site header ksafim

univ logo

תכנון, שיפוץ ריהוט, ציוד, הפעלה וניהול של הקפיטריה בבניין חינוך באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 260/14

תאריך פרסום המכרז: 11.04.2014

מועד אחרון להגשה: 14.05.14 בשעה: 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

מסמכי המכרז :  לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

מועד החלטה: 11.6.14 

שם הזוכה: קפה אודיטוריום

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה