site header ksafim

univ logo

מתן שירותי פרסום בגלגל"צ - תשדירי פרסום

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם משרד הביטחון (גלגל"צ), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: מתן שירותי פרסום בגלגל"צ - תשדירי פרסום

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 1.12.18 - 30.11.20

היקף כספי משוער: 402,288 ש"ח כולל מע"מ 

תאריך פרסום: 31.10.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  13.11.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  גלגל"צ הינה תחנת רדיו ארצית שמאזינים לה מרבית קהל המטרה הרלוונטי לצרכי פרסום שעניינו עידוד הרשמה לתואר ראשון ושני,

לחיילים ולצעירים בגילאי 18-30. כמו כן, התחנה הינה בעלת נתוני האזנה הגבוהים ביותר מבין תחנות הרדיו הארציות.

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה