site header ksafim

Univ Logo Small

חכירת מדיחים לשטיפת כלים מהירה באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת די-איי טכנולוגיות בע"מ (פרש קאפ), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: חכירת מדיחים לשטיפת כלים מהירה באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 36 חודשים

היקף כספי משוער:  157,9688 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 23.05.2024

עיקרי חוות דעת להתקשרות: האוניברסיטה מעוניינת להציב מדיחי כלים לשטיפה מהירה שיאפשרו מעבר משימוש בכלים חד פעמיים לשימוש בכלים רב פעמיים. להלן התכונות הנדרשות מאת מדיחי הכלים המיועדים להצבה באוניברסיטה: ביצוע פעולת הדחה במהירות ובזמן קצר, סדר גודל של דקות בודדות; הדחה אוטומטית של כוסות וצלחות באותו מחזור פעילות; מדיח קטן במידותיו באופן שיאפשר את הצבתו במטבחונים קטנים הקיימים ביחידות השונות באוניברסיטה; מדיח שלא נדרשת הכנת תשתית מיוחדת לצורך התקנתו. לאחר בדיקה שנערכה נמצא כי המדיח הכלים היחיד הקיים בשוק העונה לכלל הדרישות הנ"ל הינו מדיח כלים מסוג פראש-קאפ, דור 2.0 וכי חברת די-איי טכנולוגיות בע"מ הינה הספק היחיד המסוגל לספק את מדיחי הכלים הנ"ל  

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 05.06.2024 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

אספקת רישוי ותמיכה למערכות GIS מסוג Esri

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: אספקת רישוי ותמיכה למערכות GIS מסוג Esri

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 36 חודשים

היקף כספי משוער:  כ- 162,338 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 23.05.2024

עיקרי חוות דעת להתקשרות: מערכות ה-GIS של Esri מהוות בסיס מקצועי וטכנולוגי למחקרים רבים הנערכים באוניברסיטה, וכן בסיס מקצועי וטכנולוגי למספר רב של קורסים בפקולטות השונות. ניהול הדאטה והשימוש בנתונים הגיאוגרפיים במסגרת ההוראה והמחקר כאמור לעיל, נעשה באמצעות המערכות של Esri. נכון למצב הדברים הקיים בפועל נכון להיום, חברת סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ הינה הספק היחיד המסוגל לספק רישוי ותמיכה למערכות הנ"ל.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 05.06.2024 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה