site header ksafim

univ logo

הכשרת והפעלת חנות ספרי לימוד וציוד משרדי לשירות הסטודנטים וסגלי ההוראה באוניברסיטה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם  אקדמון ישראל בע"מ, כספק יחיד

מהות ההתקשרות: הכשרת והפעלת חנות ספרי לימוד וציוד משרדי לשירות הסטודנטים וסגלי ההוראה באוניברסיטה

מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 72 חודשים

היקף כספי משוער: כ-1,400,000 ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 08.07.2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות: חברת אקדמון מפעילה נכון להיום שירות חיוני באוניברסיטה, ומשמשת את הסטודנטים וסגלי ההוראה בין היתר לרכישת ציוד משרדי וספרי לימוד. החברה פנתה בבקשה להעתיק נאת החנות למיקום אחר בקמפוס או לסיים את ההתקשרות בטרם זמנה. לאור העובדה כי חנות אחרת בקמפוס שמכרה ציוד דומה נסגרה לאחרונה, אקדמון הנו הספק היחיד בקמפוס שיש ביכולתו לספק שירות זה ועל כן, סגירת החנות כעת תותיר את האוניברסיטה ללא השירות האמור, אשר כפי שצוין הינו חיוני. לכך מתווספת העובדה כי לאור משבר הקורונה, סטודנטים פוקדים כיום את הקמפוס באופן חלקי ועל כן ובהתאם למצב הדברים בפועל, אנו סבורים כי חברת אקדמון היא היחידה שמסוגלת ותיאות בנסיבות אלו להכשיר ולהפעיל את החנות המבוקשת בלוחות הזמנים הנדרשים ולפני תחילת שנה"ל התשפ"ב.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 22.07.2021 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה