site header ksafim

univ logo

שכירת שטח בבניין אי.בי.אם לצורך הפעלתו של "בית הספר לתלמידי מחקר ע"ש בלום (בהקמה)"

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ,כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שכירת שטח בבניין IBM לצורך הפעלתו של "בית הספר לתלמידי מחקר ע"ש בלום (בהקמה)"

מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010

תקופת ההתקשרות: 60 חודשים

היקף כספי משוער:  2,627,000 ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 19.01.2022

עיקרי חוות דעת להתקשרות בשל מיקומו הייחודי של בניין IBM, המצוי בבעלות חברת מת"ם, הממוקם בתוך שטח האוניברסיטה, הנהלת האוניברסיטה סבורה כי שטח זה הינו היחיד שייתן מענה הולם לצרכי בית הספר לתלמידי מחקר ויאפשר את הקמתו בהקדם בסמיכות ליתר בנייני האוניברסיטה. אין אף גורם אחר שיכול להציע מבנה להשכרה בתוך הקמפוס.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למינהלת המכרזים של יחידת הרכש והלוגיסטיקה עד ליום 01/02/2022 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה