site header ksafim

univ logo

שידרוג מערכת קשר הממסרים הקיימת מתוצרת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שידרוג מערכת קשר הממסרים הקיימת מתוצרת מוטורולה סולושנס בע"מ באוניברסיטת חיפה

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות:

היקף כספי משוער: 200,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 17.7.18

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  חברת "מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ", הינה היחידה שיכולה לבצע התקשרות זו לאור הצורך בהתממשקות

למערכת הקיימת מתוצרת חברת מוטורולה המותקנת כיום באוניברסיטה, וכן לאור העובדה שרק באמצעותה ניתן יהיה להתחבר לרשת החירום

הארצית "ניצן" בהתאם להמלצת משטרת ישראל שניתנה לאור אירועי השריפה בכרמל.

 

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  31.7.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה