site header ksafim

univ logo

הכשרה, ניהול והפעלת משרד בשדרת החנויות

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם המרכז הארצי לבחינות והערכה, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: הכשרה, ניהול והפעלת משרד בשדרה בבניין הראשי

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.12.17 עד 30.11.22 (כולל 4 אופציות בנות 12 חודשים כל אחת)

היקף כספי משוער: 565,980 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 6.12.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  20.12.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.לפניה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מאלו היא היחידה הקיימת להפעלה של המקום בשדרה בבניין הראשי

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה