site header ksafim

univ logo

הסכם מסגרת לביצוע עבודות מיזוג אוויר ומערכות בקרה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 262/14

תאריך פרסום המכרז: 12.12.2014

מועד אחרון להגשה: 29.01.15 בשעה: 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה בכתב הכמויות בפורמט אקסל הקש כאן

 לצפיה בסיכום סיור קבלנים הקש כאן

מסמכי המכרז : לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

מועד החלטה: 4.3.12 

שמות הזוכים: קונסטנטין את אטש בע"מ

קו מהנדסים בע"מ

ש.ח.ל אנרגיה וצנרת בע"מ

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה