site header ksafim

univ logo

שכירת שטח עבור הסדנה הימית בביה"ס לקציני ים עבור המכון ללימודי ים ע"ש ליאון רקנאטי

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם ביה"ס לקציני ים עכו, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שכירת שטח עבור הסדנה הימית בביה"ס לקציני ים עבור המכון ללימודי ים ע"ש ליאון רקנאטי

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.1.19 עד 31.12.28

היקף כספי משוער:  660,000 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 14.2.2019

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  27.2.2019 בכתובת דוא"ל:

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:

מיקום הסדנה הימית בקציני ים עכו, מאפשר פעילות מחקרית יעילה והתארגנות מהירה כתוצאה מגישה ישירה ונוחה לים של הצוללנים,

הסירות וציוד הצלילה הנלווה. בניית מתחם בתוך הסככה נותן מענה לצרכי הסדנה שהם: משרדים, חדר ציוד עדין, שטח מתאים לטיפול במנועים,

במשאבות, שטח עבודה לבית מלאכה בעץ וברזל, שטח לסירות הגומי ומקלחות ושירותים.  

כמו כן, קיימת אפשרות להצבתם של 3 מכולות מחוץ לסככה עבור ציוד נוסף של הסדנה הימית.

ביה"ס מעודד שיתוף פעולה של חוקרי המכון, ושל עובדי הסדנה הימית עם תלמידי ובוגרי ביה"ס לקציני ים עכו, שחלקם עשויים לבחור כתוצאה מכך לימודים באוניברסיטה.

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה