site header ksafim

univ logo

בימוי והפקת ארועי המושב המ"ב של חבר הנאמנים של האוניברסיטה - 27.5.2014 עד ה- 29.5.2014 וכן יומיים מקדימים

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 222/13

תאריך פרסום המכרז: 05.11.2013

מועד אחרון להגשה: 10.12.13 בשעה: 12:00

נוסח המודעה:  לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה בטבלה להגשת ההצעות הקש כאן 

לצפייה בפרוטוקול מפגש מציעים הקש כאן

מסמכי המכרז : לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

מועד החלטה: 25.12.13 

שם הזוכה: חברת במה כהלכה ישראוונט והפקות בע"מ

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה