site header ksafim

univ logo

שירות ואחזקה למעליות של אלקטרה מתוצרת אוטיס

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת אלקטרה מעליות בע"מ , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שירות ואחזקה למעליות אלקטרה מתוצרת OTIS

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.10.2020 עד 30.09.2023

היקף כספי משוער: 1,101,936 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 15.07.2020

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  23.07.2020 בכתובת דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  חברת אלקטרה בע"מ הינה היבואנית והמייצגת הבלעדית של מעליות מתוצרת OTIS הצרפתית, המותקנות באוניברסיטה. אלקטרה בע"מ היא החברה היחידה המחזיקה בכל עת מלאי חלפים זמין הנדרש לאחזקה שוטפת של המעליות כאמור.

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה