site header ksafim

univ logo

הקמת טריבונות ובמות לטקסים באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם הליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 10/2019

תאריך פרסום המכרז: 5.4.19

מועד אחרון להגשה: 12.5.19 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז:  לצפייה הקש כאן

סיור מציעים: לצפייה בסיכום סיור מיום 14.4.19 הקש כאן

 

שם הזוכה:
גדר וגן חיפה (1983) בע"מ

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה