site header

univ logo

קידן תכנון הנדסי של מבני בטון דרוך הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ

 עיקרי חוו"ד לבחירת הספק: שמירה על הקונספט הקונסטרוקציוני כמי שתיכנן את הבניין המקורי,  נגישות המשרד לתוכניות ולמידע הקונסטרוקטיבי יקטינו את הסיכון לכשלים ויביאו לחסכון בעלויות ולקיצור לו"ז משמעותי שנדרש על ידי התורם

שם הספק: קידן תכנון הנדסי של מבני בטון דרוך הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ

תאריך הפרסום: 24.1.16

סכום/מטבע: 300,182 ש"ח 

סוג הספק יחיד/חוץ: יחיד

סריקת מחברות בחינה, בדיקתן ע"ג מסך ע"י המרצים ופרסום הבחינות באתר האוניברסיטה לצפייה ע"י הסטודנטים

 עיקרי חוו"ד לבחירת הספק: החברה הינה היחידה בשוק כיום שמספקת את השירות במלואו

שם הספק: תומקס פתרונות סריקה בע"מ

תאריך הפרסום: 3.8.16 

סכום/מטבע: כ-930,000 ש"ח (לשלוש שנים)

סוג הספק יחיד/חוץ: יחיד

אספקת מוצרי מכולת (ארוחות לילה) לחניכי "חבצלות" של משרד הביטחון

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מינימרקט "דורון לוי" כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: אספקת מוצרי מכולת (ארוחות לילה) לחניכי "חבצלות" של משרד הביטחון

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.16 עד 31.7.2020

היקף כספי משוער: 287,500 ש"ח לכלל התקופה

תאריך פרסום: 21.12.16

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  3.1.2017 בכתובת דוא"ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

עיקרי חוות הדעת להתקשרות: מינימרקט "דורון לוי", נמצא במעונות הסטודנטים והוא היחידי בקמפוס

שאפשר לרכוש ממנו מוצרי מכולת לארוחות לילה, בשעות הערב המאוחרות.

השכרת שטח למתן שירותי דואר ישראל לרבות שירותי חברת הבת "בנק הדואר", לסטודנטים, לסגל האקדמי והמנהלי

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם גב' אלין אלימלך כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: השכרת שטח למתן שירותי דואר ישראל לרבות שירותי חברת הבת "בנק הדואר", לסטודנטים, לסגל האקדמי והמנהלי

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.1.17 עד 31.12.2021

היקף כספי משוער: 28,080 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 21.12.16

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  3.1.2017 בכתובת דוא"ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


עיקרי חוות הדעת להתקשרות: רשות הדואר היא הגוף היחידי המוסמך לבחור את סוכני הדואר, ולגב' אלין אלימלך הסכם התקשרות בין חברת דואר ישראל.

שכירת משרדים בבניין IBM, בשטח אוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "מת"ם חברת תעשיות מדע חיפה בע"מ" כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שכירת משרדים בבניין IBM, בשטח אוניברסיטת חיפה

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.1.17 עד 31.12.2018 (כולל אופציה)

היקף כספי משוער: 1,759,643ש"ח לכלל התקופה

תאריך פרסום: 26.12.16

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  3.1.2017 בכתובת דוא"ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 .עיקרי חוות הדעת להתקשרות: בשל היותו בניין שנמצא בשטח האוניברסיטה, ולכן הוא היחידי המתאים לאכלס יחידות שלה

OTIS שיפוץ ושידרוג מעליות מהירות במגדל אשכול מתוצרת

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "אלקטרה בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שיפוץ ושידרוג מעליות מהירות במגדל אשכול (מעליות: 6,7,8), מתוצרת OTIS.

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: רכישה חד פעמית

היקף כספי משוער: 1,770,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 22.1.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  2.2.2017 בכתובת דוא"ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עיקריי חוות דעת להתקשרות:  יבואנית בלעדית של היצרן של מעליות מתוצרת אוטיס

עבור ספריית אוניברסיטת חיפה METIS EDS GAMMA מערכת דיגיטציה ברזולוציה גבוהה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "סטודיו HC EDITIONS", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: רכישת מערכת METIS EDS GAMMA מבוססת מצלמה המאפשרת מרחק פוקאלי משתנה עם עדשת זום, שטח סריקה 100/70 ס"מ, רזולוציה גבוהה ביותר, עם דיוק צבע גבוה CR193.

 

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: רכישה חד פעמית

היקף כספי משוער: 130,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 16.1.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  29.1.2017 בכתובת דוא"ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עיקריי חוות דעת להתקשרות:  יבואנית בלעדית של היצרן למערכת זו 

עבור בית הספר לתלמידי חו"ל , Online רכישת מערכת לרישום אלקטרוני

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "FatFish", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: רכישת מערכת לרישום אלקטרוני Online המקושרת ישירות למערכת טרנזילה הניתנת כפתרון ענן וכפתרון  On Premise.

מותקנת על שרתי האוניברסיטה, ומאפשרת קיום ממשקים ישירים למערכת סאפ, לצורך ניהול מאגרי מידע אחודים.

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: רכישה חד פעמית

היקף כספי משוער: 175,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 15.2.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם,

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  28.2.2017 בכתובת דוא"ל:

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקריי חוות דעת להתקשרות:  מערכת הניתנת כפתרון ענן וכפתרון  On Premise

הכשרה, ניהול והפעלת משרד בשדרת החנויות

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם המרכז הארצי לבחינות והערכה, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: הכשרה, ניהול והפעלת משרד בשדרה בבניין הראשי

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.6.17 עד 31.5.19 (כולל אופציה לשנה)

היקף כספי משוער: 226,392 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 18.5.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  2.6.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מאלו היא היחידה הקיימת להפעלה של המקום בשדרה בבניין הראשי

קבלת ייעוץ בתחום תמיכה, טכנית, ניתוח וביצוע פרויקטים בתוכנות שפותחו במיוחד עבור אוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מר יחיאל קרן, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קבלת ייעוץ בתחום תמיכה, טכנית, ניתוח וביצוע פרויקטים בתוכנות שפותחו במיוחד עבור אוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: 1,455,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 28.5.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  12.6.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מר יחיאל קרן הינו היחיד לתחזק את התוכנות כיום

התקשרות עם חברת כוח אדם ישראלית הפועלת בסין

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת Ptl-group.com, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: התקשרות עם  חברת כוח אדם ישראלית הפועלת בסין להעסקת עובד מקומי

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 20.7.17 עד 19.5.18

היקף כספי משוער: 175,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 5.7.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  18.7.2017 בכתובת דוא"ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . לפניה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל החברה הינה החברה הישראלית היחידה שיכולה לתת את השירות המבוקש 

השכרה של כתות מחשב עבור תכנית לימודים לתכנית מעל"ה (מצטיינים, ערבים למדע והנדסה)

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: השכרה של כתות מחשבים עבור תכנית לימודים לתכנית מעל"ה (מצטיינים, ערבים למדע והנדסה)

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 4.7.17 עד 6.9.17

היקף כספי משוער: כ-121,280 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 6.9.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  19.9.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מכון דוידסון לחינוך הוא היחיד שמסוגל לבצע את מהות ההתקשרות ואשר מעוניין לבצע אותה

עבור אגף מינהל תלמידים והאגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים של האוניברסיטהSAP CRM שירותי פיתוח

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת בייהו בע"מ (מר טדי ליהני), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שרותי פיתוח SAP CRM  עבור אגף מינהל התלמידים והאגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים של האוניברסיטה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: כ-1,350,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 10.9.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  25.9.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל חברת בייהו בע"מ (מר טדי ליהני) הינה החברה היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

במערכת הסאפ הארגונית CM- ו GM למודול , ABAP שרותי פיתוח בשפת

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת ג'י.אר.אס טכנולוגיות (מר גיל רשף), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שרותי פיתוח בשפת ABAP למודול GM ו- CM במערכת הסאפ הארגונית

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: כ-1,350,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 10.9.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  25.9.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל חברת ג'י.אר.אס טכנולוגיות (מר גיל רשף) הינה החברה היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

שירות ואחזקה ל-20 מעליות אלקטרה באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת אלקטרה מעליות בע"מ , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שירות ואחזקה ל-20 מעליות אלקטרה באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: 1,0145,243 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 27.9.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  19.10.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל חברת אלקטרה מעליות בע"מ הינה החברה היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

ביצוע עבודות גילוי וכיבוי אש במבני האוניברסיטה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם החברות "אורד בע"מ" ו"טלפייר גלאי אש וגז בע"מ" , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: ביצוע עבודות גילוי וכיבוי אש במבני האוניברסיטה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: 450,000 ש"ח לשנה

תאריך פרסום: 2.11.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  15.11.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל כל אחת מהחברות הנה היחידה המסוגלת להתקין ציוד חדש וחלפים בבניינים בהם מותקנות כבר מערכות של אותה חברה וזאת מן הטעם כי התקנת ציוד שאינו מתוצרת שתי החברות הללו תחייב התקנת רכזות נוספות מסוגים נוספים בבנייני האוניברסיטה השונים, דבר אשר יוביל לייקור ההתקשרות וכן, יוביל למצב של ריבוי מערכות וסרבול העבודה השוטפת של מוקד הביטחון בקומה 4

שירותי ייעוץ לרה ארגון סאפ HR באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת NESS, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שכירת שירותי ייעוץ של הגב' שרה עשהאל, לרה ארגון סאפ HR באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.1.18 עד 31.12.20

היקף כספי משוער: כ-1,410,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 23.11.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  6.12.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל , הגב' שרה עשהאל באמצעות חברת נס, הינה היחידה המכירה לעומקו את היישום באוניברסיטת חיפה ולכן היא היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

הכשרה, ניהול והפעלת משרד בשדרת החנויות

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם המרכז הארצי לבחינות והערכה, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: הכשרה, ניהול והפעלת משרד בשדרה בבניין הראשי

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.12.17 עד 30.11.22 (כולל 4 אופציות בנות 12 חודשים כל אחת)

היקף כספי משוער: 565,980 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 6.12.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  20.12.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.לפניה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מאלו היא היחידה הקיימת להפעלה של המקום בשדרה בבניין הראשי

התקשרות עם חברת כוח אדם ישראלית הפועלת בסין - עדכון לפרסום

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת Ptl-group.com, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: התקשרות עם  חברת כוח אדם ישראלית הפועלת בסין להעסקת עובד מקומי

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 20.7.17 עד 30.9.19

היקף כספי משוער: 475,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 21.1.18

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  1.2.2018 בכתובת דוא"ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . לפניה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל החברה הינה החברה הישראלית היחידה שיכולה לתת את השירות המבוקש 

התקשרות עם חברת סאפ לרכישת רישיונות, מודולים ומתן שירותי תחזוקה למוצרי סאפ באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת SAP, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: רכישת רישיונות, מודולים ומתן שירותי תחזוקה למוצרי סאפ

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מ 1.4.18 עד 31.3.23 ואופציה לתקופה החל 1.4.23 עד 31.3.28 

היקף כספי משוער: כ-13 מ' ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 11.3.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  22.3.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל , חברת סאפ, הינה היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

הצבת ציוד תקשורת ברחבי האוניברסיטה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "פלאפון תקשורת בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: הצבת ציוד תקשורת ברחבי האוניברסיטה

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 4.10.2018 - 3.10.2022

היקף כספי משוער: 1,170,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 24.6.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  5.7.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  התקשרות להצבת ציוד תקשורת ע"י חברת "פלאלפון תקשורת בע"מ"

 

שידרוג מערכת קשר הממסרים הקיימת מתוצרת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שידרוג מערכת קשר הממסרים הקיימת מתוצרת מוטורולה סולושנס בע"מ באוניברסיטת חיפה

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות:

היקף כספי משוער: 200,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 17.7.18

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  חברת "מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ", הינה היחידה שיכולה לבצע התקשרות זו לאור הצורך בהתממשקות

למערכת הקיימת מתוצרת חברת מוטורולה המותקנת כיום באוניברסיטה, וכן לאור העובדה שרק באמצעותה ניתן יהיה להתחבר לרשת החירום

הארצית "ניצן" בהתאם להמלצת משטרת ישראל שניתנה לאור אירועי השריפה בכרמל.

 

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  31.7.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

המותקנות באוניברסיטת חיפה SIEMENS אחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "אורד בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות:  אחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת  SIEMENS המותקנות באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.18 עד 30.9.21

היקף כספי משוער: 373,487.4 ש"ח לשנה

תאריך פרסום: 13.9.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  10.10.18 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  מתן שרות ואחזקה של מערכות הגילוי והכיבוי אש המותקנות באוניברסיטה שסופקו והותקנו על ידי חברת "אורד מערכות בקרה בע"מ" והינן מתוצרת SIEMENS

אורקל

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: ש"ח 286,617

תאריך פרסום: 5.5.2011

שם ספק: אורקל

נושא: רכישת רישיונות אורקל

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יצרן התוכנה

סאפ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 456,228 ש"ח

תאריך פרסום: 5.5.2011

שם ספק: סאפ

נושא: רכישת רישיונות סאפ

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יצרן התוכנה

אקס ליבריס בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 600,000 ש"ח

תאריך פרסום: 11.7.2011

שם ספק: אקס ליבריס בע"מ

נושא: חוזי שרות ורישיונות שימוש

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יצרן מערכות מידע ספרייתיים

מ.י.ה מחשבים

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 20,961.2 $

תאריך פרסום: 24.7.2011

שם ספק: מ.י.ה מחשבים

נושא: רישוי מוצרי SAS

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

אלקטרה בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 1,965,445 ש"ח  (לחמש שנים)

תאריך פרסום: 12.9.2011

שם ספק: אלקטרה בע"מ

נושא: שירות ואספקת חלפים לאחזקת מעליות מסוג "אוטיס"

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יבואנית בלעדית של חברת "אוטיס"

מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 1978 בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 491,817 ש"ח (לחמש שנים)

תאריך פרסום: 12.9.2011

שם ספק: מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 1978 בע"מ

נושא: שירות שנתי ואחזקה למערכות פריצה וטמ"ס המותקנים ברחבי הקמפוס

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספקית בלעדית של חלקי חילוף למערכות פריצה, אזעקה וטמ"ס תוצרת GE ו-LENEL

טלסקרין אס.אם.ג'י

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע:

תאריך פרסום: 21.12.2011

שם ספק: טלסקרין אס.אם.ג'י

נושא: פרסום מידע ייעודי וייחודי על-גבי מסכים בקמפוס

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: מערכת לניהול תוכן ייעודי וייחודי לסטודנטים ולהנהלה

שגריר מערכות בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע:

תאריך פרסום: 8.2.2012

שם ספק: שגריר מערכות בע"מ

נושא: הצבת מערכת לאיכון רכבים

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: מערכת ייחודית לאיכון רכבים וזימוניות דו-כיווניות, הפועלת כמערכת קליטה בלבד. מערכת זו תומכת גם ביישומים עבור כוחות חירום

נס טכנולוגיות ישראל

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 180,000 ש"ח

תאריך פרסום: 14.2.2012

שם ספק: נס טכנולוגיות ישראל

נושא: מתן שרותי מתכנת למערכת SAP מינהל תלמידים-שכר לימוד

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: מתן שרותי מתכנת למערכת מודול מינהל תלמידים של SAP, תת מערכת שכר לימוד שפותחה באוניברסיטה

מ.י.ה מחשבים

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 21,588 $

תאריך פרסום: 15.4.2012

שם ספק: מ.י.ה מחשבים

נושא: רישוי מוצרי SAS

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

נס פרו

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 104,000 ש"ח (לשנתיים) 

תאריך פרסום: 29.4.2012

שם ספק: נס פרו

נושא: תחזוקה ומתן אחריות לתוכנת PrintBos

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

אורקל ישראל מערכות תוכנה בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 149,117 ש"ח

תאריך פרסום: 9.5.2012

שם ספק: אורקל ישראל מערכות תוכנה בע"מ

נושא: תחזוקה לתוכנת אורקל

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

סאפ ישראל בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 228,162 אירו

תאריך פרסום: 12.9.2012

שם ספק: סאפ ישראל בע"מ

נושא: רכישת רישיונות ותחזוקהלמערכת סאפ

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יצרן התוכנה

אורד

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: כ-383,955 ש"ח

תאריך פרסום: 24.9.2012

שם ספק: אורד

נושא: שירותי אחזקה עבור מערכת גילוי וכיבוי אש בקמפוס

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: נציגה בלעדית להתקנה ותחזוקת הציוד מתוצרת SIEMENS

אורקל ישראל מערכות תוכנה בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-720,000 ש"ח

תאריך פרסום:  26.11.2012

שם ספק: אורקל ישראל מערכות תוכנה בע"מ

נושא: תחזוקה לתוכנת אורקל

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

סאפ ישראל בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  כ-1,100,000 ש"ח

תאריך פרסום: 26.11.2012 

שם ספק: סאפ ישראל בע"מ

נושא:  תחזוקה למערכת הסאפ

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

מיקרוסופט  

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-439,500 ש"ח

תאריך פרסום: 27.11.12 

שם ספק: מיקרוסופט  

נושא:  תחזוקה למוצרים של מיקרוסופט

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק בלעדי של השירותים

 אמן מחשבים בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  כ-270,000 ש"ח

תאריך פרסום: 3.12.12

שם ספק:  אמן מחשבים בע"מ

נושא:  שירותי אחזקת תכנת הנה"ח "עידן"- erp plus ושירותי תמיכה, הדרכה וייעוץ לתכנה

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק יחיד של התוכנה 

מיקרו-ג'וק 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-728,000 ש"ח  

תאריך פרסום: 23.5.13 

שם ספק: מיקרו-ג'וק 

נושא: רכש מחשבי ומוצרי Apple 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  משווק רשמי ומוסמך למכירה ושירות למוצרי Apple לאוניברסיטת חיפה

קיבוץ שדות ים 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  1,740,000 ש"ח

תאריך פרסום: 27.5.13 

שם ספק: קיבוץ שדות ים 

נושא: שכירת שטח עבור ביה"ס למדעי הים 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  קירבה לים לצורך פעילות מדעית בתחום של מדעי הים

Genius 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 195,180 ש"ח  

תאריך פרסום:  27.6.13

שם ספק: Genius 

נושא: רכישה ותחזוקה של התוכנות SPSS ו-AMOS 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק מורשה ומוסמך ע"י חברת IBM 

אגד 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-80,000 ש"ח 

תאריך פרסום:  18.8.13

שם ספק: אגד 

נושא: כרטיסיות נסיעה עבור סטודנטים יוצאי אתיופיה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

קרסו מוטורס בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 145,000 ש"ח 

תאריך פרסום: 8.9.13 

שם ספק: קרסו מוטורס בע"מ 

נושא: רכישת רכב 4X4, ניסן נבארה SE, 2500 סמ"ק, אוט' 2013, בעסקת טרייד אין כנגד רכב מאותו דגם, מודל 2009, 120,000 ק"מ, חברה-מספר נהגים, מאובזר

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד לעסקת טרייד אין

 מינימרקט "מרכול זול" בקמפוס

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 180,000 ש"ח

תאריך פרסום: 30.10.13 

שם ספק:  מינימרקט "מרכול זול" בקמפוס

נושא: אספקת מוצרי מכולת לארוחות לילה לחניכי "חבצלות" של משרד הביטחון 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

 רכבת ישראל

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  כ-120,000 ש"ח

תאריך פרסום: 14.10.13 

שם ספק:  רכבת ישראל

נושא: התקנת עמדת ציוד של מערכת קשר באוניברסיטת חיפה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

משטרת ישראל 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  כ-130,000 ש"ח

תאריך פרסום: 14.10.13 

שם ספק: משטרת ישראל 

נושא: הקמת אתר קשר באוניברסיטת חיפה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

הוט - מובייל 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  כ-600,000 ש"ח

תאריך פרסום: 14.10.13 

שם ספק: הוט - מובייל 

נושא: התקנת תשתיות ואנטנות באוניברסיטת חיפה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

 מיו-מרקט

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 387,842 ש"ח

תאריך פרסום:  20.3.14

שם ספק:  מיו-מרקט

נושא: השכרת שטח למכירת הלבשה והנעלה בשדרת החנויות 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

 נס טכנולוגיות ישראל

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד 

סכום / מטבע: כ-1,000,000 ש"ח

תאריך פרסום:  22.6.14

שם ספק:  נס טכנולוגיות ישראל

נושא: פרויקט ליישום מודול לניהול מענקי מחקר

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק יחיד 

 אלקטרה מעליות

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 1,135,632 ש"ח (לשלוש שנים) 

תאריך פרסום:  15.7.14

שם ספק:  אלקטרה מעליות

נושא: שירות ואספקת חלפים לאחזקת מעליות לסוג "אוטיס" 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יבואנית בלעדית של חב' "אוטיס" 

ארדן קונטרול-טק בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 579,174 ש"ח (לחמש שנים)

תאריך פרסום:  15.7.14

שם ספק: ארדן קונטרול-טק בע"מ 

נושא: שירות ואחזקה למערכת פריצה וטמ"ס באוניברסיטת חיפה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה והאפליקציה 

יפעת מחקרים מדיה מתקדמים בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 442,500 ש"ח (לשלוש שנים)

תאריך פרסום:  9.9.14

שם ספק: יפעת מחקרים מדיה מתקדמים בע"מ 

נושא: התקשרות לביצוע מחקר תדמית השוואתי 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ניטור תקשורתי בכל אמצעי התקשורת

אקס ליבריס בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-1.8 מיליון ש"ח (לשלוש שנים)

תאריך פרסום:  11.8.14

שם ספק: אקס ליבריס בע"מ 

נושא: מתן שירות לתחזוקת מערכות מידע לספרייה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  יצרן מערכות מידע לספריות

 אקס ליבריס בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-1.503 מ' $ (לשש שנים)

תאריך פרסום:  2.10.14

שם ספק:  אקס ליבריס בע"מ

נושא: שדרוג מערכות מידע ישנות למערכת מידע "עלמא" ו"פרימו" בענן לספריית אוניברסיטת חיפה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  יצרן מערכות אינטגרטיביות לניהול ספריה

 אורד

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  366,241 ש"ח (לשנה) 

תאריך פרסום:  20.8.15

שם ספק:  אורד

נושא:  שירות שנתי למערכת גילוי אש וכיבוי אוטומטי בגז ברחבי הקמפוס

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: נציגה בלעדית להתקנה ותחזוקת הציוד מתוצרת SIEMENS 

קרן יחיאל 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  970,000 ש"ח (לשנתיים)

תאריך פרסום:  8.10.15

שם ספק: קרן יחיאל 

נושא: ייעוץ בתחום תמיכה טכנית, ניתוח וביצוע פרויקטים בתוכנות שפותחו במיוחד עבור האונירסיטה

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד שפיתח ומכיר את התוכנות

אמן מחשבים בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  210,000 ש"ח (לשלוש שנים)

תאריך פרסום:  8.10.15

שם ספק: אמן מחשבים בע"מ 

נושא: שירות אחזקת תכנת הנה"ח "פרופיט" ושירותי תמיכה, הדרכה וייעוץ לתכנה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד של התכנה

E.Z WAY 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-450,000 ש"ח (לשלוש שנים) 

תאריך פרסום:  25.10.15

שם ספק: E.Z WAY 

נושא: קורסי הכנה ממוחשבים לבחינות מימ"ד עבור המכינה האוניברסיטאית 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  החברה היחידה בצפון שמעבירה קורס ממוחשב לבחינות מימ"ד

משרד אדריכלים מנספלד-קהת בע״מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 585,000 ש״ח

תאריך פרסום: 17.01.16

שם ספק: משרד אדריכלים מנספלד-קהת בע״מ

נושא: הרחבת בנייני הפקולטה למדעי החברה

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: שמירה על הקונספט האדריכלי, הכרה עם המבנה המקורי, נגישות המשרד לתוכניות יביאו לחסכון בעלויות יקטינו את הסיכון לכשלים ולקיצור לו״ז משמעותי, שנדרש על ידי התורם

חניית סטודנטים בחניוני פארק הכרמל

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 271,500 ש"ח כולל מע"מ (לשלוש שנים) 

תאריך פרסום:  10.7.16

שם ספק: רשות הטבע והגנים

נושא: התקשרות עם רשות הטבע והגנים, עבור חניית סטודנטים בחניוני פארק הכרמל

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  שימוש בשטחי הפארק השוכנים בסמיכות לאוניברסיטה לצורך חניית רכבי סטודנטים

מתן קורסי הכנה ממוחשבים לבחינות מימ"ד עבור המכינה האוניברסיטאית

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-250,000 ש"ח (לשנתיים) 

תאריך פרסום:  5.9.16

שם ספק: E.Z WAY 

נושא: קורסי הכנה ממוחשבים לבחינות מימ"ד עבור המכינה האוניברסיטאית 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  החברה היחידה באיזור הצפון שמעבירה קורסי הכנה ממוחשבים לבחינות מימ"ד

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה