site header ksafim

univ logo

עבודות טיפול יערני בשטח אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 291/14

תאריך פרסום המכרז: 24.10.2014

מועד אחרון להגשה: 20.11.14 בשעה: 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

לצפיה בתשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפיה בסיכום סיור קבלנים הקש כאן 

מסמכי המכרז : לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

מועד החלטה: 3.12.14

שם הזוכה: ש.ו.ת ורד בר כבישים ופיתוח בע"מ

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה