site header ksafim

univ logo

רכישת מכונת צילום/הדפסה דיגיטאלית בצבע לבית הדפוס של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 5/2018

תאריך פרסום המכרז: 16.3.18

מועד אחרון להגשה: 1.5.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפיה במסמך הבהרות הקש כאן

 

שם הזוכה: 

חברת זרוקס ישראל בע"מ

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה