site header ksafim

univ logo

מתן שירותי ייעוץ בתחום קשרי ממשל ואיגום משאבים לצורך גיוס כספים ממשרדי הממשלה השונים, המיועדים לקידום האוכלוסיה הערבית בישראל

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת מ.כ. מצ'ינג קשרי ממשל ואסטרטגיה בע"מ, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: מתן שירותי ייעוץ בתחום קשרי ממשל ואיגום משאבים לצורך גיוס כספים ממשרדי הממשלה השונים, המיועדים לקידום האוכלוסיה הערבית בישראל

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 24 חודשים ושתי אופציות בנות 12 חודשים כל אחת

היקף כספי משוער:  עד 1,500,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 31.08.2020

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  חברת מ.כ. מצ'ינג קשרי ממשל ואסטרטגיה בע"מ, מעניקה שירותי ייעוץ בתחום קשרי הממשל ומתמחה באיגום משאבים לצורך גיוס כספים ממשרדי הממשלה השונים. מנכ"ל החברה, אשר שימש בתפקיד יועץ משפטי במשרדי ממשלה, דוגמת המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, הוא בעל מומחיות רבה בתקצוב החברה הערבית בישראל, בדגש על צפון הארץ. למומחיותו של מנכ"ל החברה, כמו גם לניסיונו הרב ולקשרי הממשל האישיים אותם רקם במרוצת השנים, פוטנציאל משמעותי בקידום סיכוייה של האוניברסיטה ליהנות מהתקציבים המיועדים לשיפור ופיתוח החברה הערבית בישראל. בהתחשב בהיבטים המתוארים לעיל, ולאור היתרונות המשמעותיים של החברה ויכולתיה הגבוהות בתחום, אשר ישרתו את האינטרסים של אוניברסיטת חיפה ושל בני החברה הערבית הנמנים על קהילתה, ניראה כי בנסיבות העניין, החברה היא היחידה המסוגלת לבצע את נושא ההתקשרות.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 08.09.2020 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה