site header ksafim

univ logo

שירותי פרסום באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 299/14

תאריך פרסום המכרז: 25.12.2014

מועד אחרון להגשה: 01.02.15 בשעה: 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה הקש כאן 

מסמכי המכרז : לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

מועד החלטה: 23.3.15

שם הזוכה: אברהם פרסום בע"מ

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה