site header ksafim

univ logo

ניקיון גוש 5 - מגדל אשכול ומשכן לאמנויות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 272/14

תאריך פרסום המכרז: 06.06.2014

מועד אחרון להגשה: 10.07.14 בשעה: 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

לצפייה בפרוטוקול סיור קבלנים הקש כאן 

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה בטבלת נתונים לסעיפים מותנים הקש כאן

מסמכי המכרז :  לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

מועד החלטה: 30.7.14

שם הזוכה:  חברת גדעון ברק בע"מ

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה