site header ksafim

univ logo

התקשרות לפיקוח על תכנון וניהול הביצוע של הפרויקט לשיפוץ מבנה ברחוב הנמל 63-67 בחיפה, לטובת קמפוס הנמל

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת שקמונה, חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ, בעלת מס' רישום 52-002420-9, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: התקשרות לפיקוח על תכנון וניהול הביצוע של הפרויקט לשיפוץ מבנה הנמל 63-67 בחיפה, לטובת קמפוס הנמל

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות:  ממרץ 2019 עד מאי 2021

היקף כספי משוער: 32 מיליון ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום20.3.19:

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/ טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  3.4.19 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות: האוניברסיטה קיבלה מאת עירית חיפה אישור לביצוע השיפוץ במבנה ברחוב הנמל  63-67  אותו חוכרת האוניברסיטה

מהעירייה לטובת קמפוס הנמל, ובלבד שתכננו של פרויקט השיפוץ וניהול הביצוע של הפרויקט יבוצע על ידי חברת שקמונה (תאגיד ממשלתי עירוני של עירית חיפה).                                                                                     

זאת מטעמי אחידות מאחר וחברת שקמונה מתכננת ותנהל גם את ביצוע השיפוץ ברחוב פלמר 4, המהווה חלק מאותו מתחם של קמפוס הנמל בו מצוי המבנה ברחוב

נמל 63-67.

האוניברסיטה מחויבת לפעול בהתאם להוראת העירייה, זאת מן הטעם כי המבנה האמור הינו בבעלותה, ועל כן בהתאם למצב הדברים בפועל חברת שקמונה

היא היחידה עמה רשאית האוניברסיטה להתקשר.

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה