site header ksafim

univ logo

קבלת שירותי פיתוח בשפת ABAP למודול GM במסגרת פרויקט הטמעת מודולים פיננסיים של SAP במכלול ה-SAP

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת ג'יי.אר.אס טכנולוגיות בע"מ (מר גיל רשף), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קבלת שירותי פיתוח בשפת ABAP למודול  GM במכלול ה-SAP באוניברסיטת חיפה

מקור הסמכות: תקנה 3(18), לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

תקופת ההתקשרות:  01.10.2020 עד 30.9.2023

היקף כספי משוער: כ-850,000 ש"ח כולל מע"מ לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 19.07.2020

עקרי חוות הדעת להתקשרות: 

חברת ג'י.אר.אס טכנולוגיות בע"מ ("החברה") מעניקה שירותי מומחה לאוניברסיטת חיפה מאז שנת 2015. החברה באמצעות תכניתן שפת ABAP מטעמה, המלווה את האוניברסיטה לאורך השנים הובילה את פיתוח מודול המחקר במערכת הסאפ  (SAP GM) וסמסגרת זו פיתחה כמות גדולה של מאות תכניות וממשקים מורכבים במודול עצמו ואל מול המערכת הפיננסית("עידן") ומודולי הסאפ הנוספים באוניברסיטת חיפה. החברה צברה במהלך השנים ידע רב באשר למורכבות הייחודית של יישום ה-GM באוניברסיטת חיפה, היכרות מעמיקה עם צרכי המחקר והצרכים האקדמיים וכן עם היישומים המהווים בפועל את ליבת יישומי המחקר באוניברסיטת חיפה כמו כן, בשל התמחותו של תכניתן החברה ויכולתיו הגבוהות בתחום ה-ABAP שולב גם במתן מענים לפתרון בעיות חריגות רבות במודול SAP Campuus Managemen, במצב דברים זה, החברה היא היחידה שיכולה לספק את השירות לצורך ההתקשרות המבוקשת ובכלל זה לשילוב התהליכים המוקמים במודול ה-GM, כחלק מפרויקט להקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי S4HANA, במכלול ה-SAP באוניברסיטת חיפה.

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  30.07.2020 בכתובת דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה