site header

univ logo

ביצוע עבודות בקרה ומתח נמוך מאוד באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "ארדן קונטרול טק בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: ביצוע עבודות בקרה ומתח נמוך מאוד באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות:

היקף כספי משוער: 950,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 14.6.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  27.6.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל , חברת "ארדן קונטרול טק בע"מ", הינה היחידה המסוגלת להתקין ציוד 

התואם למערכת הקיימת ולספק לו חלפים וזאת מן הטעם, כי התקנת ציוד שאינו תואם יחייב התקנת מערכות נוספות מסוגים שונים,

דבר אשר יוביל לייקור ההתקשרות וכן, יוביל למצב של ריבוי מערכות וסרבול העבודה השוטפת של מוקד הביטחון קומה 4.

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה