאן 

לצפייה הקש כאן

מועד החלטה:27.11.13

שמות הזוכים:  מדיה מחשבים בע"מ

טונוס ציוד מתכלה בע"מ

פומבי אספקת מסכים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות 219/13 12.7.13

11.8.13

שעה: 12:00 

עדכון מ-30.7.13

עדכון מ-25.7.13

לצפייה הקש כאן

עדכון מ-5.8.13 

 לצפייה הקש כאן

 

לצפייה הקש כאן

מועד החלטה: 6.11.13

שמות הזוכים: הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

וואן שילוב מערכות בע"מ

אומינטק איכות בע"מ

חיון מחשבים בע"מ

אמ.די.אס. אלירן מחשבים בע"מ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנות חובת המכרזים

 

בתאריך 12.8.2010 נכנסו לתוקף תקנות חובת למוסדות להשכלה גבוהה התש"ע 2010, אשר גובשו בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

התקנות מתייחסות להתקשרויות בנוגע לרכישת טובין/ שירותים/ מקרקעין או לביצוע עבודה.

באתר זה ניתן למצוא מידע על המכרזים המתפרסמים ע"י אוניברסיטת חיפה,
וכן גם לעיין במסמכי המכרז.

המשתמש באתר מצהיר בזאת כי קרא ומסכים עם תנאי האתר.


הצטרפות למנוי רשימת תפוצה