site header ksafim

univ logo

ליווי בוגרי הפקולטה למשפטים במסגרת קורסי ההכנה לבחינות ההסכמה של חברת נבו

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת נבו הוצאה לאור בע"מ, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: ליווי בוגרי הפקולטה למשפטים במסגרת קורסי ההכנה לבחינות ההסכמה של חברת נבו

מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 36 חודשים ואופציה של 24 חודשים

היקף כספי משוער: כ-200,000 ש"ח לשנה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 09.03.2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות: האוניברסיטה מבקשת להתקשר עם חברת נבו הוצאה לאור בע"מ, לצורך ליווי והכנת בוגרי הפקולטה למשפטים לבחינות לשכת עורכי הדין. הליווי כולל מענה זמין מקצועי ואישי מתחילת הקורס ועד לסיומו. הליווי מותאם לצרכים האישיים של כל אחד מבוגרי הפקולטה, וכולל ליווי מקצועי, ליווי יישומי וליווי פסיכולוגי.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 22.03.2021 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה