site header ksafim

univ logo

שירותי ייעוץ לרה ארגון סאפ HR באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת NESS, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שכירת שירותי ייעוץ של הגב' שרה עשהאל, לרה ארגון סאפ HR באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.1.18 עד 31.12.20

היקף כספי משוער: כ-1,410,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 23.11.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  6.12.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל , הגב' שרה עשהאל באמצעות חברת נס, הינה היחידה המכירה לעומקו את היישום באוניברסיטת חיפה ולכן היא היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה