site header ksafim

univ logo

מתן שירותי ייעוץ, ליווי, תכנון אסטרטגי ותכנון מערך ההכשרה האקדמית עבור התכנית לחדשנות ויזמות באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת אוליב טרי, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: מתן שירותי ייעוץ, ליווי, תכנון אסטרטגי ותכנון מערך ההכשרה האקדמית עבור התכנית לחדשנות ויזמות באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 12 חודשים ושתי אופציות בנות 12 חודשים כל אחת

היקף כספי משוער:  כ-229,500 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 25.11.2020

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  אוניברסיטת חיפה מפעילה תכנית לחדשנות ויזמות המשלבת הכשרה תאורטית והתנסות מעשית, הכוללת סימולציות בתחומי פיתוח מוצר ושירותים חדשניים. התכנית מעודדת "זרעים" של מיזמים סטודנטיאליים שצמחו בתכנית להמשיך את המסלול היזמי לאחר סיום הלימודים. בכדי לסלול עבור הסטודנטים דרך להמשך פיתוח המיזם, נדרשת האוניברסיטה לבנות קשר עם חממות ואקסלרטורים. לצורך קיום התכנית המתוארת לעיל, נדרש ספק בעל קשר עמוק עם האקו-סיסטם היזמי באזור חיפה והסביבה, המספק את כל השירותים שלהלן כשירותי IN-HOUSE (ולא באמצעות קבלני משנה), והוא בעל ניסיון במתן שירותים אלה ללקוחות ככלל, ולמוסדות אקדמיים בפרט:

* תכנון אסטרטגי: מיצוב ומיקוד של התכנית;

* תכנון מערך ההכשרה האקדמי, כולל ההתנסות המעשית;

* בניית מערך הקשרים עם האקו-סיסטם היזמי;

* בניית מערך אתגרים אמיתיים להתנסויות המעשיות;

* איתור אנשי מקצוע מהפרקטיקה לייעוץ וליווי במגוון תחומים של חדשנות ויזמות;

* בניית מערך הקשרים עם חממות ואקסלרטורים

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 08.12.2020 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

 

ביצוע עבודות גילוי וכיבוי אש במבני האוניברסיטה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "טלפייר גלאי אש וגז בע"מ" , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: ביצוע עבודות גילוי וכיבוי אש במבני האוניברסיטה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.10.2020 עד 30.09.2023

היקף כספי משוער: 1,350,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 18.11.2020

עיקרי חוות דעת להתקשרות: בהתאם למצב העניינים בפועל חברת טלפייר גלאי אש וגז בע"מ הינה היחידה המסוגלת להתקין ציוד חדש וחלפים בבניינים בהם מותקנות כבר מערכות של אותה חברה וזאת מן הטעם כי התקנת ציוד שאינו מתוצרת החברה תחייב התקנת רכזות נוספות מסוגים נוספים בבנייני האוניברסיטה השונים, דבר אשר יוביל לייקור ההתקשרות וכן, יוביל למצב של ריבוי מערכות וסרבול העבודה השוטפת של מוקד הביטחון.

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  01.12.2020 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

.

ביצוע עבודות גילוי וכיבוי אש במבני האוניברסיטה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "אורד בע"מ" , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: ביצוע עבודות גילוי וכיבוי אש במבני האוניברסיטה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.10.2020 עד 30.09.2023

היקף כספי משוער: 1,350,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 18.11.2020

עיקרי חוות דעת להתקשרות: בהתאם למצב העניינים בפועל חברת אורד בע"מ הינה היחידה המסוגלת להתקין ציוד חדש וחלפים בבניינים בהם מותקנות כבר מערכות של אותה חברה וזאת מן הטעם כי התקנת ציוד שאינו מתוצרת החברה תחייב התקנת רכזות נוספות מסוגים נוספים בבנייני האוניברסיטה השונים, דבר אשר יוביל לייקור ההתקשרות וכן, יוביל למצב של ריבוי מערכות וסרבול העבודה השוטפת של מוקד הביטחון.

 

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  01.12.2020 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

.

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה