site header ksafim

univ logo

השכרה של כתות מחשבים עבור תכנית הלימודים מעל"ה לתלמידי תיכון מצטיינים מיישובי הצפון ללימודי מדע חישובי (פיסיקה חישובית)

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: השכרה של כתות מחשבים עבור תכנית הלימודים מעל"ה לתלמידי תיכון מצטיינים מיישובי הצפון ללימודי מדע חישובי (פיסיקה חישובית) 

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 8 חודשים

היקף כספי משוער:  170,680 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 25/10/2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל, מכון דוידסון לחינוך מדעי הוא היחיד שמסוגל לבצע את מהות ההתקשרות ואשר מבקש לבצע אותה בשטח האוניברסיטה, וכל גורם שיפנה אלינו בבקשה לעשות שימוש בכתות מחשב למטרות דומות יוכל לעשות זאת, כפוף לאישורים המתאימים.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למזכיר הוועדה וזאת עד ליום   07.11.2021 בכתובת דוא"ל:

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה