site header ksafim

univ logo

אספקת מחשבים נייחים ומחשבים ניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 310/14

תאריך פרסום המכרז: 23.1.2015

מועד אחרון להגשה: 19.04.15 בשעה: 12:00

 לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 19.4.15

לצפיה בעדכון למסמך ההבהרות מיום 30.3.15 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ד', 15.4.15, מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ג', 31.3.15, מועד הגשת שאלות הבהרה נדחה ליום א', 15.2.15, עד השעה: 16:00

מסמכי המכרז : לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

מועד החלטה: 7.6.15 

שמות הזוכים: 

זיפקום תקשורת בע"מֿ, תים נטקום בע"מ, הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה