site header ksafim

univ logo

פיקוח, על תכנון וניהול הביצוע של הפרויקט לשיפוץ מבנה ברחוב הנמל 63-67 לטובת קמפוס הנמל

לפי תקנה: 3(18)

שם ספק: שקמונה, חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ

תאריך ההחלטה: 1.5.19

נימוקים: האוניברסיטה קיבלה מאת עירית חיפה אישור לביצוע השיפוץ במבנה ברחוב הנמל  63-67  אותו חוכרת האוניברסיטה

מהעירייה לטובת קמפוס הנמל, ובלבד שתכננו של פרויקט השיפוץ וניהול הביצוע של הפרויקט יבוצע על ידי חברת שקמונה (תאגיד ממשלתי עירוני של עירית חיפה).                                                                                     

זאת מטעמי אחידות מאחר וחברת שקמונה מתכננת ותנהל גם את ביצוע השיפוץ ברחוב פלמר 4, המהווה חלק מאותו מתחם של קמפוס הנמל בו מצוי המבנה ברחוב

נמל 63-67. האוניברסיטה מחויבת לפעול בהתאם להוראת העירייה, זאת מן הטעם כי המבנה האמור הינו בבעלותה, ועל כן בהתאם למצב הדברים בפועל חברת שקמונה

היא היחידה עמה רשאית האוניברסיטה להתקשר.

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה