site header ksafim

univ logo

חניית סטודנטים בחניוני פארק הכרמל

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם רשות הטבע והגנים,כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: חניית סטודנטים בחניוני פארק הכרמל

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל 2.1.19 עד 1.1.2022

היקף כספי משוער:  271,500 ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 21.11.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  4.12.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות: שימוש בשטחי הפארק השוכנים בסמיכות לאוניברסיטה, על מנת לאפשר חניית רכבי סטודנטים

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה