site header ksafim

univ logo

רכישת וקבלת שירותי תחזוקה עבור מערכת מחשב ייעודית לניהול שוטף של מעונות הסטודנטים

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "פרודוור ישראל בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות:  רכישת וקבלת שירותי תחזוקה עבור מערכת מחשב ייעודית לניהול שוטף של מעונות הסטודנטים.

המערכת כוללת פונקציות ייעודיות שונות שתסייענה לסגל המעונות בניהול השוטף, בכלל זאת בחירת הזכאים, שיבוץ למיטות

ולחדרים על פי קריטריונים, קריאת מונים, תשלומים שוטפים, מערכת ניהול תקלות, יכולת החלפת חדרים דינאמית ועוד. 

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.6.19 עד 31.5.24

היקף כספי משוער: 450,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 26.5.19

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  6.6.19 בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  חברת פרודוור ישראל בע"מ, הינה החברה היחידה בישראל שברשותה מערכת מחשב ייעודית

לניהול מעונות הסטודנטים, מערכת הפעילה כבר במוסד אקדמי אחר, והמשמשת את סגל המעונות לטובת ניהול שוטף ותפעול

מעונות הסטודנטים וכן מבוססת על תשתית מתקדמת ועדכנית מבוסס Microsoft NAV CRM ובממשק משתמש מבוסס Outlook

ואשר מכילה אינטגרציה מובנית עם רכיב דוחות  BI  גראפי ודינאמי של POWER BI .

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה