site header ksafim

univ logo

התקשרות עם חברת סאפ לרכישת רישיונות, מודולים ומתן שירותי תחזוקה למוצרי סאפ באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת SAP, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: רכישת רישיונות, מודולים ומתן שירותי תחזוקה למוצרי סאפ

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מ 1.4.18 עד 31.3.23 ואופציה לתקופה החל 1.4.23 עד 31.3.28 

היקף כספי משוער: כ-13 מ' ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 11.3.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  22.3.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל , חברת סאפ, הינה היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה