site header ksafim

univ logo

עבור אגף מינהל תלמידים בית הספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפהSAP CRM שירותי פיתוח

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת בייהו בע"מ (מר טדי ליהני), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שרותי פיתוח SAP CRM  עבור אגף מינהל התלמידים ובית הספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.10.20 עד 30.09.2024

היקף כספי משוער: כ-1,400,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 19.07.2020

עיקרי חוות הדעת להתקשרות: חברת בייהו בע"מ (להלן: "החברה"), באמצעות תכניתן מטעמה, מעניקה שירותי מומחה למודול ה-CRM במערכת ה-SAP ("המערכת") - המשמש את אגף מנהל תלמידים ובית הספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפה. החברה הובילה את פיתוח פרויקט המפ"ל באוניברסיטה וכן, את כלל הפיתוחים האחרים במערכת מאז הקמתה, הכוללים מספר רב של תכניות וממשקים אל מערכות משיקות ובכללן מודול  SLCM ב-SAP רשתות חברתיות, רשת האינטרנט, שירותי מרכזיית IP, מערכת מוקד (CTI) ועוד. החברה, היא היחידה המכירה לעומק, ובמשך שנים ארוכות, את קוד ה-CRM והיישום האקדמי הייחודי שהוקם באוניברסיטת חיפה. לחברה היכרות מעמיקה עם עולם השיווק האקדמי ובכלל זה, יישום ייחודי של מערכת תעדוף שיחות, על בסיס הזדמנויות להצלחה בלימודים. במצב דברים זה, החברה היא היחידה שיכולה לתחזק את המערכת הקיימת ולתת מענה לצרכים נוספים באוניברסיטת חיפה.

  

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  30.07.2020 בכתובת דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה