site header ksafim

univ logo

הסכם מסגרת לשירותי תכנות לפרוייקט יישום מודול GM ניהול מענקי מחקר SAP

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 286/14

תאריך פרסום המכרז: 08.08.2014

מועד אחרון להגשה: 18.09.14 בשעה: 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

לצפיה בתשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפיה בהודעה על דחית מועד הגשה ומיקום הגשת ההצעות הקש כאן

לתשומת לב המתעניינים: מועד תוקף ערבות להגשת ההצעה הינו 18.12.14

מועד להגשת שאלות הבהרה הינו 7.9.14 עד השעה 16:00

מסמכי המכרז :  לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

נסגר

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה