site header ksafim

univ logo

מתן שירותי תחזוקה עבור מתקני מים חמים/קרים הקיימים באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "שטראוס מים בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שירותי תחזוקה למכשירי מים של חברת שטראוס מים בע"מ הקיימים באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.10.2019 עד 30.09.2022 (כולל אופציה של שנה)

היקף כספי משוער: 515,118 ש

תאריך פרסום: 15.01.2020

עיקרי חוות דעת להתקשרות: ההתקשרות הנדרשת הנה למתן שירותי תחזוקה עבור מתקני מים חמים/קרים מתוצרת חברת שטראוס מים בע"מ, הקיימים בשימוש היחידות באוניברסיטה חיפה. שטראוס מים בע"מ היא היחידה המספקת את החלקים המקוריים והתקניים לתיקון ותחזוקת המכשירים מתוצרתה ומתן שירותי תחזוקה למכשירים אלו באמצעות גורם אחר, שאינו שטראוס מים בע"מ, באמצעות חלפים שאינם מקוריים תשלול את עמידת המכשירים בתו התקן הרשמי-1505. לפיכך בהתאם למצב הדברים בפועל שטראוס מים בע"מ הנה היחידה שיש בידה לספק שירות זה.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למזכיר הוועדה וזאת עד ליום 28.01.2020 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..   לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה