site header ksafim

univ logo

קבלת שירותי ייעוץ אקדמי ייחודי וניהול צוות יועצים מומחים מהאקדמיה בישראל

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם פרופ' יוסי קלפטר, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קבלת שירותי ייעוץ אקדמי ייחודי וניהול צוות יועצים מומחים מהאקדמיה בישראל, המעורים היטב בשדה האקדמי בארץ ובעולם ובשינויים המתחוללים בשדה זה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 9 חודשים

היקף כספי משוער:  153,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 25.05.2020

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  פרופ' יוסי קלפטר הינו מדען בעל שם עולמי בתחום הכימיה הפיסיקלית אשר זכה במספר פרסים יוקרתיים. פרופ' קלפטר הינו בעל הבנה עמוקה של מערכת ההשכלה הגבוהה בעולם ובארץ, הנובעים בין היתר מניסיונו הייחודי בתחום האקדמי ומן התפקידים אותם ביצע בשנים האחרונות, ובכלל זאת: ראש הקרן הלאומית למדע, נשיא אוניברסיטת תל אביב ויו"ר ור"ה. כמו כן, פרופ' קלפטר היה שותף לא אחת בקידום מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, ועל כן ניסיונו הייחודי בתחום זה.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 09.06.2020 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה