site header ksafim

univ logo

קבלת ייעוץ בתחום תמיכה טכנית, ניתוח וביצוע פרויקטים בתוכנות שפותחו במיוחד עבור אוניברסיטת חיפהה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מר יחיאל קרן, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קבלת ייעוץ בתחום תמיכה טכנית, ניתוח וביצוע פרויקטים בתוכנות שפותחו על ידי מר יחיאל קרן במיוחד עבור אוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.11.20 עד 31.10.22

היקף כספי משוער: 1,000,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 26.9.19

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  28.10.19 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  מר יחיאל קרן הינו יועץ יחיד המשלב שירותי אחזקה ותמיכה

לתוכנת הנהלת חשבונות, ביחד עם כתיבת התוכניות הנ"ל. מדובר על תוכניות מיוחדות שנכתבו ע"י מר יחיאל קרן, לפיכך, בהתאם למצב העניינים בפועל מר יחיאל קרן הינו היחיד לתחזק את התוכנות כיום.

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה