site header ksafim

univ logo

מתן שירות, אחזקה ותיקונים למערכת לגילוי פריצה וטמ"ס

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "ארדן קונטרול טק בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות:  מתן שירות, אחזקה ותיקונים למערכת לגילוי פריצה וטמ"ס מתוצרת חברת ארדן המותקנת באוניברסיטת חיפה.

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.19 עד 30.9.24

היקף כספי משוער: 695,155 ש

תאריך פרסום: 15.9.19

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות למזכיר הוועדה וזאת עד ליום  26.9.19 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  מהות ההתקשרות הינה למתן שירות תיקונים ואחזקה למערכת לגילוי פריצה וטמ"ס,

פרי יצירתה של חברת ארדן, המותקנת נכון להיום בבניינים השונים ברחבי האוניברסיטה ונשלטת ממוקד ביטחון קומה 4.

לחברה קיים מלאי חלפים זמינים במקרה של תקלות בזמן אמת והיא היחידה שיכולה להעניק שירותי תחזוקה וחלפים למערכת מתוצרתה.

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה