site header ksafim

univ logo

ביצוע סקרי איכות ההוראה ומשובי הערכות עובדים באמצעות מערכת נמלה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם  חברת טופ-סולושנס, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: ביצוע סקרי איכות ההוראה ומשובי הערכות עובדים באמצעות מערכת נמלה

מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 5 שנים

היקף כספי משוער: כ-500,000 ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 03.03.2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות: האוניברסיטה מבקשת להתקשר עם חברת טופ-סולושנס, לצורך קבלת שירותי סקרים ומשובים במערך האקדמי והמנהלי באוניברסיטה וזאת באמצעות מערכת נמלה. מערכת נמלה היא היחידה המשלבת יכולת ביצוע סקרים בכל תחומי העיסוק של האוניברסיטה ובכלל זה, סקר שביעות רצון הוראה ומשובי עובדים. המערכת מוטמעת באוניברסיטאות בישראל ופועלת בהצלחה מזה מספר שנים. המערכת הינה מערכת עננית ומנוהלת כשירות (SaaS). המערכת כוללת מערך דיוור ישיר לסטודנטים, למרצים, למנהלים ולעובדים וכן, כוללת הליך אישורים מובנה, מערך בקרה מוגדר, הרשאות למנהלים וכלי לבנייה עצמית של הסקרים.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 16.03.2021 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה