site header ksafim

univ logo

קבלת שירותי פרסום

 לפי תקנה: 3(4)(ב)(3)

שם הספק: משרד פרסום אברהם

תאריך ההחלטה: 30.05.2022

נימוקים: התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות ועד לבחירת זוכה במכרז החדש 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה