site header ksafim

univ logo

הצבת מכונות ומייבשי כביסה לשימוש דיירי מעונות הסטודנטים

לפי תקנה:3(4)(ב)(3)

שם ספק: חברת שירותי כביסקל בע"מ

תאריך ההחלטה: 14.7.19

תקופת ההתקשרות: 1.8.19 - 31.7.19, או עד תחילת ההתקשרות עם הזוכה במכרז החדש, לפי המוקדם מביניהם

נימוקים: התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות בהן נדרשת שמירה על אחידות מטעמי חסכון ויעילות

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה