site header ksafim

univ logo

השכרת כיתה, הנמצאת ברחוב העצמאות, עבור לימודים בקמפוס העיר

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת ROADII, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: השכרת כיתה, הנמצאת ברחוב העצמאות, עבור לימודים בקמפוס העיר

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 11 חודשים 

היקף כספי משוער:  141,570 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 26/01/2023

עיקרי חוות דעת להתקשרות:בהתאם למצב הדברים בפועל, ROAD II הינה היחידה שיכולה לבצע את מהות ההתקשרות, מהטעמים שלהלן: הכיתה ממוקמת בבניין הנמצא בסמיכות למתקני האוניברסיטה (נמל 16, נמל 65), ומשכך מתאפשר תפעול שוטף ע"י צוותי האוניברסיטה ונגישות יעילה לסטודנטים הנדרשים לעבור בין המתקנים במהלך יום לימודים; הכיתה זמינה לשימוש באופן מיידי ללא צורך בעבודות התאמה. פתרון זה הנו הפתרון היחיד שנמצא מתאים לצורך קיום הלימודים באופן אופטימלי ובהתאם לצרכי האוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למזכיר הוועדה וזאת עד ליום   07.02.2023 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה