site header ksafim

univ logo

המותקנות באוניברסיטת חיפה SIEMENS אחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "אורד בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות:  אחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת  SIEMENS המותקנות באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.18 עד 30.9.21

היקף כספי משוער: 373,487.4 ש"ח לשנה

תאריך פרסום: 13.9.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  10.10.18 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  מתן שרות ואחזקה של מערכות הגילוי והכיבוי אש המותקנות באוניברסיטה שסופקו והותקנו על ידי חברת "אורד מערכות בקרה בע"מ" והינן מתוצרת SIEMENS

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה