site header ksafim

univ logo

חנייה לסגל האוניברסיטה בשביל הצמוד לבניין דילן (בין מגרש החנייה לבניין)

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם ש. רומאי ניהול ויזמות בע"מ כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: חנייה לסגל האוניברסיטה בשביל הצמוד לבניין דילן (בין מגרש החנייה לבניין)

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל 1.12.18 עד 30.11.2022

היקף כספי משוער:  593,038.71 ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 8.11.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  18.11.2018 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל חברת ש. רומאי ניהול ויזמות בע"מ הינם היחידים שמסוגלים לתת את השירות, בשל צמידותו של החניון לבניין דילן,

ואין אפשרות לרכוש מנויי חנייה נוספים במגרש החנייה הסמוך, כיוון שהחניון מלא.

כמו כן, החנייה אינה שמית, בדומה למנויי חנייה במקומות אחרים, אלא יוכלו לחנות באותה החנייה, במהלך היום, מספר חברי סגל.

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה