site header ksafim

univ logo

הכשרה, הפעלה וניהול של בית קפה באתר ההסעדה, בבניין ראשי, באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 196/13

תאריך פרסום המכרז: 25.10.2013

מועד אחרון להגשה: 28.11.13 בשעה: 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

 לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז : לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

מועד החלטה: 26.1.14

שם הזוכה: חברת Neto Investment

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה