site header ksafim

univ logo

רכישת רישיון DataPoints - פלטפורמת מידע עבור דיווחי ה- SDG

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם Times Higher Education, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות:רכישת רישיון DataPoints - פלטפורמת מידע עבור דיווחי ה- SDG.

מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 12 חודשים ושתי אופציות של 12 חודשים כל אחת.

היקף כספי משוער:כ-210,000 ש"ח כולל מע"מ לכלל התקופה [40,500 ליש"ט (GBP)].

תאריך פרסום: 20/10/2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות: דירוג ה- Times Higher Education נחשב לאחד היוקרתיים בעולם בתחום ההשכלה הגבוהה, והוא מודד את המוסדות האקדמיים המובילים בעולם לפי פרמטרים שונים.

Times Higher Education מספק לאוניברסיטאות כלי ייחודי בשם DataPoints שהינו מאגר מידע הכולל מידע שנאסף על ידו על בסיס הדיווחים שמתקבלים על ידי המוסדות השונים.

DataPoints יאפשר לאוניברסיטה למדוד את הדיווחים שלה ל-Times Higher Educationבנושא קיימות (Impact Ranking)ולהשוות אותם לדיווחים של מוסדות אחרים. באמצעות ה- DataPoints, האוניברסיטה תוכל לבדוק מהם הדיווחים שהתקבלו לגבי כל פרמטר וכיצד נמדדו המוסדות האקדמיים השונים בעולם. בדרך זו, האוניברסיטה תוכל לשפר את פעילותה והשפעתה בתחום ההשכלה הגבוהה, ובעתיד לשפר את מיקומה בדירוג הבינלאומי ביחס לשאר האוניברסיטאות בישראל ובעולם.

כאמור, DataPoints הינו כלי ייחודי של Times Higher Education ולכן, בהתאם למצב הדברים בפועל Times Higher Education הינו הספק היחיד שמסוגל לספק אותו לאוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד לתאריך 02/11/2021 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה