site header ksafim

univ logo

אספקת שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי ומתן אחריות ושירות תחזוקה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 263/14

תאריך פרסום המכרז: 08.08.2014

מועד אחרון להגשה: 23.11.14 בשעה: 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

לצפיה בתשובות לשאלות ההבהרה הקש כאן

המועד האחרון להגשת ההצעות, נדחה.   המועד החדש יפורסם בהקדם 

לצפיה בהודעה שניה על דחית מועד הגשת ההצעות וכן מועד תוקף ערבות להגשת ההצעה הקש כאן

לצפיה בהודעה על דחית מועד הגשה ומיקום הגשת ההצעות הקש כאן

לתשומת לב המתעניינים: הוכנס תיקון בעמוד 14, בסעיף 6, למסמכי המכרז

מסמכי המכרז : לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

מועד החלטה: 26.11.14 

שם הזוכה:   ש. שלמה רכב בע"מ

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה