site header ksafim

univ logo

לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירותLenovo - ו, Dell, HP אספקת שרתים מתוצרת

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 50/2018

תאריך פרסום המכרז: 2.11.18

מועד אחרון להגשה: 10.12.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כא

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

תשובות לשאלות הבהרה

הודעות והבהרות: 

  שמות הזוכים:                       

תים נטקום בע"מ, מטריקס אי. טי אינגרציה ותשתיות בע"מ,מדיאטק בע"מ,בינת תקשורת מחשבים בע"מ. - Dell

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ - Lenovo

Hp- תים נטקום בע"מ, מטריקס אי. טי אינגרציה ותשתיות בע"מ, דורקום מחשבים בע"מ.

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה