site header ksafim

univ logo

למודול שכר לימוד של סאפ באוניברסיטת חיפהABAP קבלת שירותי תכנות

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מר משה אריק גיורנו, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קבלת שירותי תכנות ABAP למודול שכר לימוד של SAP באוניברסיטת חיפה 

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 11/2018 עד 10/2021

היקף כספי משוער: כ-1,500,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 14.11.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  27.11.2018 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  למר משה אריק גיורנו היכרות רבת שנים עם מודול שכר הלימוד באוניברסיטת חיפה כולל מאות תכניות ייחודיות שפותחו על ידו באוניברסיטה.

קבלת שירות זה ממר משה אריק גיורנו הינה חיונית להצלחת מימושם של שני פרויקטים גדולים בתחום הפיננסי באוניברסיטת חיפה.

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה