site header

univ logo

רכישת ציוד תקשורת מתוצרת חברת סיסקו

לפי תקנה: 3(4)(ב)(2)

שם ספקים: בזק בינלאומי בע"מ וטלדור תקשורת בע"מ

תאריך ההחלטה: 10.8.17

נימוקים: התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות בהן נדרשת שמירה על אחידות מטעמי חסכון ויעילות

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה