site header ksafim

univ logo

שירותי תחזוקה למערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת סימנס

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת אורד בע"מ, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות:שירותי תחזוקה למערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת SIEMENS.

מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

תקופת ההתקשרות: 36 חודשים

היקף כספי משוער לכל תקופת ההתקשרות: 1,073,676 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 19.08.2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות: באוניברסיטת חיפה מותקנות מערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת SIEMENS, הדורשות תחזוקה שוטפת. אורד בע"מ הינה הספק המורשה הבלעדי בארץ למערכות מתוצרת SIEMENSוהיחידה שמספקת שירותי תחזוקה למערכות כאמור.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים עד ליום ד', 01.09.2021 בכתובת הדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה